آ

 • آسیب بیولوژیکی مطالعه اثر استفاده از حفاظ چند لایه در کاهش پرتوهای فضایی رسیده به انسان و قطعات الکترونیکی در ماموریت‌های فضایی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 19-26]

ا

 • اتانول طراحی، ساخت، و آزمون یک موتور پیشرانه مایع زمستیک اکسیژن مایع-اتانول [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 47-58]

 • اتصال اُریب کاهش اثرات مخرب بار دینامیکی ضربه در ماهواره‌برها به کمک اتصالات سازه [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 27-35]

 • اتصال اصطکاکی کاهش اثرات مخرب بار دینامیکی ضربه در ماهواره‌برها به کمک اتصالات سازه [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 27-35]

 • اتصال پیچ کاهش اثرات مخرب بار دینامیکی ضربه در ماهواره‌برها به کمک اتصالات سازه [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 27-35]

 • اتصال عمود کاهش اثرات مخرب بار دینامیکی ضربه در ماهواره‌برها به کمک اتصالات سازه [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 27-35]

 • اتصال موازی کاهش اثرات مخرب بار دینامیکی ضربه در ماهواره‌برها به کمک اتصالات سازه [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 27-35]

 • ارتعاشات فرم یابی و تحلیل ارتعاشات آزاد منشور تنسگریتی نوع اول سه میله ای [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 15-26]

 • افت فشار محفظه شبیه سازی و تحلیل پارامتریک سیستم معکوس کننده رانش در موتورهای سوخت جامد [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]

 • اقلیم فضا مطالعه اقلیم فضا و مخاطرات آن بر فرآیندهای زیست انسان [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 51-68]

 • اکسیژن مایع طراحی، ساخت، و آزمون یک موتور پیشرانه مایع زمستیک اکسیژن مایع-اتانول [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 47-58]

 • الگوریتم‌های ترکیب داده پیاده‌سازی و مقایسه الگوریتم‌های تخمین وضعیت روی سنسورهای ارزان قیمت [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 63-77]

 • المان طیفی فرم یابی و تحلیل ارتعاشات آزاد منشور تنسگریتی نوع اول سه میله ای [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 15-26]

 • انتقال خطی انرژی تعیین حجم حساس و بار بحرانی برای وقوع رخداد SEU در حافظه‌های نانومتری SRAM [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 43-54]

 • انژکتور کاپیلاری طراحی و جانمایی اجزاء نمونه زمینی یک میکرو رانشگر تک‎‎ مؤلفه ای کم‎ پیشران به کمک مجموعه ای از نرم‏ افزارهای مهندسی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 35-46]

 • ایریدیم طراحی ابعاد بهینه محفظه کاتالیستی یک عملگر 10 نیوتنی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 55-61]

 • ایستگاه ثابت زمینی تعیین موقعیت‏های مجاز ایستگاه زمینی متحرک پهن‏باند ماهواره‎ای-هوایی(A-ESIM) به منظور پیشگیری از تداخل فرکانسی آن بر روی ایستگاه ثابت زمینی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 1-14]

 • ایستگاه زمینی متحرک پهن&lrm تعیین موقعیت‏های مجاز ایستگاه زمینی متحرک پهن‏باند ماهواره‎ای-هوایی(A-ESIM) به منظور پیشگیری از تداخل فرکانسی آن بر روی ایستگاه ثابت زمینی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 1-14]

 • ای-هوایی (A-ESIM) تعیین موقعیت‏های مجاز ایستگاه زمینی متحرک پهن‏باند ماهواره‎ای-هوایی(A-ESIM) به منظور پیشگیری از تداخل فرکانسی آن بر روی ایستگاه ثابت زمینی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 1-14]

ب

 • بابونه آلمانی مکانیسم رشد گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) تحت سیستم نوری فضایی: القای سنتز رنگیزه، سیستم دفاع آنزیمی و متابولیت‌های آنتی اکسیدانی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 69-78]

 • بار بحرانی تعیین حجم حساس و بار بحرانی برای وقوع رخداد SEU در حافظه‌های نانومتری SRAM [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 43-54]

 • بار ضربه کاهش اثرات مخرب بار دینامیکی ضربه در ماهواره‌برها به کمک اتصالات سازه [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 27-35]

 • باند ماهواره&lrm تعیین موقعیت‏های مجاز ایستگاه زمینی متحرک پهن‏باند ماهواره‎ای-هوایی(A-ESIM) به منظور پیشگیری از تداخل فرکانسی آن بر روی ایستگاه ثابت زمینی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 1-14]

پ

 • پرتاب تحلیل اثر الگوی سوراخکاری لایه‌ها در میزان خروج گاز از عایق حرارتی چندلایه در طول پرتاب ماهواره [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 11-21]

