داوران

 

نام نام خانوادگی لینک پابلونز پست الکترونیکی
کاظم اسماعیل‌پور   esmailpour@damavandiau.ac.ir
احسان ابراهیمی   e.ebrahimi@shahroodut.ac.ir
اصغر ابراهیمی   ebrahimi_as@mail.com
رضا ابراهیمی   rebrahimi@kntu.ac.ir
عباس ابراهیمی   ebrahimi_a@sharif.ir
محمد ابراهیمی   mebrahimi@ari.ac.ir
مسعود ابراهیمی کچویی   ebrahimikm@modares.ac.ir
اکرم ابویی مهریزی   abouei@pasteur.ac.ir
سلمان احمدی   s.ahmadi@uok.ac.ir
سهراب احمدی   s_ahmadi@tabrizu.ac.ir
کریم احمدی دستگردی   karimahmadidastgerdi@gmail.com
روزبه اسد   asad@iust.ac.ir
نیما اسدیان   assadian@sharif.edu
رضا اسماعیل زاده https://publons.com/researcher/2229561/reza-esmaelzadeh rsmael@gmail.com
سیدمجید اسماعیل زاده   smailzade@iust.ac.ir
مصطفی اسماعیلی   esmaeili.me.ut@gmail.com
سید مجید اسماعیلی فر   esmailifar@aut.ac.ir
مهدی اشجعی   ashjaee@ut.ac.ir
علی اشرفی زاده   ashrafizadeh@kntu.ac.ir
حسین اعتمادفرد   etemadfard@um.ac.ir
ابراهیم افشاری https://publons.com/researcher/1683599/ebrahim-afshari/ e.afshari@eng.ui.ac.ir
آریا الستی   aalasti@sharif.edu
رضا امراللهی بیوکی   amrollahi@aut.ac.ir
فتح الله امی   fommi@modares.ac.ir
امیر امیرآبادی زواره مفرد   a_amirabadi@azad.ac.ir
محمد علی امیری آتشگاه https://publons.com/researcher/1416990/mohammadali-amiri-atashgah/ atashgah@ut.ac.ir
الهام امین‌زاده   eaminzadeh@ut.ac.ir
عبدالرضا اوحدی همدانی   a_r_ohadi@aut.ac.ir
حمیدرضا اویسی   ovesy@aut.ac.ir
سعید ایرانی   irani@kntu.ac.ir
مریم ایمانی   maryam.imani@modares.ac.ir
کلثوم اینانلو   inanloo@ut.ac.ir
مهدی آخوند زاده   makhonz@ut.ac.ir
امیرحسین آدمی   aha.aerospace@aut.ac.ir
شهرام آزادی   azadi@kntu.ac.ir
داوود آسمانی   asemani@eetd.kntu.ac.ir
جلیل  آقا راشد محصل https://publons.com/researcher/1462415/jalil-rashed-mohassel/ jrashed@ut.ac.ir
سیروس آقانجفی   aghanajafi@kntu.ac.ir
مرتضی آقایی   morteza.aghaei@yahoo.com
مهدی آهنگر   m_ahangar@sbu.ac.ir
علی رضا با صحبت نوین زاده https://publons.com/researcher/2080256/alireza-novinzadeh/ novinzadeh@kntu.ac.ir
علیرضا بابایی   arbabaei@aut.ac.ir
حامد باغبان   h-baghban@tabrizu.ac.ir
مهدی بحیرایی   m.bahiraei@kut.ac.ir
فیروز بختیاری نژاد   baktiari@aut.ac.ir
امیر برجی   aborji@sharif.edu
مهرداد بزاززاده   mehrdadbaz@gmail.com
حسین بلندی   h_bolandi@iust.ac.ir
افشین بنازاده   banazadeh@sharif.edu
محسن بهرامی   mbahrami@aut.ac.ir
ایمان بهمن جهرمی   bahman@ari.ac.ir
فریدون بهنیا   behnia@sharif.edu
طاهره بینازاده   binazadeh@sutech.ac.ir
علی پاینده   payandeh@aut.ac.ir
مارال پرتوی بخش   mpartovi@ryerson.ca
حمید پرهیزکار   hparhiz@aut.ac.ir
پرویز پروین   parvin@aut.ac.ir
سید حسین پورتاکدوست https://publons.com/researcher/1261998/seid-h-pourtakdoust/ pourtak@sharif.edu
