نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، کنترل چرخش ماهواره توسط عملگرهای مغناطیسی با استفاده از قوانین کنترل «نرخ و محور چرخش» و «کاهش نرخ نوسانات» مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. ارزیابی این قوانین کنترلی توسط «شبیه‌ساز سه‌درجه آزادی کنترل وضعیت ماهواره مبتنی بر یاتاقان هوایی»  انجام شده است. به علت محدودیت‌های ذاتی شبیه‌ساز، نتایج تست آزمایشگاهی تنها در راستای یک محور قابل رؤیت است. بنابراین برای ارزیابی دقیق سه‌محوره این قوانین، ابتدا با مدل‌سازی معادلات دینامیکی و سینماتیکی شبیه‌ساز و مقایسة نتایج شبیه‌سازی با نتایج تست آزمایشگاهی، به ارزیابی مدل‌سازی پرداخته می‌شود. پس از اثبات صحت مدل‌سازی، شبیه‌سازی سه‌محوره قوانین‌کنترلی انجام می‌شود. از آنجا که مدل اعتبارسنجی شده مبنای یکسانی با معادلات مدل ماهواره دارد و تنها تمایز آن در گشتاور اغتشاشی ناشی از فاصله مرکز جرم با مرکز دوران است، می‌توان از امکان کنترل سه‌محوره ماهواره با این قوانین کنترل اطمینان حاصل کرد. نتایج تست‌ها نشان‌دهندة عملکرد مناسب این قوانین کنترلی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Satellite Spin Stabilization by Magnetic Torquers and Validation with Air-Bearing Simulator

نویسندگان [English]

  • Hamed Arefkhani
  • Mehran Mehdi-Abadi
  • Seyed Mohammad Mehdi Dehghan

Aerospace University Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, magnetic spin control using Spin and B-dot control laws have been studied in a lab environment. Evaluation of this control laws is done by a "three degrees of freedom air-bearing simulator". Due to the inherent simulator limitations, laboratory test results are visible only on one axis. Therefore, to evaluate these three-axis laws precisely, evaluation modeling is discussed by comparing the simulator dynamic and kinematic equations with the results of laboratory experiments. After evaluation of the modeling process, simulation of three-axis control law is conducted. Since the validated model shares same basis with satellite model equations except the torque disturbances caused by the distance between the center of the mass and the center of the rotation, it can be assured that these control laws are suitable for three-axis control of a satellite. Test results indicate appropriate performance of control laws.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetorquer
  • Magnetic spin control
  • ADCS Simulator
  • Air bearing
[1]Ergin, E.I. and Wheeler, P.C., “Magnetic control of a
spinning satellite” Journal of Spacecraft and Rockets, 2,
6, 1965, pp. 846-850.
[2]Wheeler, P.C., “Spinning Spacecraft Attitude Control Via
the Environmental Magnetic Field,” Journal of Spacecraft
and Rockets, Vol. 41, No. 2, 1967, pp. 1631-1637.
[3]Sorenson, J.S., “A Magnetic Attitude Control system for an
axisymmetric spinning spacecraft,” Journal of Spacecraft
and Rockets, 8, 5 (May 1971),441-448.
[4]Rodden J. J. “Closed-loop Magnetic Control of a Spin-
Stabilized Satellite” Automatica, Vol. 20, No. 6, 1984, pp.
729-735.
[5]Santoni, F. and Tortora P. “Magnetic Attitude
Determination and Control of Small Spinning
Spacecraft,” AIAA/AAS Astrodynamics Specialist
Conference, 2000.
[6]Renk, F., “Attitude Control for a Micro-Satellite using only
Magnetic Coils and Target Pointing for Multiple
Satellites” The university of Sydney, 2005.
[7]Slavinskis, A., Kvell, U., Kulu, E., Sünter, I., Kuuste, H.,
Lätt, S., Voormansik, K., and Noorma, M., “High Spin
Rate Magnetic Controller for Nano Satellites” Acta
Astronautica, Vol. 95, 2014, pp. 218 – 226
[8]Tavakoli, A.H., Kalhor, A. and Dehghan, S. M. M.,
“Implementation of Three Axis Attitude Controllers for
Evaluation of a Micro-gravity Satellite Simulator,” JSST,
Vol. 5, No. 2, 2012, pp. 59-68 (In Persian).
[9]Arefkhani, H., Dehghan, S.M.M. and Tavakoli, A.H.,
“Evaluation of Magnetic Attitude Control with Air-Bearing
Simulator,” JSST, Vol. 9, No. 2, 2016, pp. 47- 60 (In Persian).
[10]Ovchinnikov, M. Yu., Penkov, V.I., Ilyin, A.A. and
Selivanov, S.A., “Magnetic Attitude Control Systems of
The Nanosatellite Tns-Series,” Acta Astronautica, 2016.
[11]Wisniewski R. “Satellite Attitude Control Using
OnlyElectromagnetic Actuation”, (PhD Thesis),
Department of Control Engineering Aalborg University
Fredrik BajersVej 7, DK-9220 Aalborg Ø, Denmark,
1996.
[12]Silani, E. and Lovera, M., “Magnetic Spacecraft Attitude
Control: a Survey and some New Results,” Control
Engineering Practice (Elsevier), Vol. 13, Issue 3, 2005,
pp. 357–371.
[1]Wang, P. and Shiessel Y.B., “Satellite Attitude Control
using Only Magnetorquers,” In American Control,
Philadelphia Pennsylvania, 1998.
[2]Wisniewski, R. and Blanke, M., “Fully Magnetic Attitude
Control for Spacecraft Subject to Gravity Gradient,”
Automatica, Vol. 35, 1999, pp. 1201-1214.
[3]Larson, W.J. and Wertz, J.R. Space Mission Analysis and
Design, Microcosm, Inc. 1999.