نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 Shahid Beheshti University

2 دانشجو/دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله یک روش تخمین پارامتر از مدل‌های زمان -پیوسته را برای یک سیستم پارامتر متغیر معرفی می‌کند. دینامیک این نوع سیستم ها وابسته به یک پارامتر متغیر با زمان که در این پژوهش سرعت زاویه‌ای چرخ عکس‌العملی در نظر گرفته شده وابسته است و مقادیر آن در طول یک بازه زمانی نامعلوم است اما با عملکرد سیستم قابل اندازه‌گیری است است. با استفاده از تکنیک بهره جدول‌بندی پایداری سیستم پارامتر متغیر بررسی و پارامتر جدول‌بندی برای یک عملکرد از تخمین فاکتورهای موثرکنترلی انتخاب می‌شود. شرایط کافی استخراج شده به شرایط نامساوی‌ ماتریسی خطی تبدیل می‌شوند که می‌توانند با الگوریتم محدب حل شوند. با حل این شرایط کنترل‌کننده بهره جدول‌بندی شده بدست می آید تا پایداری و عملکرد سیستم پارامتر متغیر را تضمین کند. نتایج شبیه‌سازی عددی موفقیت آمیز بودن روش پیشنهادی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

کنترل وضعیت سه محوره یک ماهواره با استفاده از روش پارامتر متغیر

نویسندگان [English]

  • M. Navabi 1
  • Fereshte Malekpour 2

1 Shahid Beheshti University

2 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

این مقاله یک روش تخمین پارامتر از مدل‌های زمان -پیوسته را برای یک سیستم پارامتر متغیر معرفی می‌کند.دینامیک این نوع سیستم ها وابسته به یک پارامتر متغیر با زمان که در این پژوهش سرعت زاویه‌ای چرخ عکس‌العملی در نظر گرفته شده وابسته است و مقادیر آن در طول یک بازه زمانی نامعلوم است اما با عملکرد سیستم قابل اندازه‌گیری است است. با استفاده از تکنیک بهره جدول‌بندی پایداری سیستم پارامتر متغیر بررسی و پارامتر جدول‌بندی برای یک عملکرد از تخمین فاکتورهای موثرکنترلی انتخاب می‌شود. شرایط کافی استخراج شده به شرایط نامساوی‌ ماتریسی خطی تبدیل می‌شوند که می‌توانند با الگوریتم محدب حل شوند. با حل این شرایط کنترل‌کننده بهره جدول‌بندی شده بدست می آید تا پایداری و عملکرد سیستم پارامتر متغیر را تضمین کند. نتایج شبیه‌سازی عددی موفقیت آمیز بودن روش پیشنهادی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • خطی پارامتر متغیر
  • کنترل وضعیت
  • عملکرد
  • پایداری
  • ماهواره