غلامحسین پوریوسفی   pouryoussefi@kntu.ac.ir
صادق تابع جماعت   sadegh@aut.ac.ir
امیر مهدی تحسینی https://publons.com/researcher/2998924/amirmahdi-tahsini/ am_tahsini@iust.ac.ir
علیرضا ترابی   a_torabi@ut.ac.ir
محمد تشنه لب   teshnehlab@eetd.kntu.ac.ir
رضا تقوی زنور   taghavi@iust.ac.ir
حمیدرضا تقی راد https://publons.com/researcher/3210873/hamid-d-taghirad taghirad@kntu.ac.ir
مصطفی تقی زاده   mo_taghizadeh@sbu.ac.ir
محمود تلافی نوغانی https://publons.com/researcher/1565785/mtnoghani/ mtnoghani@ari.ac.ir
امیر توحیدی   tohidiamir@yahoo.com
احد توکلی   tavakoli@aut.ac.ir
فریبرز ثقفی   saghafi@sharif.edu
مهدی جباری   mahdi.jabbari@ut.ac.ir
علی جعفر صالحی https://publons.com/researcher/1299311/ali-jafarsalehi/ jafarsalehi221@gmail.com
علی جعفرقلی   alijgh@yahoo.com
علی اصغر جعفری   ajafari@kntu.ac.ir
مهدی جعفری   m_jaafari_h@yahoo.com
مهدی جعفری ندوشن Mahdi Jafari Nadoushan | Publons mjafari@kntu.ac.ir
میرعباس جلالی   mjalali@sharif.edu
سید حمید جلالی نائینی   shjalalinaini@modares.ac.ir
بهرام جلیلی   b.jalili@iau-tnb.ac.ir
مهدی جمالی قهدریجانی   jamali.tmu@gmail.com
رضا جمیل نیا https://publons.com/researcher/1505555/reza-jamilnia/ jamilnia@guilan.ac.ir
محمدرضا جهان نما   mjahannama@eri.ac.ir
کمال جهانی   kamal.jahani@gmail.com
خدایار جوادی   kjavadi@sharif.edu
غلامرضا جودکی   gh_reza@znu.ac.ir
سمیه چمانی   somayyeh.chamaani@gmail.com
زهرا حاج‌ابراهیمی   hajebrahimi@ari.ac.ir
پدرام حاجی پور   hajipour@itrc.ac.ir
حسن حدادپور   haddadpour@sharif.edu
حلیمه حسن پور https://publons.com/researcher/4761584/halimeh-hassanpour/ hassanpour@ari.ac.ir
مجید حسن پور https://publons.com/dashboard/summary/ hassanpour@shahed.ac.ir
وحیده حسن زاده   vhassanzadeh@ut.ac.ir
بتول حسنی   b_hassani@sbu.ac.ir
سید مصطفی حسینعلی پور   alipour.isr@gmail.com
شهرام حسینی پناه   mirshahram@gmail.com
حسین حسینی تودشکی   hosseini@aut.ac.ir
سیدعلی حسینی کردخیلی   ali.hosseini@sharif.edu
عبدالعلی حقیری   haghiri2016@chmail.ir
محمد تقی حمیدی بهشتی   mbehesht@modares.ac.ir
عباسعلی حیدری https://publons.com/researcher/1337450/abbas-ali-heidari aheidari@yazd.ac.ir
مرتضی حیدری   heydari_tech@yahoo.com
جعفر حیرانی نوبری   nobari@kntu.ac.ir
علی خاکی صدیق   sedigh@kntu.ac.ir
علی خالقی   khaleghi@eetd.kntu.ac.ir
حمید خالوزاده   h_khaloozadeh@kntu.ac.ir
اسماعیل خان میرزا   khanmirza@iust.ac.ir
سجاد خدادادیان   skhodadadiyan@gmail.com
حامد خراطی شیشوان   kharrati@tabrizu.ac.ir
وحید خلفی   khalafi@ssau.ac.ir
عبدالمجید خوشنود   khoshnood@kntu.ac.ir
علیرضا خیاطیان   khayatia@shirazu.ac.ir
محمد خیری   mkhd_82@yahoo.com
علیرضا داوری   ardavari@srbiau.ac.ir
فاطمه دباغ کاشانی   fdk@iust.ac.ir
سید محمد مهدی دهقان   smm.dehghan@ut.ac.ir
