نویسندگان

چکیده

سامانه‌های تصویر برداری راداری SAR، مکملی برای سامانه‌های سنجش از دور الکترواپتیکی هستند و در طی دو دهة اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پیچیدگی عملکرد در این سامانه‌ها، به‌ویژه در مرحلة نگاشت، از فضای سیگنال به فضای تصویر، درک نحوة رفتار این سامانه‌ها را با مشکل مواجه ساخته است. این مسئله توسعه و استفاده از این فناوری را از منظر کاربری و مقابله با آن را از منظر پدافند غیر عامل، به شدت محدود کرده است. در این مقاله، تلاش شده است مدلی برای عملکرد سامانه‌های تصویر برداری SAR ارائه شود. مدل عملکردی ارائه شده، مانند تابع پاسخ ضربه برای سیستم‌های خطی مستقل از زمان، نحوة رفتار این سامانه‌ها را نشان می‌دهد و با استفاده از آن می‌توان فرایند تصویربرداری SAR را شبیه‌سازی کرد. صحت مدل عملکردی ارائه شده، براساس مقایسة نتایج به‌دست آمده در این مقاله و نتایج مورد انتظار گزارش شده در مراجع معتبر این حوزه به اثبات رسیده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SAR Imaging Systems Performance Modeling

نویسندگان [English]

 • H. Dehghani
 • A. Reyvandi
 • M. B. Fallah-Pour
 • K. Mousazadeh

چکیده [English]

SAR radar imaging system is a supplement for electro optic remote sensing system and has been used over the past two decades. Understanding the behavior of these systems is difficult, because the complexity of these systems, especially in the mapping of the signal space to image space. This problem, development and use of this technology from the performance perspective and opposing with it from the performance passive defense, severely limited. In this paper a model for the performance of SAR imaging systems is provide. This model is like the impulse response function for linear systems independent of time. In other words, the proposed model is the impulse response of two-dimensional SAR systems and byusing it the SAR imaging process can be simulated. Using this model, many phenomena such as speckle noise shaping, can be described and the factors and parameters that are effective in the imaging system can be analyzed. Validity of the two-dimensional impulse response or functional model that presented in this paper, by comparing the results obtained in this paper and the expected results reported in reliable sources in this area has been proved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SAR Imaging systems
 • Two
 • dimensional impulse response
 • Performance model
 • Signal space to image spaceMapping
 • RDA algorithm
 1. Schowengerdt, R. A., Remote Sensing Models and Methods for Image Processing, Edition, Elsevier, New York, 2007.
 2. Richards, J. A., Remote Sensing with Imaging Radar, Edition, Springer, New York, 2009.
 3. Bhattacharya, S. and et al, “Fast Encoding of Synthetic Aperture Radar Raw Data Using Compressed Sensing,” Statistical Signal Processing IEEE, USA, 2007, pp.448-452.
 4. Doring, B. J. and et al, “Reference Target Correction Based on Point Target SAR Simulation,” IEEE Transaction on Geosciences and Remote sensing, Vol.50, No.3, 2012, pp.951-959.
 5. Cumming, I. G. and Wong, F. H., Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data Algorithms and Implementation, Artech House: London, 2005.
 6. Maitre, H., Processing of Synthetic Aperture Radar Images, 4th Edition, Wiley, New York, 2008.
 7. Donghoa, Z. and Xiaoling, Z., Downward-Looking 3-D Linear Array SAR Imaging Based on Chirp Scaling Algorithm, Synthetic Aperture Radar IEEE, Asian-Pacific Conference Xian, 2009, pp.1043-1046.
 8. Du, L. and et al, “A Three-Dimensional Range Migration Algorithm for Downward-Looking 3D-SAR with Single-Transmitting and Multiple-Receiving Linear Array Antennas,” EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2010, No. 11, 2010, pp.1-15.
 9. Perna, S., Airborne Synthetic Aperture Radar Models, Focusing and Experiments, (M.Sc. Thesis), Federico II University, 2004-2005.
 10. Lee, Y. and et al, “A Study on Jamming Performance Evaluation of Noise and Deception Jammer Against SAR Satellite,” IEEE International Conference on Synthetic Aperture Radar, Seoul, 2011, pp.1-3