نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشکده علوم مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشکده علوم و فنون نوین ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از ترکیب چرخ عکس ­العملی و تراستر مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از استخراج معادلات حاکم بر دینامیک وضعیت ماهوراه، از روش کنترلی PID برای تعیین گشتاور کنترلی مناسب استفاده می­شود. با در نظر گرفتن مدل و قیود حاکم بر چرخ­ عکس­ العملی، مومنتوم زاویه­ای و گشتاور اعمالی چرخ­های عکس ­العملی به­ دست آمده و برای شرایط اولیه مختلف آنالیز می­ گردد. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد تا زمانی­ که چرخ ­ها اشباع نشده­ اند، کنترل وضعیت با استفاده از چرخ­ ها با دقت مناسب صورت می­ گیرد ولی با اشباع چرخ­ ها کنترل وضعیت به درستی صورت نگرفته و زوایای اویلر به شدت افزایش می­ یابد. برای اشباع زدایی چرخ­ ها از تراستر استفاده می­ شود به طوری‌که هم مومنتوم زاویه ­ای چرخ ­ها کاهش یابد و هم وضعیت ماهواره به مقدار مطلوب کنترل شود. سه استراتژی مختلف برای کاهش دور چرخ­ ها با روش­های PWM و PWPF ارائه شده و نتایج مقایسه شده و روش مناسب برای کنترل وضعیت و از اشباع خارج ساختن چرخ­ های عکس‌العملی ارائه می­ گردد. نتایج این مقاله می­ تواند برای کنترل وضعیت ماهوراه­ های مشابه نیز مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Satellite 3Axis Attitude Control Using the Combination of Reaction Wheels and Thrusters

نویسندگان [English]

