کنترل وضعی یک ماهوارة کوچک با استفاده از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی با لحاظ بهینه‌سازی مصرف توان الکتریکی

م. محمدی مقدم؛ ا. سلیمی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1387، ، صفحه 37-45

چکیده
  در این مطالعه با مدل‌سازی دینامیکی یک ماهواره کوچک در رده ماهواره مصباح، معادلات حالت وضعی ماهواره را به دست آورده ایم. در این مدل گشتاورهای آیرودینامیکی و تشعشعات خورشیدی به‌عنوان گشتاور اغتشاشی و گشتاور گرادیان جاذبه به‌عنوان گشتاور پایدارساز (کنترل غیرفعال) و گشتاور مغناطیسی به‌عنوان گشتاور کنترلی فعال در نظر گرفته شده است. ...  بیشتر