نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

5 استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، مشهد، ایران

10.30699/jsst.2023.1431

چکیده

این مقاله فعالیت‌های خورشیدی و پدیده‌های آن را از منظر مخاطرات اقلیم فضا بر محیط زیست کره زمین و سلامت انسان در زمین و محیط فضا بررسی می‌نماید. خورشید به عنوان کانون منظومه شمسی مهمترین عامل شرایط محیطی اقلیم فضا است. پدیده‌های خورشیدی و ویژگی‌های آن‌ها نظیر فعل و انفعالات شیمیایی، تغییرات و بادهای خورشیدی، لایه‌های یونوسفر، مگنتوسفر و ترموسفر و امواج ساطع شده الکترومغناطیسی بررسی شده است. با توجه به آسیب‌هایی که امروزه از طریق پدیده‌های خورشیدی و تابش‌های شدید آن به محیط زیست وارد شده، مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات درباره اقلیم فضا و تاثیر آن بر زیست کره زمین ضروری است. در این مقاله علاوه بر توضیح مختصر درباره فیزیک خورشید و پدیده‌های اقلیم فضا، تاثیرات این پدیده‌ها بر سلامت انسان بررسی شده است. در این راستا نتایج تحقیقات انجام شده بین‌المللی مطالعه و بررسی شده تا ارتباط بین بیماری‌های قلبی، مغزی، سرطان و همچنین نرخ تولد، سلامت فضانوردان و حیات حیوانات با پدیده‌های اقلیم فضا مشخص شود. نتایج این مقاله کمک می‌کند که در هنگام وقوع رویدادهای خورشیدی بتوان این رویدادها را پیش‌بینی نموده و با اتخاذ تدابیر صحیح علاوه بر حفظ سلامت زیستی، خسارات احتمالی را نیز حداقل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of space weather and its risks on human biologic processes

نویسندگان [English]

  • Aida Kazemi Hokmabad 1
  • Seyede Elahe Khatoon abadi Kalali 2
  • Amir Reza Kosari 3
  • Ehsan Kosari 4
  • Vahid Bohlouri 5

