نام

نام خانوادگی

مرتبه

دانشگاه

پابلونز

رضا

اسماعیل زاده

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

publons

ابراهیم

افشاری

دانشیار

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان

publons

محمد علی

امیری آتشگاه

دانشیار

دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه تهران

publons

جلیل

آقا راشد محصل

استاد

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تهران

publons

علی رضا

با صحبت نوین زاده

دانشیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

سید حسین

پورتاکدوست

استاد

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

publons

امیر مهدی

تحسینی

استادیار

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

حمیدرضا

تقی راد

استادیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

محمود

تلافی نوغانی

استادیار

پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

publons

علی

جعفر صالحی

استادیار

صنعت سامانه های فضایی صاایران

publons

مهدی

جعفری ندوشن

استادیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

رضا

جمیل نیا

استادیار

دانشگاه گیلان

publons

حلیمه

حسن پور

دانشیار

پژوهشگاه هوافضا

publons

مجید

حسن پور

استادیار

دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد

publons

عباسعلی

حیدری

دانشیار

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد

publons

مهناز

ذاکری

 

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

محمد

رشتیان

دانشیار

دانشکده مهندسی برق هوانوردی، دانشکده هوانوردی کشوری

publons

جعفر

روشنی یان

استاد

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

علیرضا

شریفی

استادیار

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

publons

سعید

شمقدری

استادیار

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

محمد

طاهای ابدی

دانشیار

پژوهشکده هوایی، پژوهشگاه هوافضا

publons

شیما

طبیبیان

استادیار

پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی

publons

محمدرضا

طلایی

استادیار

مرکز تحقیقات فضایی، دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

مائده

عربیان

استادیار

مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان شهید رجایی

publons

میلاد 

عظیمی

استادیار

پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

publons

حامد

علیصادقی

استادیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

فرهاد

فانی صابری

استادیار

پژوهشکده علوم و فناوری فضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

publons

امین

فرخ آبادی

استادیار

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

publons

سعید

فرزانه

مربی

دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تهران

publons

بهمن

قربانی واقعی

دانشیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

قاسم

کاهه

دانشیار

پژوهشکده هوایی، پژوهشگاه هوافضا

publons

کیوان

کبیری

دانشیار

گروه سنجش دریایی، موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

publons

رامین

کمالی مقدم

دانشیار

پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

publons

محمود

مانی

استاد

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

publons

هادی

نوبهاری

استاد

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

publons

امیر علی

نیکخواه

دانشیار

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

سید حامد

هاشمی مهنه

دانشیار

پژوهشکده هوایی، پژوهشگاه هوافضا

publons