طراحی هدایت و کنترل یکپارچه‌ با ترکیب روش‌های کنترل مد لغزشی و گام به عقب

رضا یاوری؛ ایمان محمدزمان؛ محمدرضا عاروان

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 39-50

چکیده
  در این مقاله، طراحی هدایت و کنترل یکپارچه با ترکیب روش‌های‌ کنترل مد لغزشی و گام به عقب صورت گرفته است. این روش برخلاف روش‌های سنتی موجود با تلفیق معادلات سینماتیکی و دینامیکی و استخراج یک فضای حالت یکه به‌صورت مدل‌سازی یکپارچه، با مسئلة طراحی هدایت-کنترل به‌صورت یک تک حلقه برخورد می‌کند. روش فوق در مقابل نامعینی‌های ناشی از مدل ...  بیشتر

طراحی آنلاین الگوریتم هدایت و کنترل یکپارچه بهینه ماهواره‌بر

سید حسین ترابی؛ جعفر روشنی‌یان؛ حمید عربشاهی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 67-78

چکیده
  در این مقاله،  طراحی آنلاین الگوریتم هدایت و کنترل ماهواره‌بر با رویکرد یکپارچه‌سازی و بر مبنای کنترل بهینه ارائه شده است. مدل معادلات پرواز به صورت غیرخطی و در صفحة پرواز استخراج شده است که جهت حل آن بر مبنای روش حل عددی با ترکیب الگوریتم حل ابتدا به انتها ODEبا درنظرگیری شرایط اولیه برای متغیرهای حالت یکپارچه و متغیرهای کمکی و ...  بیشتر