حمید دهقانی   hamid_deh@yahoo.com
مریم دهقانی   dehghani_rsgsi@yahoo.com
امیرحسین دوایی مرکزی   markazi@iust.ac.ir
رقیه دوست   doost@itrc.ac.ir
محمد مهدی دوستدار   mdostdar@ihu.ac.ir
بیژن ذاکری   zakeri@nit.ac.ir
مهناز ذاکری https://publons.com/researcher/3739641/mahnaz-zakeri/ m.zakeri@kntu.ac.ir
فائزه راثی   rasi@ari.ac.ir
سهیل رادیوم   soheil.radiom@gmail.com
نیما راسخ صالح   nima_saleh20@yahoo.com
عباس رامیار   aramiar@nit.ac.ir
مجید رحیم زادگان   rahimzadegan@kntu.ac.ir
محمد رشتیان https://publons.com/researcher/2753209/mohammad-rashtian/ rashtian@catc.ac.ir
بیژن رشیدیان   rashidia@sharif.edu
سید مهدی رضاعی   smrezaei@aut.ac.ir
جلیل رضایی   jrezaeep@ferdowsi.um.ac.ir
محمد رضوی زاده   smrazavi@iust.ac.ir
داود رمش   davood.ramesh@gmail.com
جعفر روشنی یان https://publons.com/researcher/3739541/jafar-roshanian/ roshanian@kntu.ac.ir
روزبه ریاضی   ro_riazi@ut.ac.ir
کامران رئیسی چرمکانی   k_raissi@aut.ac.ir
شهرام زرنشان   szarneshan@yahoo.com
وجیهه زرین پور   zarrinpour_v@yahoo.com
مهدی زکیانی رودسری   zakyani@ari.ac.ir
سیدقاسم زمانی   drghzamani@gmail.com
محمدرضا زمانی   r_zamani@iust.ac.ir
آزاده ساجدین   azadeh_sajedin@iust.ac.ir
سید حسین ساداتی   sadati@kntu.ac.ir
محمد سالاری   m.salari@qom.ac.ir
حسن سالاریه   salarieh@sharif.ir
محمد سامانی   samani.mohammad@gmail.com
مهدی سبزه پرور   sabzeh@aut.ac.ir
مهدی سجودی   sojoodi@modares.ac.ir
محمد سلطانپور   soltanpour@ssau.ac.ir
محمدرضا سلطانی   msoltani@sharif.edu
مهدی سلمانی تهرانی   tehrani@cc.iut.ac.ir
علیرضا سلیمانی   r.solymani@vru.ac.ir
محمد سلیمانی   soleimani@iust.ac.ir
محسن سلیمی   msalimi@nri.ac.ir
محمد رضا سلیمی   mohammadsalimi@ari.ac.ir
سعید شاخصی   s.shakhesi@isrc.ac.ir
زهرا شاطریان   shaterian@shariaty.ac.ir
یوسف شاه علی   y.shahali@rvsri.ac.ir
صدیقه شاه‌میرزائی جشوقانی   shahmirzaee2000@yahoo.com
احمدرضا شرافت   sharafat@modares.ac.ir
علیرضا شریفی https://publons.com/researcher/1634890/alireza-sharifi/ a_sharifi@sru.ac.ir
محمد علی شریفی   sharifi@ut.ac.ir
مهدی شریفیان   mehdi.sharifian@yazd.ac.ir
مازیار شفایی روشنی   mshafaee@ut.ac.ir
محمد حسین شفیعی   shafiei@sutech.ac.ir
محمد شفیعی دهج   m.shafiey@vru.ac.ir
ایمان‏ شفیعی نژاد   shafiee_iman@yahoo.com
سعید شکرالهی   s_shokrollahi@mut.ac.ir
بابک شکری   b-shokri@sbu.ac.ir
مهرزاد شمس   shams@kntu.ac.ir
سید آرش شمس طالقانی   taleghani@ari.ac.ir
حسین شمسی   shamsi@eetd.kntu.ac.ir
سعید شمقدری https://publons.com/researcher/1849287/saeed-shamaghdari/ shamaghdari@iust.ac.ir
آرامش شهبازی   aarameshshahbazi@gmail.com
حامد شهبازی   shahbazi@eng.ui.ac.ir
حسین شهرابی فراهانی   shahrabi_h@yahoo.com
مجید شهروی   m_shahravi@iust.ac.ir
مرتضی شهروی   shahravi@aut.ac.ir
زینب شیروانی   z_shirvani@sbu.ac.ir
