نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.395346.1440

چکیده

از مهمترین مسائل مربوط به تامین توان لامپ های TWTA در ماهواره ها داشتن ریپل پایین ، بازده بالا، قابلیت اطمینان بالا ، حجم و وزن بهینه می باشد. در این مقاله راندمان و قابلیت اطمینان مبدل الکترونیک-قدرت DC/DC ولتاژ بالا برای کاربرد در سامانه‌های ماهواره و فرستنده آن بهینه می‌شود. هدف بهینه سازی، حداقل سازی تابع هدف که شامل راندمان و قابلیت اطمینان است به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA-II) می باشد. بمنظور ارزیابی قابلیت اطمینان از مدل مارکوف استفاده می شود که در آن خطاهای اتصال کوتاه و مدار باز برای کلیدها و دیودهای مدار و خطای اتصال کوتاه برای المان‌های پسیو مدار در نظر گرفته شده است. برای بهینه سازی ابتدا متغیرهای ورودی الگوریتم به عنوان ورودی تابع هدف تعیین می‌شوند تا به کمک آنالیز حساسیت پارامترهایی که دارای حساسیت پایینی هستند و تغییراتشان بر تابع هدف تاثیر عمده ندارد، حذف شوند. همچنین پارامترهای الگوریتم NSGA-II شامل تعداد تکرار، تعداد جمعیت و احتمال تقاطع و جهش برای محاسبه دقیق متغیرهای مدار، تعیین شده‌اند. همانگونه که در بخش نتایج آورده شده است در این روش علاوه بر حفظ راندمان بالا با انتخاب بهینه المان ها می توان به قابلیت اطمینان بالا برای این مبدل دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimizing and increasing the reliability in high power supply using TWTA lamps

نویسندگان [English]

 • Peyman Mohammadi 1
 • Mehdi Alemi Rostami 2

1 PhD, Student, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Aerospace Research and Technology, Ministry of Science, Research and Technology,Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important issues related to the power supply of TWTA lamps in satellites is to have low ripple, high efficiency, high reliability and optimal volume and weight,. In this article, the efficiency and reliability of high voltage DC/DC electronic-power converter is optimized for use in satellite and TWTA lamps. The goal of optimization using multi-objective genetic algorithm (NSGA-II) in this article is to minimize the objective function, which includes efficiency and reliability. Markov model is used to evaluate reliability, in which short-circuit and open-circuit errors are considered for circuit switches and diodes, and short-circuit errors are considered for passive circuit elements. for optimization, first, the input variables of the algorithm are determined as the input of the objective function, so that with the help of sensitivity analysis, the parameters that have low sensitivity and their changes do not have a major impact on the objective function are eliminated. parameters of NSGA-II algorithm, including the number of iterations, the number of populations, and the probability have been determined for the accurate calculation of circuit variables. the results section this method, in addition to maintaining high efficiency, with the optimal selection of elements, high reliability can be achieved .

کلیدواژه‌ها [English]

