نویسندگان

چکیده

در این مقاله، مسیرهای بهینه حرکت هر فضاپیما تحت رانش محدود با به‌کارگیری روش اجزای محدود در دامنة زمان مدل‌سازی و ارائه شده است. در ابتدا، با توجه به معادلة گرانش نیوتن، معادلات فضای حالت حرکت فضاپیما با رانش محدود ارائه شده و سپس با در نظر گرفتن تابع عملکرد حداقل زمان مسئلة کنترل بهینه تنظیم شده است. همچنین با گسسته‌سازی مسئله در دامنة زمان و استفاده از روش حساب تغییرات، فرم اجزای محدود معادلات استخراج شده است. این معادلات به‌صورت غیرخطی بوده و با استفاده از الگوریتم نیوتن- رافسون معادلات غیرخطی حل و نتایج ارائه شده است و نهایتاًمسیرهای بهینة پرواز به ازای ضرایب سرعت خروجی مؤثر ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimal Low-Thrust Spacecraft Trajectories Using Time-Domain Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • S. A. Fazelzadeh
  • Gh. A. Varzandian

چکیده [English]

In this study, optimal low-thrust spacecraft trajectories are obtained by time-domain finite element method. Equations of motion are expressed in state-space form. The performance index is considered as minimum time. The problem has been formulated through the variational approach. The time-domain finite element discretized form of the performance index, state equation constraints and the related boundary conditions are presented. By setting out the discrete equations, a set of nonlinear algebraic equations is generated and by using Newton–Raphson method, optimum answer is attained. The effects of the number of time segments on the performance index are examined. Furthermore, the influences of effective exhaust velocities on the optimal trajectory are demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low
  • thrust spacecraft
  • optimal trajectory
  • Minimum time performance
  • time
  • domain Finite element
[1] Kaplan, M. H., Modern Spacecraft Dynamics and Control, Wiley, New York, 1976.
[2] Pourtakdoust, S. H., Jalali, M. A. and Saberian, J. R.,  "Determination of Optimal Spacecraft Trajectories Using a Step-by-Step Linearization Method", AAS /AIAA Space Flight Mechanics Meeting, Huntsvilee, Alabama, 1997.
[3] Lawden, D. F., "Time-Closed Optimal Transfer by Two Impulses Between Coplanar Elliptical Orbits", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 16, No 3, pp. 585-587, 1993.
[4] Lawden, D. F., "Optimal Transfers Between Coplanar Elliptical Orbits", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 15, No 3, pp. 787-791, 1992.
[5] Redding. D C. and Breakwall, J. V., "Optimal Low Thrust Transfers to Synchronous Orbit", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 7, No 2, pp. 148-155, 1984.
[6] Parvez, S. A. and Holman, J. M. L., "Thrust Insertion into Orbit Around Mars", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 11, No 5, pp. 475-477, 1988.
[7] Prussing, S. A. and Chiu, J. H., "Optimal Multiple-Impulse Time Fixed Rendezvous Between Circular Orbits", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 9,No 1, pp. 17-22, 1986.
[8] Rao, P. V. S. and Ramanan, R. V. , "Optimum Rendezvous Transfer Between Coplanar Heliocentric Elliptic Orbits Using Solar Sail", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 15,No 6, pp. 1507-1509, 1992.
[9] Widhalm, J. W. and Heise, S. A., "Optimal In-Plane Orbital Evasive Maneuvers Using Continuous Low-Thrust Propulsion", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 14,No 6, pp. 1323-1326, 1991.
[10] H. Baoyin, Li Junfeng and Gao Yunfeng,  "Dynamical behaviors and relative trajectories of the spacecraft formation flying",  Aerospace Science and Technology, Vol. 6, Issue 4, pp. 295-301, 2002.
[11] Coverstone – Carrol, V. and Prussing, J. E., "Optimal Cooperative Power-Limited Rendezvous Between Nieghboring Circular Orbits", Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 16, No 6, pp. 1045-1054, 1993.
[12] Lembeck, C. A. and Prussing, J. E., "Optimal Impulsive Intercept With Low-Thrust Rendezvous Return", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 16, No 3, pp. 426-433, 1993.
[13] A. Miele and S. Mancuso, "Optimal Trajectories For Earth–Moon–Earth Flight", Acta Astronautica, Vol. 49, Issue 2, pp.59-71, 2001.
[14] Dickmanns, E. D. and Well, H., "Approximate Solution of Optimal Control Problems Using Third-Order Hermite Polynomial Functions", Proceedings of the 6th Technical Conference on Optimization Techniques, Springer-Verlag, New York, 1975.
[15] Hargraves, C. R., Johnson, F., Paris, S., and Retti, I., "Numerical Computation of Optimal Atmospheric Trajectories", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 4, No 4, pp. 406-414, 1981.
[16] Betts, J. T. and Huffman, W., "Application of Spare Nonlinear Programming to Trajectory Optimization", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 15, pp.198-206, 1992.
[17] Enright, P. J. and Conway, B. A., "Optimal Finite-Thrust Spacecraft Trajectories Using Collocation and Nonlinear Programming", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 14, No 5, pp. 981-985, 1991.
[18] Yuan R., Pingyuan C. and Enjie L., "A low-thrust guidance law based on Lyapunov feedback control and hybrid genetic algorithm", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 79, No. 2, pp.144-149, 2007.
[19] Carnelli I., Dachwald B. and Vasile  M., "Evolutionary neurocontrol: A novel method for low-thrust gravity-assist trajectory optimization", Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 32, No. 2, pp. 615-624, 2009.
[20] Kirk, D. E., Optimal Control Theory (An Introduction), Prentice-Hall, New Jeresy, 1970.
[21] Hodges D. H. and Bless R. R, "Weak Hamiltonian Finite Element Method for Optimal Control Problems", Journal of guidance, Control and Dynamics, Vol. 14, No.1, pp.148-156, 1990.
[22] Bless R. R., Hodges D. H. and Seywald H., "Finite Element Method for the Solution of state-constrained optimal control problem", Journal of guidance, Control and Dynamics, Vol. 18, No.5, pp. 1036-1043, 1995.
[23] Fazelzadeh S. A. and Varzandian A., "Determination of Optimal Spacecraft Trajectory Using Time Domain Finite Element Method", Amirkabir Journal of Science and Technology, Vol. 68, pp.29-36, 2008.