امیر احمد شیشه گر   shishegar@sharif.edu
محمودرضا صاحبی   sahebi@kntu.ac.ir
وحید صادقی   v.sadeghi@tabrizu.ac.ir
فاطمه صادقی کیا   sadeghi_kia@ari.ac.ir
منوچهر صالحی   msalehi@aut.ac.ir
محمدفرزان صباحی   sabahi@eng.ui.ac.ir
زهیر صبوحی   saboohi@ari.ac.ir
محمود صداقتی زاده   sedaghatizadeh@kntu.ac.ir
محمد همایون صدر   homayoune.sadr@yahoo.fr
سیدحسن صدیقی   sedighy@iust.ac.ir
علیرضا صفدری نژاد   safdarinezhad@tafreshu.ac.ir
مصطفی صفوی همامی   msafavi@aut.ac.ir
هادی صلواتی   hadi_salavati@uk.ac.ir
مریم صلواتی فر   salavati@ari.ac.ir
صادق صمدی   samadi@sutech.ac.ir
مسعود ضیاء بشرحق   mzia@kntu.ac.ir
حیدر علی طالبی   alit@aut.ac.ir
محمد طاهای ابدی https://publons.com/researcher/3127750/mohammad-tahaye-abadi/ abadi@ari.ac.ir
مرتضی طایفی   tayefi@kntu.ac.ir
حجت طائی   hojattaie@gmail.com
فاطمه طبیب محمودی   fmahmoudi@sru.ac.ir
شیما طبیبیان https://publons.com/researcher/4748984/shima-tabibian shimatabibian@gmail.com
محمدرضا طلایی https://publons.com/researcher/642826/mohammad-reza-talaee/ mrtalaee@iust.ac.ir
علیرضا طلوعی   toloei@sbu.ac.ir
محمد مهدی طهرانچی   teranchi@cc.sbu.ac.ir
محمد طیبی   taeibi@sharif.edu
مصطفی عابدی   mo_abedi@sbu.ac.ir
علی عابدیان   abedian@sharif.edu
حسین عارفی   hossein.arefi@ut.ac.ir
محمدرضا عاروان   m_r_arvan@yahoo.com
مهدی عالمی رستمی   alemi@ari.ac.ir
علیرضا عالمی‌نائینی   aalemi@mail.kntu.ac.ir
خلیل عالی پور   k.alipour@ut.ac.ir
سعید عبادالهی   s_ebadollahi@iust.ac.ir
حمید عبادی   ebadi@kntu.ac.ir
نادیا عباس زاده طهرانی   tehrani@ari.ac.ir
محسن عبداللهی   abdollahi75@hotmail.com
فریدون عبداله میانجی   fmianji@aeoi.org.ir
سهیلا عبدالهی   sabdolahi@ari.ac.ir
فرزانه عبدالهی   f_abdollahi@aut.ac.ir
ابراهیم عبیری   m.eslami@sutech.ac.ir
حوری عدالت   h597782@yahoo.com
مائده عربیان maedeh arabian's Publons profile mdh_arabian@yahoo.com
اسلام عزت نشان   e_ezzatneshan@sbu.ac.ir
پاییز عزمی   pazmi@modares.ac.ir
میلاد عظیمی   azimi.m@ari.ac.ir
هادی علی اکبریان   aliakbarian@eetd.kntu.ac.ir
حمید رضا علی محمدی   ha_taf@yahoo.com
پیمان علیپرست   aliparast@ari.ac.ir
علیرضا علیخانی   aalikhani@ari.ac.ir
حامد علیصادقی https://publons.com/researcher/3754212/hamed-alisadeghi/ alisadeghi@kntu.ac.ir
عباس علیمحمدی سراب   alimoh_abb@kntu.ac.ir
امید غفاری   ghaffari@znu.ac.ir
بیژن غفاری   ghafary@iust.ac.ir
مهدی غلامی   gholami@ari.ac.ir
مصطفی غیور   ghayour@cc.iut.ac.ir
محمد علی فارسی   farsi@ari.ac.ir
حمید فاضلی   hamidfaz2000@yahoo.com
فرهاد فانی صابری https://publons.com/researcher/2098140/farhad-fani-saberi/ f.sabery@aut.ac.ir
مانی فتحعلی   mfathali@kntu.ac.ir
محسن فتحی   fathi@sharif.edu
مهدی فتحی   mahd.fathi@irost.ir
محمد فخرالاسلام   fakhroleslam@modares.ac.ir
