نویسندگان

چکیده

سرزمین، یک منبع محدود و آسیب‌پذیر است، اما بسیاری از سودمندی‌های آن اگر بیجا استفاده نشوند؛ ابدی و تجدیدپذیر هستند. محدود بودن سرزمین و لزوم داشتن اطلاعات و داده‌های بهنگام به منظور برنامه­ریزی سرزمین، اهمیت انجام مطالعات کاربری اراضی را کاملاً مشخص می‌کند.آنچه مسلم است، داده‌های سنجش از دور به همراه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ابزارهایی قدرتمند در اندازه‌گیری الگوهای سرزمین و تغییرات آن در نواحی بزرگ هستند و از لحاظ زمانی و هزینه نیز کاملاً به صرفه هستند.در این تحقیق نیز، برای استخراج اطلاعات به هنگام کاربری اراضی حریم کلانشهر تهران از تصاویر ماهواره‌ای در سامانة اطلاعات جغرافیایی بهره گرفته شد و نقشة کاربری اراضی منطقة مطالعاتی با استفاده از سه روش طبقه­بندی اطلاعات (نظارت نشده، نظارت شده و تفسیر چشمی) تهیه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing Role in Land Use StudiesCase Study: Tehran Metropolitan and its Boundary

نویسندگان [English]

  • R. Sayahnia
  • M. F. Makhdoum
  • S. Faryadi

چکیده [English]

Land is a limited and vulnerable resource with many permanent and renewable benefits if it is used appropriately.By considering the limited lands and the need for updated data and information for land planning, necessity and importance of land use studies is clear. In fact remote sensing data with geographic information systems are strong tools in change detection of land use pattern. They are much cost and time effective.In this study, satellite image has been used for extraction of update land use map of Tehran metropolitan. Three different methods (unsupervised classification, supervised classification and visual interpretation) have been utilized for preparation of land use map.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Sensing
  • land use
  • Satelliteimage
  • Tehran