  • ehsan maani 1
  • Hossein Nejat Pishkenari 2
  • Amir Reza Kosari 3

1 Department of Engineering Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

3 Department of Modern Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, the combination of reaction wheels and thrusters is applied to attitude control of a satellite. First, governing equations of satellite attitude dynamics are given using quaternion and PID controller is designed based on the satellite quaternion to determine the applied control torque. By applying the reaction wheels physical constraints such as its maximum torque, its maximum momentum and maximum power on the desired torque, reaction wheels angular momentums and torques are found. The obtained results show that the unsaturated reaction wheels capabilities in attitude control. Results also show that the wheels saturation leads to error in control and increases the Euler angles and quaternions. Satellite thrusters are utilized to reaction wheels de-saturation and attitude control simultaneously.Three different strategies are proposed in this paper for wheels de-saturation using thrusters. Two well known methods, pulse width modulator (PWM) and pulse width pulse frequency (PWPF) modulator are used to attitude control using thrusters. All methods are compared together and the optimal method is proposed for the satellite attitude control. This paper results can be useful in design and control of different class of satellites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite
  • Attitude Control
  • Reaction Wheel
  • Saturation
  • Thruster
[1]  Agrawal, B. And Gran, R., "Attitude Control Of Flexible Communications Satellites," Navigation And Control Conference, 1991, P. 2651.
[2]  Kosari, A. R., Peyrovani, M., Fakoor, M., And Nejat, H., "Design Of LQG/LTR Controller For Attitude Control Of Geostationary Satellite Using Reaction Wheels," 2014.
[3]  Khoshnood, A. And Maryamnegari, H.M., "Dynamics Modeling And Active Vibration Control Of A Satellite With Flexible Solaشr Panels," Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, 2015.
[4]  Arefkhani, H., M. Mahdiabadi, And Dehghan, M. M., "Satellite Spin Stabilization By Magnetic Torquers And Validation With Air-Bearing Simulator," Journal Of Space Science & Technology (JSST), Vol. 9, Pp. 34-55, 2016.
[5]  Lee, D.Y. Park, H., Romano, M. And Cutler, J. "Development And Experimental Validation Of A Multi-Algorithmic Hybrid Attitude Determination And Control System For A Small Satellite," Aerospace Science And Technology, Vol. 78, 2018, Pp. 494-509.
[6]  Wu, Y.-H., Han, F., Zheng, M.-H., Wang, F., Hua, B., Chen, Z.-M., And Cheng, Y.-H., "Attitude Tracking Control For A Space Moving Target With High Dynamic Performance Using Hybrid Actuator," Aerospace Science And Technology, Vol. 78, 2018, Pp. 102-117.
[7]  Ismail, Z. And Varatharajoo, R., "A Study Of Reaction Wheel Configurations For A 3-Axis Satellite Attitude Control," Advances In Space Research, Vol. 45, 2010, Pp. 750-759.
[8]  Mousavi, F., Roshanian, J. And Emami, M., "Hardware-In-The-Loop Simulation For Attitude Control Of A Suborbital Module Using Cold Gas Thrusters," Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, 2015.
[9]  Mirshams, M., Ghobadi, M., Haghi, H., And Sharifi, G., "Using Air-Bearing Based Platform And Cold Gas Thruster Actuator For Satellite Attitude Dynamics Simulation," Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, 2015.
[10]  Patton, R. J., Uppal, F. J., Simani, S. And Polle, B., "Robust FDI Applied To Thruster Faults Of A Satellite System," Control Engineering Practice, Vol. 18, 2010, Pp. 1093-1109.
[11]  K. H. Lee And S. W. Choi, "Interaction Effect Analysis Of Thruster Plume On LEO Satellite Surface Using Parallel DSMC Method," Computers & Fluids, Vol. 80, 2013, Pp. 333-341.
[12]  J. Jin, B. Park, Y. Park, And M.-J. Tahk, "Attitude Control Of A Satellite With Redundant Thrusters," Aerospace  Science And Technology, Vol. 10, 2006, Pp. 644-651.
[13]  Kumar, K.D. And Zou, A.-M., "A Novel Single Thruster Control Strategy For Spacecraft Attitude Stabilization," Acta Astronautica, Vol. 86, 2013, Pp. 55-67.
[14]  Bohlouri, V. and Jalali Naini, S.H., "Robust Optimization of Satellite Attitude Control With Thruster Actuators Based On Combined Objective Function," Journal of Space Science & Technology (JSST), Vol. 10, Isuue 4, 2018, pp. 55-66.
[15]  Sarli, B.V., Da Silva, A.L. and Paglione, P., "Sliding Mode Attitude Control Using Thrusters And Pulse Modulation For The ASTER Mission," Computational And Applied Mathematics, Vol. 34, 2015, pp. 535-556.
[16]  Chang, D., "Magnetic And Momentum Bias Attitude Control Design for The HETE Small Satellite," 1992.
[17]  Creamer, G., Delahunt, P., Gates, S. and Levenson, M., "Attitude Determination and Control of Clementine During Lunar Mapping," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 19, 1996, pp. 505-511,.
[18]  Giulietti, F., Quarta, A.A. and Tortora, P., "Optimal Control Laws for Momentum-Wheel Desaturation Using Magnetorquers," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 29, 2006, pp. 1464-1468.
[19]  Trégouët, J.-F., Arzelier, D., Peaucelle, D., and Zaccarian, L., "Static Input Allocation for Reaction Wheels Desaturation Using Magnetorquers," IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, 2013, pp. 559-564.
[20]  Ito, T., Ikari, S., Funase, R., Sakai, S., Kawakatsu, Y., Tomiki, A., and Inamori, T., "Active use of Solar Radiation Pressure for Angular Momentum Control of the PROCYON Micro-Spacecraft," Acta Astronautica, 2018.
[21]  Chobotov, V.A., Orbital Mechanics, Secend Edition, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2002.
[22]  Sidi, M. J., Spacecraft Dynamics and Control: a Practical Engineering Approach, Vol. 7: Cambridge University Press, 2000.
[23]  Bach, R. and Paielli, R., "Direct Inversion of Rigid-Body Rotational Dynamics," American Control Conference, 1990, 1990, pp. 1786-1791.
[24]  Hughes, P.C., Spacecraft Attitude Dynamics: Courier Corporation, 2012.
[25]  Kelly, S.G., Advanced Vibration Analysis: CRC Press, 2006.