ارسال خلاصه مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) همراه با ارسال مقاله کامل
نویسنده(گان) محترم بدین وسیله به اطلاع می رساند، این نشریه در راستای نمایه شدن در پایگاه های بین المللی یک خلاصه مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) برای مقاله فارسی طبق فرمت تعیین شده ر بخش راهنمای نویسندگان محترم درخواست می نماید. شایان ذکر است به منظور واردشدن مقاله به فرایند داوری، ارسال خلاصه مبسوط به همراه مقاله کامل الزامی است.

مطالعه بیشتر