نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسنده

پژوهشگاه هوافضا

10.30699/jsst.2023.351799.1412

چکیده

نور یکی از فاکتورهای حیاتی برای کشت گیاهان است. لامپ‌های ال‌ای‌دی با طیف‌های نوری مختلف دارای مزایایی نظیر تولید گرمای کم، نیازمندی به انرژی پایین و طول عمر بالا بوده که اولین بار برای طراحی اتاقک‌های رشد گیاه در سیستم‌های کشت بسته و تحقیقات فضایی استفاده شدند. در این پژوهش، اثر طیف‌های نوری بر مکانیسم رشد گیاه داروئی بابونه آلمانی با بررسی محتوای رنگیزه، سیستم دفاع آنزیمی و متابولیت‌های ثانوی ارزیابی شد. بذرها پس از کشت در محیط موراشیگ و اسکوگ تحت طیف‌های سفید، قرمز، آبی و قرمز-آبی قرار گرفتند. گیاهچه‌ها بعد از 4 هفته برداشت شده و تحت آنالیزهای رشد و بیوشیمیایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نور قرمز-آبی سبب القای وزن تر و خشک، طول ریشه، تعداد ریشه‌های جانبی، محتوای کلروفیل، پروتئین، فلاونوئید و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز شد. طیف آبی طول ساقه را کاهش و محتوای نسبی آب را افزایش داد. بالاترین مقدار هیدروژن پراکسید در گیاهچه‌های تیمار شده با نور قرمز مشاهده شد. بنظر میرسد طیف‌های نوری با تغییر سطح هیدروژن پراکسید در تنظیم فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و تجمع متابولیت‌های ثانوی نقش دارند و نور قرمز-آبی می‌تواند به عنوان طیف نوری مناسب برای طراحی اتاقک کشت گیاه بابونه در تحقیقات فضایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Growth mechanism of Matricaria chamomilla plant under space lighting system: induction of pigment synthesis, enzyme defense system, and antioxidant metabolites

چکیده [English]

Light is a vital factor for plant cultivation. LED lamps in different spectra have some advantages such as low heat production and energy requirement, and long lifespan, which was used for the first time to design plant growth chambers in closed culture systems and space research. In this research, impact of light spectrums was studied on the growth mechanisms through chlorophyll pigments, enzyme defense system, and antioxidant metabolite analyses. Seeds were cultivated in Murashige and Skoog medium and exposed to different light spectrums of white, red, blue, and red-blue. Then the seedlings were harvested for growth and biochemical analyses after 4 weeks. Results showed that red-blue and blue lights induced the fresh weight, dry weight, root length, adventitious roots, chlorophyll content, protein, flavonoids and antioxidant enzymes of superoxide dismutase and catalase. Blue spectrum significantly decreased stem length and increased the relative water content. Moreover, the highest amount of hydrogen peroxide was observed in seedlings treated with red light. It seems that light spectra by changing the hydrogen peroxide level can regulate antioxidant enzyme activity and enhance antioxidant metabolites, and red-blue light may use as a suitable lighting spectrum for the design of M. chamomilla cultivation chamber in space research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optical spectra
  • Matricaria chamomilla
  • chlorophyll pigment
  • hydrogen peroxide
  • flavonoid