1 M.Sc, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran,Tehran,Iran

2 M.Sc, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran,Tehran,Iran

3 Associate Professor, Faculty of New Sciences and Technologies University of Tehran, Tehran, Iran

4 M.Sc, Iranian Space Research Institute, Tehran, Iran.

5 Assistant Professor, Technical and Vocational University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

This paper investigates solar activities and its phenomena from the perspective of risks to the earth's environment, human health, and space weather risks to space systems. In this article, in addition to a brief explanation about the physics of the sun and space weather phenomena, the effects of these phenomena on human health have been investigated. moreover the results of international researches have been studied and analyzed to determine the relationship between heart diseases, brain diseases, cancer, birth rates, health of astronauts, and animal life with space weather phenomena. The results of this article help to predict these events during the occurrence of solar events and by taking the correct actions in addition to preserving biological health, possible damages can also be minimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space weather
  • Sun
  • Human health
  • Environment
  • Planet Earth
[1]     [Online]. Available: https://isao.isa.ir/.
[2]     A. Allahverdijev, E. S. Babayev, E. N. Khalilov, and N. N. Gahramanova, "Possible space weather influence on functional activity of the human brain," in Proc. Space Weather Workshop: Looking towards a European Space Weather Programme, pp. 17-19, 2001.
[3]     E. Guinan and I. Ribas, "Our changing Sun: the role of solar nuclear evolution and magnetic activity on Earth's atmosphere and climate," in The evolving Sun and its influence on planetary environments, vol. 269, p. 85, 2002.
[4]     S. W. McIntosh, "Space weather: Big & small–A continuous risk," Journal of Space Safety Engineering, vol. 6, no. 1, pp. 48-52, 2019.
[5]     S. Unger, "The impact of space weather on human health," Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, vol. 22, no. 1, pp. 16442-16443, 2019.
[6] K. Podolská, "Changes of circulatory and nervous diseases mortality patterns during periods of exceptional solar events," Atmosphere, vol. 12, no. 2, p. 203, 2021.
[7]  E. S. Babayev, "Some results of investigations on the space weather influence on functioning of several engineering–technical and communication systems and human health," Astronomical and Astrophysical Transactions, vol. 22, no. 6, pp. 861-867, 2003
[8]  E. S. Babayev and A. A. Allahverdiyeva, "Effects of geomagnetic activity variations on the physiological and psychological state of functionally healthy humans: some results of Azerbaijani studies," Advances in Space Research, vol. 40, no. 12, pp. 1941-1951, 2007.
[9]  J. Vencloviene et al., "Possible Associations between Space Weather and the Incidence of Stroke," Atmosphere, vol. 12, no. 3, p. 334, 2021.
[10]      F. Kargar, G. Mozafari, and A. Mazidi, "The role of sunspots in the climate of Fars province." (In Persian).
[11]      M. Kayanian, H. H. Mohammadi, and F. Rasouli, "Investigation of sunspots and its relationship with rainfall in Semnan province." (In Persian).
[12]      M. Fooladi, b. Oskouei, and H. Mostafaei, "Magnetic storms and their effects on useful technologies." (In Persian).
[13]      O. Shekoofa and F. Bagheroskouei, "Looking at space climate phenomena, monitoring and forecasting systems, and the road map for preparing against them," 2020. (In Persian).
[14]      O. Shekoofa, M. Khoshsima, S. Ghazanfarinia, and F. Bagheroskouei, "Toward the Establishment of a National Center for Space Weather Services: Vision, Mission and Organization," Space Science, Technology and Applications, vol. 1, no. 2, pp. 34-48, 2022 (In Persian).
[15]      A. Kazemi HokmAbad, E. Khatoonabadi Kalali, A. Kosari, and O. Shekoofa, “Space Weather and its Effects on the Human Heart and Brain,” in 20st International Conference Of Iranian Aerospace, Tehran, Iran., 2022. (In Persian).
[16]      E. Khatoonabadi Kalali, A. Kazemi HokmAbad, A. Kosari, and O. Shekoofa, “Social and Economic Effects Caused by Space Weather,” in 20st International Conference Of Iranian Aerospace, Tehran, Iran, 2022. (In Persian).
[17]      S. Taran, N. Alipour, K. Rokni, S. H. Hosseini, O. Shekoofa, and H. Safari, "Effect of geomagnetic storms on a power network at mid latitudes," Advances in Space Research, vol. 71, no. 12, pp. 5453-5465, 2023.
[18]      “NASA.” [Online]. Available: https://www.nasa.gov/.