 • پیشرانه زمستیک طراحی، ساخت، و آزمون یک موتور پیشرانه مایع زمستیک اکسیژن مایع-اتانول [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 47-58]

ت

 • تئودولیت آزمون هم‌راستایی دقیق محموله ماهواره سنجشی با استفاده از تئودولیت و مکعب همراستایی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 1-9]

 • تابش فضایی مطالعه اثر استفاده از حفاظ چند لایه در کاهش پرتوهای فضایی رسیده به انسان و قطعات الکترونیکی در ماموریت‌های فضایی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 19-26]

 • تخلیه هوای محبوس شده تحلیل اثر الگوی سوراخکاری لایه‌ها در میزان خروج گاز از عایق حرارتی چندلایه در طول پرتاب ماهواره [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 11-21]

 • تخمین وضعیت پیاده‌سازی و مقایسه الگوریتم‌های تخمین وضعیت روی سنسورهای ارزان قیمت [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 63-77]

 • تداخل فرکانسی تعیین موقعیت‏های مجاز ایستگاه زمینی متحرک پهن‏باند ماهواره‎ای-هوایی(A-ESIM) به منظور پیشگیری از تداخل فرکانسی آن بر روی ایستگاه ثابت زمینی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 1-14]

 • تراست معکوس شبیه سازی و تحلیل پارامتریک سیستم معکوس کننده رانش در موتورهای سوخت جامد [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]

 • ترانزیستورهای GaN بررسی آزمون و ارزیابی مقاومت تشعشعی TID ترانزیستورهای GaN در برد تقویت‌کننده SSPA جهت بکارگیری در محموله ماهواره LEO [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 59-74]

 • تشعشعات فضایی بررسی آزمون و ارزیابی مقاومت تشعشعی TID ترانزیستورهای GaN در برد تقویت‌کننده SSPA جهت بکارگیری در محموله ماهواره LEO [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 59-74]

 • تغییرات ارتفاع طراحی سیستمی و شبیه سازی شیپوره آیروسپاک هوافضاپیما با بهره گیری از روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 23-34]

 • تقویت‌کننده SSPA بررسی آزمون و ارزیابی مقاومت تشعشعی TID ترانزیستورهای GaN در برد تقویت‌کننده SSPA جهت بکارگیری در محموله ماهواره LEO [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 59-74]

 • تنسگریتی نوع اول فرم یابی و تحلیل ارتعاشات آزاد منشور تنسگریتی نوع اول سه میله ای [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 15-26]

ج

 • جدایش نوع سرد شبیه سازی و تحلیل پارامتریک سیستم معکوس کننده رانش در موتورهای سوخت جامد [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]

 • جرم‌های متحرک طراحی و پیاده‌سازی سیستم بالانس برای شبیه‌ساز صفحه‌ای تعیین و کنترل وضعیت ماهواره‌ی مکعبی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 75-88]

چ

 • چگالی شار توان تعیین موقعیت‏های مجاز ایستگاه زمینی متحرک پهن‏باند ماهواره‎ای-هوایی(A-ESIM) به منظور پیشگیری از تداخل فرکانسی آن بر روی ایستگاه ثابت زمینی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 1-14]

ح

 • حافظه نانومتری SRAM تعیین حجم حساس و بار بحرانی برای وقوع رخداد SEU در حافظه‌های نانومتری SRAM [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 43-54]

 • حامل پرتابگر ماهواره طراحی سیستمی و شبیه سازی شیپوره آیروسپاک هوافضاپیما با بهره گیری از روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 23-34]

 • حجم حساس تعیین حجم حساس و بار بحرانی برای وقوع رخداد SEU در حافظه‌های نانومتری SRAM [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 43-54]

 • حفاظ سازی مطالعه اثر استفاده از حفاظ چند لایه در کاهش پرتوهای فضایی رسیده به انسان و قطعات الکترونیکی در ماموریت‌های فضایی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 19-26]

خ

 • خورشید مطالعه اقلیم فضا و مخاطرات آن بر فرآیندهای زیست انسان [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 51-68]

د

 • دوربین آزمون هم‌راستایی دقیق محموله ماهواره سنجشی با استفاده از تئودولیت و مکعب همراستایی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 1-9]

ر

 • رنگیزه کلروفیل مکانیسم رشد گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) تحت سیستم نوری فضایی: القای سنتز رنگیزه، سیستم دفاع آنزیمی و متابولیت‌های آنتی اکسیدانی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 69-78]

س

 • ساختار graded-z مطالعه اثر استفاده از حفاظ چند لایه در کاهش پرتوهای فضایی رسیده به انسان و قطعات الکترونیکی در ماموریت‌های فضایی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 19-26]

