نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

چکیده

‌در این مقاله، ابتدا به بررسی الگوهای توسعه فناوری فضایی در کشورهای منطقه پرداخته شده و معیارها و شاخصه های اصلی هر یک از این الگوها استخراج شده است. در این تحقیق با صرف نظر از کشورهای پیشرو مانند آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و هند، به بررسی کشورهای مطرح منطقه در حوزه فضایی پرداخته شده است. این کشورها در درجه اول اهمیت شامل رژیم اشغالگر قدس، کره جنوبی و ترکیه و در درجه دوم اهمیت شامل امارات متحده عربی، کره شمالی، قزاقستان و پاکستان می‌باشند. پس از آن، تحلیل SWOT برای شرایط توسعه فناوری فضایی در کشور انجام شده و در انتها بر اساس نیازمندی‌های الگوی توسعه فناوری فضایی، بهترین الگوی توسعه به همراه نیازمندی‌های مربوطه اعلام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، "مدل توسعه بومی" بهترین مدل توسعه فناوری فضایی در کشور می‌باشد و یکی از مهمترین زیرساخت‌های موردنیاز در این زمینه، داشتن آزمایشگاه زیرمداری و قابلیت انجام پرتاب‌های مداری ارزان قیمت با جرم حداقلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the Development Strategy of Space Technology Based on the Developing Models of Countries

نویسنده [English]

  • Hadi Jalili

Assistant Professor, Iranian Space Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, the models of space technology development in regional countries have been studied first, and the main criteria of each of these models have been classified. In this research, by ignoring the leading countries such as USA, Russia, European Union, China, Japan and India, the prominent countries of the region in the field of space technology have been investigated. These countries include the occupying regime of Al-Quds, South Korea and Turkey in the first degree of importance and the United Arab Emirates, North Korea, Kazakhstan and Pakistan in the second degree of importance. Then, SWOT analysis has been done for the space technology trends in the country, and by considering the requirements of the space technology development models, the proper development model has been introduced with the relevant requirements. According to the obtained results, the indigenous development model is the best space technology development model for the country, and one of the most important infrastructures needed in this model is to have a suborbital laboratory and a minimal mass orbital launch service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Technology Development
  • Development Model
  • Suborbital Laboratory
  • Minimal Mass Orbital Launch Service
[1]       B. Harvey, H. H. Smid, and T. Pirard, Emerging space powers: the new space programs of Asia, the Middle East and South-America. Springer Science & Business Media, 2011.
[2]       Earth observation portal. Available: https://eoportal.org
[3]       Gunter’s space page. Available: https://Spacesky.rocket.de
[4]       S. J. Isakowitz, J. P. Hopkins, and J. B. Hopkins, International Reference Guide to Space Launch Systems. American Institute of Aeronautics and Astronautics(AIAA), 2004.
[5]       L. Bartamian, D. Martin, and P. Anderson, Communication satellites 5th Edition. American Institute of Aeronautics and Astronautics,(AIAA), 2007.
[6]       Available: https://en.wikipedia.org .
[7]       H. Jalili, "Comparative studies of the development of space technology in the countries of the region," Iranian space research center, Tehran, Iran, Technical report SRI-5097-D-0001, 2022.(in Persian)
[8]       H. Jalili, "Evaluating the weaknesses and strengths of space technology domestic development for the purpose of strategic planning," Iranian space research center, Tehran, IranTechnical report SRI-5097-D-0002, 2022.(in Persian)