محمد فراهانی   mfarahani@sharif.edu
امیر حمزه فرج الهی   a.h.farajollahi@gmail.com
فواد فرحانی   ffarhani@yahoo.com
امین فرخ آبادی https://publons.com/researcher/1405791/amin-farrokhabadi/ amin-farrokh@modares.ac.ir
محمد فرخی   farrokhi@iust.ac.ir.change
عظیم فرد   azimfard@cra.ir
سعید فرزانه https://publons.com/researcher/1983863/saeed-farzaneh/ farzaneh@ut.ac.ir
محمد فرشچی   farshchi@sharif.edu
بهروز فرشی   farshi@iust.ac.ir
فرهاد فرهنگ لاله   f.farhang@isrc.ac.ir
کیوان فرورقی   keyvan_f@modares.ac.ir
فلورا فروزش   f_foruzesh@yahoo.com
جمشید فضیلتی   jfazilati@ari.ac.ir
سید امیر حسین فقهی   nucengamir@yahoo.com
مهدی فکور   mfakoor@ut.ac.ir
فمیدا فلاح رجب‌زاده   fallah@sharif.ir
نوربخش فولادی   n.fouladi@eng.ui.ac.ir
سجاد قاسملو   sghasemloo@aut.ac.ir
احمدرضا قاسمی   ghasemi@kashanu.ac.ir
حجت قاسمی   h_ghassemi@iust.ac.ir
مهدی قبادی   mahdi_ghobadi@ut.ac.ir
بهمن قربانی واقعی https://publons.com/researcher/1828914/bahman-ghorbani-vaghei/ bahman_gh@iust.ac.ir
کاوه قربانیان   ghorbanian@sharif.edu
سید محمد نوید قریشی   navid_ghoreishi@ut.ac.ir
زهرا قطان کاشانی   z.ghattan@kntu.ac.ir
حبیب قنبرپور   ghanbarpour@sharif.edu
مصطفی کابلی زاده   m.kabolizade@gmail.com
حامد کاشانی   kashani@ari.ac.ir
سیامک کاظم‌زاده حنانی   hannani@sharif.edu
حمید کاظمی   h.kazemi@ari.ac.ir
قاسم کاهه https://publons.com/researcher/1261317/ghasem-kahe/ kahe@ari.ac.ir
آزاده کبریایی   kebriaee@sharif.edu
منصور کبگانیان   kabgan@aut.ac.ir
کیوان کبیری https://publons.com/researcher/2140867/keivan-kabiri kabiri@inio.ac.ir
عباسعلی کدخدایی   kadkhoda@ut.ac.ir
علی کرمی هرستانی   alikaramih@gmail.com
پاکنوش کریم آقایی   kaghaee@shiraz.ac.ir
حدیثه کریمایی   karimaei@ari.ac.ir
حسن کریمی   karimi@kntu.ac.ir
روح اله کریمی   rkarimy@ut.ac.ir
محمد حسین کریمیان   hkarim@aut.ac.ir
رضا کلانتری نژاد   kalantari@ari.ac.ir
رامین کمالی مقدم https://publons.com/researcher/1346977/ramin-kamali-moghadam/ rkamali@ari.ac.ir
محمد حسین کهایی   kahaei@iust.ac.ir
امیررضا کوثری   kosari_a@ut.ac.ir
محمدعلی کوچک زاده   mak@sharif.edu
عباس کیانی   kiani.66@gmail.com
مریم کیانی   kiani@sharif.edu
مجید کیاورز مقدم   kiavarzmajid@ut.ac.ir
فاطمه گران   f.geran@srttu.edu
نصرت اله گرانپایه   granpayeh@kntu.ac.ir
علی اکبر گلرو   ali@ari.ac.ir
محمد گوهرخواه   goharkhah@sut.ac.ir
امیر لبیبیان   a.labibian@gmail.com
شیرین لطفی پناه   shirinlotfipanah@yahoo.com
حمید لطیفی   latifi@sbu.ac.ir
غلامحسین لیاقت   ghlia530@modares.ac.ir
محمود مانی https://publons.com/researcher/1542932/mahmoud-mani mani@aut.ac.ir
محمد رضا مباشری   mobasheri@kntu.ac.ir
سهند مجیدی هروان   majidisand@ut.ac.ir
کمال محامدپور   kmpour@kntu.ac.ir
