تعیین آهنگ خطای واژگونی و تحلیل قابلیت اطمینان در ماهوارههای LEO

رضا امیدی قوشه بلاغ؛ کریم محمدی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1391

چکیده
  یکی از خطاهای شایع در سیستم‌های ماهواره‌ای رخداد خطای واژگونی بیت (SEU) در بخش‌های الکترونیکی است. با توجه به هزینه بالای طراحی، پیاده‌سازی و پرتاب ماهواره‌ها، برای مقابله با این اثر نامطلوب در سطوح گوناگون و به روش‌های مختلف تکنیک‌های مقاوم‌سازی استفاده می‌شود. یکی از مهمترین معیارهای پذیرش این روش‌ها، درجه قابلیت اطمینان آنهاست. ...  بیشتر