نویسندگان

چکیده

در این مقاله، هدف اصلی شبیه‌سازی سامانة تنظیم‌کنندة سرعت ظاهری است، به ترتیبی که این سامانه بتواند سرعت جسم پرنده را با ایجاد تغییرات مجاز در اندازة نیروی پیشران در هر لحظه از زمان پرواز با سرعت تعیین شده یکسان کند تا در نهایت جسم پرنده در دستیابی به هدف تعیین شده، موفق باشد. برای این کار نیاز به یک شبیه‌ساز دینامیکی سامانة پیشرانش و یک شبیه‌ساز پرواز است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی انجام شده بیانگر افزایش دقت برد جسم پرندة سامانة مذکور نسبت به موشک فاقد این سامانه در مقابل اغتشاشات وارده است. به‌صورتی‌که در جسم پرندة مورد بررسی به صورت میانگین بر اثر اغتشاشات گوناگون بدون حضور سامانة تنظیم‌کنندة خطای تقریباً 5/1 کیلومتری در برخورد با هدف را ایجاد می‌کرد، حال آنکه براثر حضور این سامانه این مقدار تا حدود 200 متر کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic Simulation of Flight’s Apparent Velocity Regulation System

نویسندگان [English]

  • حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی
  • سید علیرضا جلالی‌چیمه
  • مهیار نادری‌تبریزی

چکیده [English]

In this paper the apparent velocity regulation system has been studied and simulated. The objective of this system is to adjust the missile’s fight velocity with the predetermined value, in specified time steps. In fact the apparent velocity regulation system calculates and changes the thrust of the engine (pressure of the combustion chamber) in order to accomplish the desired fight velocity. For this purpose, a dynamic simulation for the propulsion system and also the missile’s flight has been developed. After analyzing the results, it is revealed that using the apparent velocity regulation system; the flight’s range accuracy will be improved dramatically. Comparing two similar missiles, with a same disturbance; one equipped with the apparent velocity regulation system and the other not, revealed that using such a controlling system will keep the accuracy of the target hitting within 200 meters while in the absence of it, the error would be more than 1.5 kilometers

کلیدواژه‌ها [English]

  • space system
  • final parameters of flight path
  • apparent velocity
  • opern cycle liquid propellantengine