سهامه محبی   soha.moheb@gmail.com
سید حسین محسنی ارمکی   mohseni_sh@alumni.iust.ac.ir
پرویز محمد زاده   pmohammadzadeh@ut.ac.ir
لیلا محمدی   mohamady@itrc.ac.ir
میثم محمدی امین   mmohammadi@ari.ac.ir
مجید محمدی مقدم   m.moghadam@modares.ac.ir
علیرضا محمودیان   amahmoudian8@gmail.com
هادی محمودی   shmahmoody@yahoo.com
روزبه مرادی   roozbeh_moradi_aerospace@yahoo.com
مسعود مرادی   moradi_msd@yahoo.com
مهدی مرتضوی   mortazavi@aut.ac.ir
رضا مسعودی   r-massudi@sbu.ac.ir
مسعود مشهدی حسینعلی   hossainali@kntu.ac.ir
کریم مظاهری   mazaheri@sharif.edu
علی مظفری   mozaffari@kntu.ac.ir
احسان معانی   e.maani@ut.ac.ir
محمد معماریان   mmemarian@sharif.ir
البرز معنوی   ma9navi@ari.ac.ir
محمد باقر ملائک   malaek@sharif.edu
مریم ملک زاده   m.malekzadeh@eng.ui.ac.ir
محمد منتظری   montazeri@iust.ac.ir
محمدجواد منتظری   mj.montazeri@dena.kntu.ac.ir
محمد باقر منهاج   menhaj@aut.ac.ir
حسین مهدوی مقدم   mahdavy@kntu.ac.ir
حمید مهدیقلی   mehdi@sharif.edu
احسان موحدنژاد   emovahed@gmail.com
سید محمدرضا موسوی   m_mosavi@iust.ac.ir
سیدمهدی موسوی بادجانی   drmosavi@chmail.ir
سید کمال الدین موسوی مشهدی   sk_mousavi@iust.ac.ir
فاطمه موسوی مهدی آبادی   moosavi@ari.ac.ir
علی اکبر موسویان   moosavian@kntu.ac.ir
حمیدرضا مؤمنی   momeni_h@modares.ac.ir
مسعود میرزایی   mirzaei@kntu.ac.ir
سیدمهدی میرساجدی   m_mirsajedi@sbu.ac.ir
مهران میرشمس   mirshams@kntu.ac.ir
رضا میرفخرایی   reza_mirfakhraie@yahoo.com
حسن ناصح   hnaseh@ari.ac.ir
محمد مهدی نایبی   nayebi@sharif.edu
امیر نجات   nejat@ut.ac.ir
مرتضی نجفی اسفاد   dr_najafiasfad@yahoo.com
محمد ندافی پور میبدی   meibudy@gmail.com
مهران نصرت اللهی   mnosratollahi@gmail.com
شیوا نصیرایی   shnasiraei15@gmail.com
مهرزاد نصیریان   nasirian@mut.ac.ir
ابوالقاسم نقاش   naghash@aut.ac.ir
محمد مهدی نمازی   mm_namazi@yahoo.com
محمد نوابی   sciences.edu@gmail.com
حسین نواده توپچی   htoupchi@gmail.com
هادی نوبهاری https://publons.com/researcher/2981772/hadi-nobahari/ nobahari@sharif.edu
حمید نوروزی   adak.hnorouzi@gmail.com
حمید نوروزی   hnorouzi@adak-co.ir
سحر نوری   s_noori@aut.ac.ir
محمدعلی نوریان   mohammadali.noorian@gmail.com
امیر علی نیکخواه https://publons.com/researcher/1545672/amirali-nikkhah/ nikkhah@kntu.ac.ir
مصطفی هادی دولابی   hadidoolabi@yahoo.com
سید مجتبی‌ هاشمی دولابی   mhashemi@dena.kntu.ac.ir
سید حامد هاشمی مهنه https://publons.com/researcher/595356/seyed-hamed-hashemi-mehne/ hmehne@ari.ac.ir
کاظم هجران فر   khejran@sharif.edu
محمدمهدی همایونپور   homayoun@aut.ac.ir
محمدرضا همایی نژاد   mrhomaeinezhad@kntu.ac.ir
عباس هوشمند ویکی   hooshmand@eetd.kntu.ac.ir
محمد جواد ولدان زوج   valadanzouj@kntu.ac.ir
اسماعیل ولی زاده   sm_val@yahoo.com
شبنم یزدانی   syazdani@kntu.ac.ir