 • High voltage DC converter
 • reliability
 • efficiency
 • genetic algorithm
 • Markov model
 • klystron lamps
 1. C. Zhang, S. Du and Q. Chen, "A novel scheme suitable for high-voltage and large-capacity photovoltaic power stations," IEEE transactions on industrial electronics., Vol. 60, No. 9, pp. 3775-3783, 2013.
 2. S.N. Vukosavić, L. S. Perić and S. D. Sušić, "A novel power converter topology for electrostatic precipitators," IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 31, No. 1, pp. 152-164, 2016.
 3. J.F. Chen, R.Y. Chen, T.J Liang, "Study and Implementation of a Single-Stage Current-Fed Boost PFC Converter With ZCS for High Voltage Applications," IEEE Transactions on Power Electronics., Vol. 23, No. 1, pp. 379-386, 2008.
 4. I. Barbi, R. Gules, "Isolated DC-DC converters with high-output voltage for TWT A telecommunication satellite applications," IEEE Transactions on Power Electronics., Vol. 18, No. 4, pp. 975-984, 2003.
 5. S.H. Ahn, H. J. Ryoo, J. W. Gong and S. R. Jang, "Low-ripple and high-precision high-voltage DC power supply for pulsed power applications," IEEE Transactions on Plasma Science., Vol. 42, No. 10, pp. 3023-3033, 2014.
 6. X.Wang, W. Yang, and D. Liang, "Multi-Objective Robust Optimization of Hybrid AC/DC Distribution Networks Considering Flexible Interconnection Devices," IEEE Access, Vol. 9, pp. 166048-166057, 2021.
 7. Y.W. Cho, J.M. Kwon, and B.H. Kwon, "Single power-conversion AC--DC converter with high power factor and high efficiency," IEEE transactions on power electronics, Vol., No.9, pp. 4797-4806, 2013.
 8. G.Li, and et al, "A Topology-Reconfigurable Fault-Tolerant Two-and-Single Stage AC-DC Converter for High Reliability Applications," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.70, No.4, pp.3708-3716, 2022.
 9. S.Raj, V. Singh, N. K. Rajalwal, and D. Ghosh, "Reliability prediction of a distribution protection scheme using Markov model," In 2020 8th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions)(ICRITO), pp. 868-872, IEEE, 2020.
 10. M.Ghavami and C. Singh, "Reliability evaluation of electric vehicle charging systems including the impact of repair," In 2017 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, pp. 1-9. IEEE, 2017.
 11. S.A. Mohammed and J. W. Jung, "A State-of- the-Art Review on Soft-Switching Techniques for DC–DC, DC–AC, AC–DC, and AC–AC Power Converters," IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 17, No. 10, pp. 6569-6582, 2021.
 12. W.Kuo and V. R. Prasad, "An annotated overview of system-reliability optimization," IEEE Transactions on reliability, Vol. 49, No. 2, pp. 176-187, 2000.
 13. A.T. Bryant, and et al, "Exploration of power device reliability using compact device models and fast electrothermal simulation," IEEE transactions on industry applications, Vol. 44, No. 3, pp. 894-903, 2008.
 14. A.H. Ranjbar, M. Kiani, and B. Fahimi, "Dynamic Markov model for reliability evaluation of power electronic systems," In 2011 International conference on power engineering, energy and electrical drives, pp. 1-6, IEEE, 2011.
 15. P.Babcock and S. Philip, "An introduction to reliability modeling of fault-tolerant systems," The Charles Stark Draper Laboratory, Cambridge, MA, Tech. Rep. CSDL, 1986.
 16. V.Mulpuri, M. Haque, M. N. Shaheed and S. Choi, "Multistate Markov Analysis in Reliability Evaluation and Life Time Extension of DC-DC Power Converter for Electric Vehicle Applications," In 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), pp. 280-285. IEEE, 2018.
 17. J.L. Soon, D. D. Lu, J. C. Peng, and W. Xiao, "Reconfigurable nonisolated DC–DC converter with fault-tolerant capability," IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 35, No. 9, pp. 8934-8943, 2020.
 18. H.Tarzamni, F. Tahami, M. Fotuhi-Firuzabad and F. Blaabjerg, "Improved Markov Model for Reliability Assessment of Isolated Multiple-Switch PWM DC-DC Converters," IEEE Access, Vol. 9, pp. 33666-33674, 2021.
 19. B.Ye, X. Shi, X. Wang, and H. Wu, "Optimisation configuration of hybrid AC/DC microgrid containing electric vehicles based on the NSGA‐II algorithm," The Journal of Engineering, Vol. 2019, No. 10, pp. 7229-7236, 2019.
 20. T.B. Soeiro, and et al, "Automated design of a high-power high-frequency LCC resonant converter for electrostatic precipitators," IEEE Transactions on Industrial Electronics., Vol. 60, No. 11, pp. 4805-4819, Nov. 2013.