 • سکوی آزمون طراحی، ساخت، و آزمون یک موتور پیشرانه مایع زمستیک اکسیژن مایع-اتانول [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 47-58]

 • سلامت انسان مطالعه اقلیم فضا و مخاطرات آن بر فرآیندهای زیست انسان [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 51-68]

 • سنسور ارزان قیمت پیاده‌سازی و مقایسه الگوریتم‌های تخمین وضعیت روی سنسورهای ارزان قیمت [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 63-77]

 • سیستم بالانس طراحی و پیاده‌سازی سیستم بالانس برای شبیه‌ساز صفحه‌ای تعیین و کنترل وضعیت ماهواره‌ی مکعبی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 75-88]

ش

 • شبکه‌های ترکیبی مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در بهبود عملکرد شبکه‌های یکپارچه فضایی، هوایی و زمینی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 27-42]

 • شبیه‌ساز تست وضعیت پیاده‌سازی و مقایسه الگوریتم‌های تخمین وضعیت روی سنسورهای ارزان قیمت [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 63-77]

 • شبیه سازی عددی مدلسازی حرارتی محموله لیدار یک ماهواره سنجشی بر اساس ملاحظات طراحی سیستمی و مرور چالش‌های آن [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 79-91]

ط

 • طیف‌های نوری مکانیسم رشد گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) تحت سیستم نوری فضایی: القای سنتز رنگیزه، سیستم دفاع آنزیمی و متابولیت‌های آنتی اکسیدانی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 69-78]

ظ

 • ظرفیت مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در بهبود عملکرد شبکه‌های یکپارچه فضایی، هوایی و زمینی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 27-42]

ع

 • عایق های چند لایه تحلیل اثر الگوی سوراخکاری لایه‌ها در میزان خروج گاز از عایق حرارتی چندلایه در طول پرتاب ماهواره [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 11-21]

 • عملگر تک‌مولفه‌ای طراحی ابعاد بهینه محفظه کاتالیستی یک عملگر 10 نیوتنی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 55-61]

ف

 • فرکانس طبیعی فرم یابی و تحلیل ارتعاشات آزاد منشور تنسگریتی نوع اول سه میله ای [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 15-26]

 • فرم‌یابی فرم یابی و تحلیل ارتعاشات آزاد منشور تنسگریتی نوع اول سه میله ای [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 15-26]

 • فلاونوئید مکانیسم رشد گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) تحت سیستم نوری فضایی: القای سنتز رنگیزه، سیستم دفاع آنزیمی و متابولیت‌های آنتی اکسیدانی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 69-78]

 • فواصل سوراخکاری تحلیل اثر الگوی سوراخکاری لایه‌ها در میزان خروج گاز از عایق حرارتی چندلایه در طول پرتاب ماهواره [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 11-21]

 • فیلتر کالمن پیاده‌سازی و مقایسه الگوریتم‌های تخمین وضعیت روی سنسورهای ارزان قیمت [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 63-77]

 • فیلتر کالمن تعمیم‌یافته پیاده‌سازی و مقایسه الگوریتم‌های تخمین وضعیت روی سنسورهای ارزان قیمت [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 63-77]

 • فیلتر مکمل پیاده‌سازی و مقایسه الگوریتم‌های تخمین وضعیت روی سنسورهای ارزان قیمت [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 63-77]

ق

 • قطر سوراخ تحلیل اثر الگوی سوراخکاری لایه‌ها در میزان خروج گاز از عایق حرارتی چندلایه در طول پرتاب ماهواره [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 11-21]

 • قطع تراست شبیه سازی و تحلیل پارامتریک سیستم معکوس کننده رانش در موتورهای سوخت جامد [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]

ک

 • کاتالیست طراحی و جانمایی اجزاء نمونه زمینی یک میکرو رانشگر تک‎‎ مؤلفه ای کم‎ پیشران به کمک مجموعه ای از نرم‏ افزارهای مهندسی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 35-46]

 • کانتور جریان طراحی سیستمی و شبیه سازی شیپوره آیروسپاک هوافضاپیما با بهره گیری از روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 23-34]

 • کره زمین مطالعه اقلیم فضا و مخاطرات آن بر فرآیندهای زیست انسان [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 51-68]

 • کنترل حرارت مدلسازی حرارتی محموله لیدار یک ماهواره سنجشی بر اساس ملاحظات طراحی سیستمی و مرور چالش‌های آن [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 79-91]

 • کیفیت سرویس مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در بهبود عملکرد شبکه‌های یکپارچه فضایی، هوایی و زمینی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 27-42]

