اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فتح اله امی

دکترای مهندسی مکانیک, گروه هوافضا عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/fommi
ommiair.ac.ir
88362010

سردبیر

جعفر روشنی یان

دکترای مهندسی هوافضا, دینامیک پرواز و کنترل عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/roshanian
roshaniankntu.ac.ir
021- 77791045

اعضای هیات تحریریه بین المللی

آندون لازاروف

دکترای علوم عضو هیئت علمی دانشگاه ناوال

www.naval-acad.bg/en/archives/resume/andon-dimitrov-lazarov
a.lazarovnaval-acad.bg
0000-0003-2115-4415

محمد هیمدی

برق و مخابرات عضو هیئت علمی دانشگاه رنِس فرانسه

scholar.google.com/citations?user=NCUgeuAAAAAJ&hl=en
mohamed.himdiuniv-rennes1.fr
0000-0002-0529-4656

h-index: 24  

هلمی زولهایدی ماهدشفیر

ژئوماتیک و سنجش از دور عضو هیئت علمی دانشگاه مهندسی اونیورسی تی پوترا مالزی

scholar.google.com.my/citations?user=6ohHOdwAAAAJ&hl=en
helmieng.upm.edu.my
0000-0002-8669-874X

h-index: 25  

هاجر بینتی جعفر

مخابرات دانشیار دانشگاه تکنولوژی مارا

scholar.google.com/citations?user=ykhnm5AAAAAJ&hl=en
hajarj422uitm.edu.my
0000-0003-2536-1286

h-index: 8  

hajar_3112@yahoo.com.my

اعضای هیات تحریریه

رضا ابراهیمی

دکترای مهندسی هوافضا عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معاون پژوهشی پژوهشگاه هوافضا

wp.kntu.ac.ir/rebrahimi
rebrahimikntu.ac.ir
2173064212

حسین بلندی

دکترای مهندس برق عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق , دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/42486/Dr.-Bolandi
h_bolandiiust.ac.ir
73225624

محسن بهرامی

دکترای مهندسی مکانیک عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2297/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
mbahramiaut.ac.ir

سیدحسین پورتاکدوست

دکترای مهندسی هوافضا عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~portal/faculty/1620071451
pourtaksharif.edu
021-66022731

سید مصطفی حسینعلی پور

دکترای مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/1700/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1
alipouriust.ac.ir
021- 77240540-50

محمد همایون صدر

دکترای مهندسی هوافضا عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2452/محمدهمایون%20صدر
sadraut.ac.ir
021-64543204

محمد طیبی رهنی

دکترای مهندسی هوافضا, دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا, دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~portal/faculty/2084842152
taeibisharif.edu
021-66022731

محمد طاهای ابدی

دکترای مهندسی مکانیک پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/faculty/404-abadi
abadiari.ac.ir
021-88366030

محمد فرشچی

دکترای مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~portal/faculty/1701675126
farshchisharif.edu
021-66022731

منصور کبگانیان

دکترای مهندسی مکانیک (روباتیک) عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2240/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
deputyresearch.gov.ir
021- 82233503

مهران میرشمس

دکترای مهندسی هوافضا, سیستم سامانه های فضایی (ماهواره ها) عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/mirshams
mirshamskntu.ac.ir
021- 73064223

مدیر داخلی

قاسم کاهه

مهندسی کامپیوتر، شبکه‌های کامپیوتری، دانشگاه شریف استادیار پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/390-kahe
kaheari.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمد ابراهیمی سیدآبادی

مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی ایران

ebrahimiair.ac.ir
021-66065030

محمدحسن انتظاری

مهندسی برق پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

irost.org/eeit/academic-staff
entezariirost.ir

سعید شاخصی

پژوهشگاه فضایی ایران و
عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

kalej.ir/teachers/36236/سعید-شاخصی
s.shakhesiisrc.ac.ir

سیدمصطفی صفوی همامی

دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2361/سیدمصطفی%20صفوی%20همامی
msafaviaut.ac.ir

حمید فاضلی

دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

fazelimut.ac.ir

علی‌اکبر گلرو

حقوق فضایی پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/en/homepage/people-en/faculty-members-en/441-golroo-en
aliari.ac.ir

ابوالقاسم نقاش

دکترای مهندسی هوافضا دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2377/ابوالقاسم%20نقاش
naghashaut.ac.ir