نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله، روش طراحی و ساخت آنتن Fمعکوس (Inverted F antenna)، که به‌منظور برقراری ارتباط بین فرستندة تله‌متری راکت کاوش با ایستگاه زمینی، بر روی راکت کاوش نصب می‌شود تشریح می‌گردد. الگوی (pattern) تشعشعی آرایه‌ای و میزان انرژی برگشتی (Return loss) آنتن‌های Fمعکوس روی یک سطح استوانه‌ای فلزی با دماغة مخروطی شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده است. شبیه‌سازی آنتن با نرم‌افزار HFSS)High Frequency Structure Simulator) که بر پایة روش المان محدود است، انجام گرفته است. اندازه‌گیری مشخصات آنتن‌های ساخته شده نشان می‌دهد که تطبیق خوبی بین نتایج شبیه‌سازی و اندازه گیری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Constructing of Inverted F Antennas on a Space Bound Vehicle for Telemetry Transmission

نویسندگان [English]

 • فاطمه صادقی کیا
 • سمانه امینی
 • کامران رئیسی
 • محسن بهرامی

چکیده [English]

This paper provides an instruction for designing and building of an Inverted F antenna mounted on a cylindrical conducting body with a conical nose. Designed antennas were simulated using a full wave simulator HFSS based on the finite element method and their radiation patterns and return loss were studied. The simulated data were compared with measurement results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inverted F Antenna
 • Radiation
 • pattern
 • Voltage Standing
 • Wave Ratio
 • Bandwidth
 • Sounding rocket