ل

 • لیدار مدلسازی حرارتی محموله لیدار یک ماهواره سنجشی بر اساس ملاحظات طراحی سیستمی و مرور چالش‌های آن [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 79-91]

م

 • ماتریس سوراخکاری تحلیل اثر الگوی سوراخکاری لایه‌ها در میزان خروج گاز از عایق حرارتی چندلایه در طول پرتاب ماهواره [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 11-21]

 • ماهواره آزمون هم‌راستایی دقیق محموله ماهواره سنجشی با استفاده از تئودولیت و مکعب همراستایی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 1-9]

 • ماهواره مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در بهبود عملکرد شبکه‌های یکپارچه فضایی، هوایی و زمینی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 27-42]

 • ماهواره LEO بررسی آزمون و ارزیابی مقاومت تشعشعی TID ترانزیستورهای GaN در برد تقویت‌کننده SSPA جهت بکارگیری در محموله ماهواره LEO [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 59-74]

 • ماهواره سنجشی مدلسازی حرارتی محموله لیدار یک ماهواره سنجشی بر اساس ملاحظات طراحی سیستمی و مرور چالش‌های آن [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 79-91]

 • محفظه تجزیه طراحی و جانمایی اجزاء نمونه زمینی یک میکرو رانشگر تک‎‎ مؤلفه ای کم‎ پیشران به کمک مجموعه ای از نرم‏ افزارهای مهندسی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 35-46]

 • محفظه کاتالیستی طراحی ابعاد بهینه محفظه کاتالیستی یک عملگر 10 نیوتنی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 55-61]

 • محموله مدلسازی حرارتی محموله لیدار یک ماهواره سنجشی بر اساس ملاحظات طراحی سیستمی و مرور چالش‌های آن [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 79-91]

 • محیط زیست مطالعه اقلیم فضا و مخاطرات آن بر فرآیندهای زیست انسان [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 51-68]

 • مدل سازی سیالاتی طراحی سیستمی و شبیه سازی شیپوره آیروسپاک هوافضاپیما با بهره گیری از روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 23-34]

 • مدیریت هوشمند مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در بهبود عملکرد شبکه‌های یکپارچه فضایی، هوایی و زمینی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 27-42]

 • مرکز‌جرم طراحی و پیاده‌سازی سیستم بالانس برای شبیه‌ساز صفحه‌ای تعیین و کنترل وضعیت ماهواره‌ی مکعبی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 75-88]

 • مرکز‌چرخش طراحی و پیاده‌سازی سیستم بالانس برای شبیه‌ساز صفحه‌ای تعیین و کنترل وضعیت ماهواره‌ی مکعبی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 75-88]

 • مقاومت تشعشعی بررسی آزمون و ارزیابی مقاومت تشعشعی TID ترانزیستورهای GaN در برد تقویت‌کننده SSPA جهت بکارگیری در محموله ماهواره LEO [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 59-74]

 • مکعب هم‌راستایی آزمون هم‌راستایی دقیق محموله ماهواره سنجشی با استفاده از تئودولیت و مکعب همراستایی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 1-9]

 • موتور پیشرانه مایع طراحی، ساخت، و آزمون یک موتور پیشرانه مایع زمستیک اکسیژن مایع-اتانول [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 47-58]

 • میکرورانشگر تک‏ مولفه‌ای هیدرازینی طراحی و جانمایی اجزاء نمونه زمینی یک میکرو رانشگر تک‎‎ مؤلفه ای کم‎ پیشران به کمک مجموعه ای از نرم‏ افزارهای مهندسی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 35-46]

ن

 • نازل طراحی ابعاد بهینه محفظه کاتالیستی یک عملگر 10 نیوتنی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 55-61]

 • نازل آیروسپاک طراحی سیستمی و شبیه سازی شیپوره آیروسپاک هوافضاپیما با بهره گیری از روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 23-34]

 • نازل تخلیه طراحی و جانمایی اجزاء نمونه زمینی یک میکرو رانشگر تک‎‎ مؤلفه ای کم‎ پیشران به کمک مجموعه ای از نرم‏ افزارهای مهندسی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 35-46]

ه

 • هم‌راستایی آزمون هم‌راستایی دقیق محموله ماهواره سنجشی با استفاده از تئودولیت و مکعب همراستایی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 1-9]

 • هیدرازین طراحی ابعاد بهینه محفظه کاتالیستی یک عملگر 10 نیوتنی [دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 55-61]

 • هیدروژن پراکسید مکانیسم رشد گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) تحت سیستم نوری فضایی: القای سنتز رنگیزه، سیستم دفاع آنزیمی و متابولیت‌های آنتی اکسیدانی [دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 69-78]