مدیر مسئول


محمدرضا نوابی عضو هیئت علمی

دکتری مهندسی هوافضا

سردبیر


رضا ابراهیمی استاد تمام، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکترای مهندسی هوافضا

مدیر داخلی


قاسم کاهه استادیار پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مهندسی کامپیوتر، شبکه‌های کامپیوتری، دانشگاه شریف

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آندون لازاروف استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه ناوال

دکترای علوم

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد هیمدی استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه رنِس فرانسه

برق و مخابرات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


هلمی زولهایدی ماهدشفیر عضو هیئت علمی دانشگاه مهندسی اونیورسی تی پوترا مالزی

ژئوماتیک و سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه بین المللی


هاجر بینتی جعفر دانشیار، دانشگاه تکنولوژی مارا

مخابرات

اعضای هیات تحریریه


حسین بلندی استاد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق , دانشگاه علم و صنعت ایران

دکترای مهندس برق

اعضای هیات تحریریه


محسن بهرامی استاد تمام، عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترای مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


سیدحسین پورتاکدوست استاد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

دکترای مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی حسینعلی پور عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکترای مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


جعفر روشنی یان استاد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکترای مهندسی هوافضا, دینامیک پرواز و کنترل

اعضای هیات تحریریه


محمدهمایون صدر دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترای مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


محمد طیبی رهنی استاد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا, دانشگاه صنعتی شریف

دکترای مهندسی هوافضا, دینامیک سیالات محاسباتی

اعضای هیات تحریریه


محمد طاهای ابدی دانشیار، پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دکترای مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


محمد فرشچی استاد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف

دکترای مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


منصور کبگانیان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترای مهندسی مکانیک (روباتیک)

اعضای هیات تحریریه


مهران میرشمس عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکترای مهندسی هوافضا, سیستم سامانه های فضایی (ماهواره ها)

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا نوابی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتری مهندسی هوافضا

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمدحسن انتظاری پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مهندسی برق

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سعید شاخصی پژوهشگاه فضایی ایران و
عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سیدمصطفی صفوی همامی استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برق و مخابرات

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حمید فاضلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکترای مهندسی مکانیک

  • fazelimut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علی‌اکبر گلرو پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری

حقوق فضایی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ابوالقاسم نقاش دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترای مهندسی هوافضا