نویسنده

صنعتی مالک اشتر - هوافضا

چکیده

در این مقاله، قانون هدایت صریح مبتنی بر همواری دیفرانسیلی برای وسایل بازگشتی به جو توسعه داده می‌شود. مسیر حرکت، به یک منحنی بیزیة سه‌بعدی درجة سه مقید شده و فرمان‌های کنترلی با حل مسئلة معکوس ترکیب شده با رویکرد همواری دیفرانسیلی و ارتباط با پارامترهای منحنی بیزیه، حاصل می‌شوند. مقایسة این روش با روش هدایت تناسبی خالص، دقت یکسانی را نشان می‌دهد اگرچه روش پیشنهادی زمینه و قابلیت مناسب‌تری را برای بهینه‌سازی مسیر ارائه می‌دهد. مزایای دیگری نظیر تولید مسیر با حداقل پارامترها، قابلیت استفاده در انواع وسایل بازگشتی به جو با مکانیزم‌های کنترلی متفاوت و استقلال از زمان اصابت، این رویکرد را متمایز کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explicit Flatness-Based Guidance in Reentry Phase

نویسنده [English]

  • رضا اسماعیل‌زاده

چکیده [English]

An explicit guidance law is developed for a reentry vehicle. Motion is constrained to a three-dimensional Bezier curve. Acceleration commands are derived by solving an inverse problem that combined with differential flatness approach. Trajectory is related to Bezier parameters. A comparison with pure proportional navigation shows the same accuracy, but a higher capability for optimal trajectory to some degree. Other advantages such as trajectory representation with minimum parameters, applicability to any reentry vehicle configuration and any control scheme, and Time-to-Go independency make this guidance approach more favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reentry
  • Explicitguidance
  • Differential flatness
  • Inverse dynamics