[19]      J. W. Harvey and N. R. Sheeley Jr, "Coronal holes and solar magnetic fields," Space Science Reviews, vol. 23, pp. 139-158, 1979..
[20]      “NASA Earth Observatory - Home.” [Online]. Available: https://earthobservatory.nasa.gov/.
[21]   M. Guhathakurta, “Space Weather Super-Storm Not IF but WHEN And Extreme Solar Minimum,” UNCOPUOS Meeting. Vienna, Austria, 2011.
[22]   N. Cherry, "Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of Solar," Natural hazards, vol. 26, pp. 279-331, 2002
[23]   T. A. Zenchenko and T. K. Breus, "The possible effect of space weather factors on various physiological systems of the human organism," Atmosphere, vol. 12, no. 3, p. 346, 2021.
[24]   S. Palmer, M. Rycroft, and M. Cermack, "Solar and geomagnetic activity, extremely low frequency magnetic and electric fields and human health at the Earth's surface," Surveys in Geophysics, vol. 27, no. 5, p. 557, 2006..
[25]   A. Krivelyova and C. Robotti, "Playing the field: Geomagnetic storms and international stock markets," Working Paper, 2003.
[26]   S. Dimitrova, "Relationship between human physiological parameters and geomagnetic variations of solar origin," Advances in space research, vol. 37, no. 6, pp. 1251-1257, 2006.
[27]   M. F. Holick, “Biological Effects of Sunlight , Ultraviolet Radiation , Visible Light , Infrared Radiation and Vitamin D for Health,” Anticancer research., vol. 36, no. 3, pp. 1345–1356, 2016.
[28]   Y. I. Gurfinkel, A. Vasin, R. Y. Pishchalnikov, R. Sarimov, M. Sasonko, and T. Matveeva, "Geomagnetic storm under laboratory conditions: randomized experiment," International journal of biometeorology, vol. 62, pp. 501-512, 2018.
[29]   S. Dimitrova, E. Babayev, K. Georgieva, V. Obridko, and F. Mustafa, "Possible effects of solar and geomagnetic activity on sudden cardiac death in middle latitudes," Sun and geosphere, vol. 4, no. 2, pp. 84-88, 2009.
[30]   S. Helle, “Solar activity during gestation does not affect human lifespan: Evidence from national data,” Biogerontology, vol. 10, no. 6, pp. 671–675, 2009.
[31]   G. R. Skjærvø, F. Fossøy, and E. Røskaft, "Solar activity at birth predicted infant survival and women's fertility in historical Norway," Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 282, no. 1801, p. 20142032, 2015.
[32]   E. Stoupel, E. Abramson, P. Israelevich, M. Shohat, and J. Sulkes, “Gender and environment: general and monthly gender distribution of newborns and cosmophysical parameters,” J. Vasc. Bras., vol. 5, no. 4, pp. 243–244, 2006.
[33]   E. G. Stoupel, "Gene functional dynamics: environment as a trigger?," Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, vol. 25, no. 2, pp. 139-142, 2014.
[34]   W. Janzen, S. Warren, F. Hector, F. Fenrich, and K. G. Warren, "The relationship between geomagnetic disturbances and multiple sclerosis at the edge of the auroral zone," Epidemiol, vol. 4, no. 165, pp. 2161-1165.1000165, 2014.
[35]   M. Hapgood et al., “Development of Space Weather Reasonable Worst-Case Scenarios for the UK National Risk Assessment,” Sp. Weather, vol. 19, no. 4, pp. 1–32, 2021
[36]   P. Cannon and et al., Extreme space weather: impacts on engineered systems and infrastructure. Royal Academy of Engineering, 2013.
[37]   T. Fumihiko, " Space Weather Forecast in the Future Manned Space Era," Journal of the Communications Research Laboratory, vol. 49, no. 4, pp 159-172,  2002.
[38]   E. Echer, W. Gonzalez, F. Guarnieri, A. Dal Lago, and L. Vieira, "Introduction to space weather," Advances in Space Research, vol. 35, no. 5, pp. 855-865, 2005..
[39]   K. H. Vanselow, S. Jacobsen, C. Hall, and S. Garthe, “Solar storms may trigger sperm whale strandings: Explanation approaches for multiple strandings in the North Sea in 2016,” International. Jornal of. Astrobiology., vol. 17, no. 4, pp. 336–344, 2018.
[40]   N. A. Belova and D. Acosta-Avalos, "The effect of extremely low frequency alternating magnetic field on the behavior of animals in the presence of the geomagnetic field," Journal of biophysics, vol. 2015, 2015.
[41]   S. M. Chibisov, G. Cornélissen, and F. Halberg, "Magnetic storm effect on the circulation of rabbits," Biomedicine & Pharmacotherapy, vol. 58, pp. S15-S19, 2004..
[42]   S. Hu, "Solar particle events and radiation exposure in space," NASA Space Radiation Program Element, Human Research Program, pp. 1-15, 2017
[43]   E. Yahaghi, "Simulation of space radiation effect on the platelets cell," Radiation Safety and Measurement, vol. 2, no. 4, pp. 47-53, 2013.(In Persian).
[44]         E. National Academies of Sciences and Medicine, "Space radiation and astronaut health: managing and communicating cancer risks," 2021.