داوران محترم، صمیمانه از همکاری شما با مجله علوم و فناوری فضایی بسیار سپاسگزاریم. جهت اصلاح هر چه بهتر مقالات و ارتقای کیفیت مقالات ارسالی بر اساس نظرات ارزشمند داوران گرامی، خواهشمندیم که فایل کامنت گذاری شده و نظرات تخصصی خود را در محل مربوطه به همراه فرم ارزیابی ارسال فرمایید. همچنین ارسال ایمیل قدردانی از داوری، ارسالی از سوی مجله به ایمیل reviews@webofscience.com جهت درج سوابق داوران محترم در پایگاه پابلونز باعث امتنان خواهد بود. 

چنانچه در پایگاه پابلونز (Web of Science) عضو نیستید از طریق این لینک ثبت نام نموده و لینک صفحه پروفایل خود را برای مدیر اجرایی نشریه ارسال نمایید. 

لینک ثبت نام در پابلونز

از همکاری شما برای ثبت سوابق داوری تخصصی این نشریه سپاسگزاریم. 


 

داوران نشریه در سال 1400-1401
نام
نام خانوادگی
مرتبه
دانشگاه
پابلونز

رضا

اسماعیل زاده

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

WOS

ابراهیم

افشاری

دانشیار

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان

WOS

محمد علی

امیری آتشگاه

دانشیار

دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه تهران

WOS

جلیل

آقا راشد محصل

استاد

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تهران

WOS

علی رضا

با صحبت نوین زاده

دانشیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

WOS

سید حسین

پورتاکدوست

استاد

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

WOS

امیر مهدی

تحسینی

استادیار

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS

حمیدرضا

تقی راد

استادیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

WOS

محمود

تلافی نوغانی

استادیار

پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

WOS

علی

جعفر صالحی

استادیار

صنعت سامانه های فضایی صاایران

WOS

مهدی

جعفری ندوشن

استادیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

رضا

جمیل نیا

استادیار

دانشگاه گیلان

WOS

حلیمه

حسن پور

دانشیار

پژوهشگاه هوافضا

publons

مجید

حسن پور

استادیار

دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد

publons

عباسعلی

حیدری

دانشیار

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد

publons

مهناز

ذاکری

 

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

محمد

رشتیان

دانشیار

دانشکده مهندسی برق هوانوردی، دانشکده هوانوردی کشوری

publons

جعفر

روشنی یان

استاد

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

علیرضا

شریفی

استادیار

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

publons

سعید

شمقدری

استادیار

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

محمد

طاهای ابدی

دانشیار

پژوهشکده هوایی، پژوهشگاه هوافضا

publons

شیما

طبیبیان

استادیار

پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی

publons

محمدرضا

طلایی

استادیار

مرکز تحقیقات فضایی، دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

مائده

عربیان

استادیار

مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان شهید رجایی

publons

میلاد 

عظیمی

استادیار

پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

publons

حامد

علیصادقی

استادیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

فرهاد

فانی صابری

استادیار

پژوهشکده علوم و فناوری فضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

publons

امین

فرخ آبادی

استادیار

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

publons

سعید

فرزانه

مربی

دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تهران

publons

بهمن

قربانی واقعی

دانشیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

قاسم

کاهه

دانشیار

پژوهشکده هوایی، پژوهشگاه هوافضا

publons

کیوان

کبیری

دانشیار

گروه سنجش دریایی، موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

publons

رامین

کمالی مقدم

دانشیار

پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

publons

محمود

مانی

استاد

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

publons

هادی

نوبهاری

استاد

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

publons

امیر علی

نیکخواه

دانشیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

سید حامد

هاشمی مهنه

دانشیار

پژوهشکده هوایی، پژوهشگاه هوافضا

publons