فرایند پذیرش مقالات

جهت ارسال مقاله جدید به فصلنامه علوم و فناوری فضایی، در سامانه ثبت نام نموده و اطلاعات مقاله اعم از عناوین فارسی و انگلیسی و نیز اسامی نویسندگان را وارد نمایید (ترتیب نویسندگان در سامانه نشریه و متن مقاله باید با هم مطابقت داشته باشند). مقاله ارسالی از نظر تطبیق با چارچوب نشریه بررسی می شود. در راستای نمایه شدن فصلنامه در پایگاه های بین‌المللی ارسال خلاصه مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)همراه با ارسال مقاله کامل طبق فرمت تعیین شده در بخش نویسندگان الزامی است.

به منظور جلوگیری از سرقت ادبی- مقالات فارسی با استفاده از نرم‌افزار مشابهت‌یاب همانند جوی ایران داک و مقالات انگلیسی با استفاده از نرم‌افزار ithenticet شرکت فرنام بررسی خواهد شد و سپس جهت تعیین داور به دبیر تخصصی ارسال می شود .

پس از بررسی توسط دبیر تخصصی، مقاله برای داوران ارسال می شود، پس از داوری مقاله،  نتایج داوری به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مقاله بر مبنای نظرات داوران و با جمع‌بندی اعضای هیئت تحریریه انجام خواهد گرفت؛ لذا پاسخ نهایی پس از تشکیل جلسه هیئت تحریریه اعلام خواهد شد.

تذکر: با توجه به شرایط مقاله و چگونگی دریافت نظرات داوران، ممکن است مدت زمان ارزیابی و تعیین تکلیف مقاله خیلی بیشتر از زمان های اعلام شده بشود.