نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 مدیر مرکز ماهواره و فضاپیما، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

4 مجتمع دانشگاهی هوافضا،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

چکیده

طراحی کن‌ست که یک مقیاس ساده و کوچک از یک ماهواره است، تجربه‌ای برای آمادگی جهت طراحی چرخۀ عمر پروژه‌ای فضایی می‌باشد. در مقالۀ حاضر فرآیند طراحی و ساخت کن‌ست آرتا که در کلاس علی- اکتشافی مسابقات بین المللی کن‌ست ایران شرکت نمود، به تحریر درآمده است. سناریوی عملیات بدین شرح است که یک سامانۀ پویشگر خودکار، پس از رهایش از ارتفاع 300 متری سطح زمین، با استفاده از یک زیرسیستم بازیابی (چتر) که سرعت نزول و موقعیت فرود آن توسط سیستم کنترلر چتر، کنترل می‌شود، فرود می‌آید. در حین نزول داده‌برداری به وسیلۀ حسگرها صورت گرفته و به ایستگاه زمینی ارسال می‌گردد. پس از تماس با زمین سیستم جدایش آن عمل کرده و چتر را از بخش Rover جدا می‌نماید؛ سپس کن‌ست با Rover نمودن بر روی زمین با استفاده از بخش نمونه‌بردار تعبیه شده در زیر سازه، خاک‌برداری را در حین حرکت به سمت نقطه هدف انجام می‌دهد؛ در تمام طول مأموریت سلامت کامل محمولۀ زیستی حفظ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The presentation of the ARTA CanSat design and construction process at the CANSAT International Competition in Iran

نویسندگان [English]

 • Amirhossain Adami 1
 • Mehran Nosratollahi 2
 • Hanieh Eshagh nia 2
 • Sajjad Kheirkhah 2
 • Shiva Emami 3
 • Ali Saadat dar 3
 • Narges Afsari 3
 • Khashayar Mashhadi 3
 • Mansour Hozuri 4

1 Satellite & LV center, Aerospace Department, Malek Ashtar University of Technology.Tehran.IRAN

2 Department of Aerospace Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, IRAN

3 Department of Aerospace Engineering, Malek Ashtar University of Technology.Tehran.IRAN

4 Department of Aerospace Engineering, Malek Ashtar University of Technology.Tehran.IRAN

چکیده [English]

The CANSAT design, a simple and small scale of a satellite, is an experience for preparing for the design of a Life cycle of the space project. In this paper, the process of design and construction of ARTA CanSat, which is participated in the scientific-exploratory class of international competition in CANSAT Iran, has been written. The operation scenario is that an automatic scanner system, lands after releasing from 300 meters above ground level with using a recovery subsystem (parachute), which is controlled its downfall and landing position by the parachute controller system. During the descent, the data is transmitted by the sensors and sent to the ground station. After touchdown, the Hotwire system's operates and separates the parachute from the Rover section; Then CanSat with the moving on the ground by using the simpler section embedded underneath the structure, performing excavation while moving to the target point. Throughout the mission, the health of the biological payload is preserved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CanSat
 • Satellite
 • Parachute
 • Rover
 • Autopilot
 • Electrical Motor
 • System Design
 • Ground Station
 • Camera
[1] Can Satellite (CanSat) Design Manual, Japan: University Space Engineering Consortium (UNISEC), 2011.
[2] Khalil, M. and Miyazaki, Y., "CanSat Pico Size Artificial Satellite (a guidbook for building successful CanSat project)", University Space Engineering Consortium (UNISEC), 2016-2017.
[3] Piatong, A., Sirisestanun, A., Chiangchin, S. Apisakulroj, S., Suwat, W., and Chodkaveekityada, P., "CanSat Design and Their Applications", SpaceOps Conference, Marseille, France, 1 June 2018.
[4]  Nosratollahi, M., et. al., "Initial design report of Arta CanSat", Malek Ashtar University of Thecnology, Tehran, 2018, (In Persain).
[5]  Adami, A.H., et. al. "Detailed Design and Construction Report of Arta CanSat", Malek Ashtar University of Thecnology, Tehran, 2019, (In Persain).
[6] Knacke, T.W.,  "Parachute Recovery Systems Design Manual", Naval Weapons Center China LAKE, CA, March 1991.
[7]    I. Industries INC, "Recovery Systems Design Guide", United State Air Force, California, December 1978.
[8]    "http://airfoiltools.com," [Online].
[9]    Bertin, J.J.  and Smith, M.L.,  Aerodynamics for Engineers, Prentice Hall, 1998.
[10] Anderson, J.D.,  Aircraft Performance and Design, New York, TATA McGRAW HILL, 2012.
[11] "https://www.tensiontech.com/tools-guides/fibres-guide," [Online].
[12] Kazemi, E., Dehghan, M., and Mashhadi, M.,  "Analytical and Experimental Investigation About Heat Transfer of Hot-Wire Anemometry", 2012.
[13] S. R. Peters, P. E. Denney and M. Latessa, "Method and system to start and stop a hot wire system". US Patent App. 13/554,255 24 jan 2013.