• این مجله از داوری همتا دو سو ناشناس استفاده می کند، به این معنی که هم هویت داور برای نویسنده و هم هویت نویسنده برای داوران ناشناس است.
    • برای تسهیل این امر، نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که مقالات آنها به گونه ای تهیه شده است که هویت آنها را آشکار ننماید.
    • نویسندگان این حق را دارند که به دلیل تضاد منافع احتمالی، در صورتی که نخواهند مقاله شان توسط یک داور خاص بازبینی شود، با سردبیر ارتباط برقرار کنند.
فلوچارت فرایند بررسی مقاله در نشریه علوم و فناوری فضایی