ارسال خلاصه مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) همراه با ارسال مقاله کامل
نویسنده(گان) محترم بدین وسیله به اطلاع می رساند، این نشریه در راستای نمایه شدن در پایگاه های بین المللی یک خلاصه مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) برای مقاله فارسی طبق فرمت تعیین شده ر بخش راهنمای نویسندگان محترم درخواست می نماید. شایان ذکر است به منظور واردشدن مقاله به فرایند داوری، ارسال خلاصه مبسوط به همراه مقاله کامل الزامی است.

مطالعه بیشتر

تغییر شماره نشریه
با توجه به اخذ پروانه انتشار نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد به شماره ثبت 82946 مورخ 1397/07/02، شمارۀ دوره­ای فصلنامه از تاریخ اخذ مجوز الزاما از دورۀ 1، شمارۀ 1 شروع شده و شمارۀ پیاپی آن ادامۀ شمارۀ قبل فصلنامه است.

مطالعه بیشتر