مقابله با سرقت ادبی
  • سرقت ادبی عبارت است از استفاده عمدی از ایده های دیگران یا سایر مطالب اصلی به گونه ای که گویی از خود شخص است.
  • کپی کردن حتی یک جمله از نسخه خطی شخص دیگری یا حتی یکی از خود شما که قبلاً منتشر شده است، بدون استناد مناسب توسط این نشریه به عنوان سرقت علمی تلقی می شود.
  • سرقت ادبی نقض جدی اخلاق انتشار است و تمام مقالات تحت بررسی یا منتشر شده با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی همانندجو بررسی می شوند.
  • از نویسندگان انتظار می رود قبل از ارسال، مقاله خود را از نظر سرقت ادبی بررسی کنند.
  • اگر سرقت ادبی در حین داوری تشخیص داده شود، مقاله رد می شود.
  • در صورت شناسایی سرقت ادبی پس از انتشار، ما (نشریه) این حق را برای خود محفوظ می داریم که در صورت لزوم، مقاله را اصلاح یا بازپس گیری کنیم.
  • ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که در مورد سرقت ادبی که قبل یا بعد از انتشار آشکار شده است، مؤسسات نویسندگان را مطلع کنیم.

همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب (همانندجو) بررسی می ­شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران متخصص و مرتبط به دقت مورد ارزیابی قرار می ­گیرند.