دوره 17 (1403)
دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
دوره 1 (1387)
مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
حل تقریبی سرعت لازم در مدل زمین بیضی گون با فرض شتاب گرانش تکه ای خطی

محسن دهقانی محمدآبادی؛ سید حمید جلالی نائینی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 1-12

چکیده
  در این مقاله، حل تقریبی سرعت لازم با قید بردار موقعیت نهایی در مدل زمین بیض یگون با استفاده از فرض شتاب گرانش تک های خطی ارائه شد ه است. در این روش، زمان پرواز به چند بازة زمانی تقسیم و شتاب گرانش در هر بازه به صورت خطی تقریب زده م یشود. این روش حل به یک رابطة صریح سهبعدی برحسب بردار موقعیت کنونی، بردار موقعیت نهایی مطلوب و زمان پرواز منجر ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
تخمین مدار یک ماهواره با اتصال عمیق مشاهده گر GNSS در فیلتر کالمن خنثی (UKF)

محمد علی امیری آتشگاه؛ حمید گازرپور؛ سیدامیررضا روغن گیر

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 13-26

چکیده
  با اتصال عمیق یک (UKF) این پژوهش به تخمین مدار یک ماهواره نوعی با استفاده از فیلتر کالمن خنثی در حلقه آن م یپردازد. در این راستا، ابتدا مدار ماهواره با لحاظ کردن اثرات ناهمگونی GNSS مشاهده گر با UKF زمین شبی هسازی شده و اثرات تغییرات زمانی مدار نیز در حلقه تخمین اعمال گردید. سپس الگوریتم استفاده از مدل غیرخطی دینامیک مداری، پیشبینی اولیه ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
طراحی بهینه مدار یک ماهواره سنجش از دور با درنظرگرفتن الزامات توانی و کنترل بار حرارتی وارده به ماهواره

اسد صاغری؛ هادی ویسی؛ امیررضا کوثری

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 27-36

چکیده
  پارامترهای مداری در قالب یکی از ورودیهای اصلی طراحی زیرسیستم تأمین توان و کنترل دمای ماهواره مطرح است. مواردی مثل زمان سایه، زاویة تابش خورشید به پنلها، آلبدو و تششعات گرمایی زمین به مشخصات مداری ماهواره وابسته است. در این تحقیق با استفاده از روشهای شبیه سازی دقیق، تمامی موارد یادشده در طول مأموریت شبیه سازی شده است و فرایند طراحی ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
طراحی و ساخت پین پولر نوع قرقره در سطح فضایی- از طراحی مفهومی تا نمونه کیفی

اشکان محمود اقدمی؛ فرهاد فرهنگ لاله؛ محمد قهرمانی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 37-51

چکیده
  در این مقاله، طراحی مکانیزم رهایش پین پولر نوع قرقره از طرح مفهومی تا نمونۀ مهندسی آن به‌تفصیل تشریح شده است. ابتدا نمونه‌ها و طرح‌های مشابه خارجی بررسی شد. براساس مشاهدات و تجمیع طرح‌های خارجی و استفاده از نقاط قوت هر یک از طرح‌ها طراحی مفهومی اجرا و نمونۀ آزمایشگاهی در مقیاس پنج برابر برای بررسی بهتر عملکرد اولیۀ مکانیزم طراحی ...  بیشتر

مقالة‌ مروری‌
شناسایی انواع مکانیزم‌های بازشوندۀ فضایی

حسین منصوری نژاد؛ کامران دانشجو؛ مجید شهروی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 53-71

چکیده
  به مجموعه‌ای از اجزای مکانیکی که به یکدیگر متصل یا در تماس‌ است و می‌تواند نسبت به هم حرکت کند مکانیزم گفته می‌شود. حال اگر این مکانیزم‌ها قابلیت استفاده در محیط فضا را داشته باشد، مکانیزم‌های فضایی نامیده می‌شود. از مکانیزم‌های فضایی در مأموریت‌های فضایی استفاده گسترده‌ای می‌شود. اهمیت تحقیق و توسعۀ طراحی و ساخت این مکانیزم‌ها ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
(یادداشت فنی) نرم‌افزار طراحی کلاسیک حامل فضایی با رویکرد آموزش تحصیلات تکمیلی

حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ جواد نادری فر

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 73-79

چکیده
  هدف از ارائۀ مقاله، تدوین نرم‌افزار طراحی سیستمی حامل فضایی چندمرحله‌ای به روش کلاسیک با پوشش کامل مباحث درس «طراحی سیستمی حامل فضایی» در مقطع تحصیلات تکمیلی است. این نرم‌افزار، با هدف آموزش مرحله به مرحلۀ طراحی سیستمی حامل‌های فضایی و فهم بهتر مطالب درس طراحی سیستمی در زمان کمتر، تدوین و کدنویسی شده است. روندنمای طراحی سیستمی ...  بیشتر