نویسندگان

1 پژوهشگاه فضایی ایران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

شرایط استرس‌زای پرتاب باکاوشگرها - هایپرگراویتی و جاذبة ناچیز- منجر به تغییر در فرایندها و عملکردهای سلولی می‌شود. در این مطالعه، اثرات هایپرگراویتی و استرس ناشی از آن بر روی میزان فعالیت، رشد، مرگ و میر و آسیب‌ سلولی در 5 ردة سلولی اندوتلیال عروق انسان، سلول‌های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی، فیبروبلاست جنینی موش، PC12و جزایر لانگرهانس موش صحرایی از طریق سنجش میزان NO، LDH، MTTو انسولین توسط ماژول کپسول زیستی کاوشگر 3 انجام شد.نتایج نشان داد که هایپرگراویتی موجب افزایش معنی‌دار در ترشح NOو مرگ ‌و میر سلولی می‌شود اما تغییری در عملکرد پانکراس در تولید انسولین مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Hypergravity and Flight Stress on Different Cell Lines Function in Sounding Rocket

نویسندگان [English]

 • زهرا حاج‌ابراهیمی
 • لیلا علیدوست
 • مائده عربیان
 • احسان علوی
 • محمد ابراهیمی 1
 • محسن بهرامی 2

چکیده [English]

Stress environment of space flights including hypergravity and microgravity effect cell functions and processes. We studied effect of hypergravity and flight stress on function, death, growth and cellular damage of five cell lines including human vascular endothelial cells, rat bone marrow stromal cells, mouse embryonic fibroblast cells, PC12 cells and pancreas islands in Biological payload of 3th sounding rocket by NO, LDH, MTT and insulin assay kits. Our results indicated that effect of hypergravity increase significantly cellular death and NO secretion but we found no changes in insulin secretion and pancreas function.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress
 • Sounding rocket
 • lactate dehydrogenase
 • nitric oxide
 • Hypergravitye