ثبت نام و ارسال مقاله

جهت ارسال مقاله جدید به فصلنامه علوم و فناوری فضایی، در سامانه ثبت نام نموده و (طبق مراحل ثبت نام در سامانه) اطلاعات مقاله اعم از عناوین فارسی و انگلیسی، درج چکیده فارسی و انگلیسی، درج اسامی و مشخصات کامل نویسنده (گان) مقاله به فارسی و انگلیسی (ترتیب نام و مشخصات فردی نویسنده(گان) در سامانه نشریه و متن مقاله باید با هم مطابقت داشته باشند)، در قسمت ارسال فایل، تکمیل و ارسال فرمهای تعارض منافع و اصالت مقاله، ارسال فایل word مقاله و خلاصه مبسوط انگلیسی به همراه فایل PDF الزامی است (درصورت نداشتن فایل word مقاله و خلاصه مبسوط انگلیسی مقاله در فرایند داوری قرار نمی گیرد).

نکته مهم: در راستای نمایه شدن فصلنامه در پایگاه های بین‌المللی ارسال خلاصه مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) همراه با ارسال فایل word مقاله کامل طبق فرمت تعیین شده در بخش نویسندگان الزامی است.

بررسی اولیه مقاله

مقاله ارسالی در مدت زمان سه روز کاری (مگر در موارد خاص) از نظر تطبیق با چارچوب نشریه (محور موضوعی، فرمت و نگارش) بررسی می شود

مشابهت یابی مقالات فارسی

درصورت تأیید به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و نیز پیروی از اخلاق نشر، مقالات فارسی با استفاده از نرم‌افزار مشابهت‌یاب (همیاب) بررسی می شود. شایان ذکر است چنانچه مقاله ای درصد مشابهت آن بالاتر 20 % از استانداردهای ملی و بین المللی باشد به نویسنده عودت داده می شود و از پذیرش مجدد مقاله نیز معذور خواهیم بود.

مشابهت یابی مقالات انگلیسی

مقالات انگلیسی نیز با استفاده از نرم‌افزار مشابهت یاب itentichet (همسانا) شرکت فرنام بررسی می شود. شایان ذکر است چنانچه مقاله ای درصد مشابهت آن بالاتر از 20% از استانداردهای ملی و بین المللی باشد به نویسنده عودت داده می شود و از پذیرش مجدد مقاله معذور خواهیم بود.

ارسال به دبیر تخصصی 

مقاله ارسالی، حداکثر در یک هفته کاری (مگر در موارد خاص)، به منظور تعیین داور به دبیر تخصصی ارسال می شود. پس از بررسی، پذیرش و تعیین داور توسط دبیر تخصصی، مقاله برای داوران ارسال می شود. شایان توجه است که دست اندرکاران نشریه تمام سعی و تلاش خود را دارند حداکثر در سه ماه، اولین پاسخ پس از داوری مقاله را به نویسنده مسئول مقاله اعلام کنند. 

ارسال به داوران

مقاله پس از تعیین داوری، همزمان به سه داور در بازه یک ماهه (30 روزه) ارسال می شود. در صورت عدم پاسخگویی یا دریافت پاسخ مطلوب از داور محترم، مجددا داوران دیگری تعیین و ارسال می شود تا پاسخ مناسب دریافت شود. 

تذکر: با توجه به شرایط مقاله و چگونگی دریافت نظرات داوران، ممکن است مدت زمان ارزیابی و تعیین تکلیف مقاله بیشتر از زمان اعلام شده (سه ماه) شود. 

بازنگری مقاله

چنانچه پاسخ داوری مبنی بر بازنگری کلی یا جزئی (بازنگری جزئی در صورتی که موارد اصلاحی محتوای فنی مقاله را دربرگیرد) به نویسنده ارسال می شود. نویسنده در بازه یک ماهه مقاله را بازنگری و از طریق سامانه بارگذاری و ارسال می کند. مقاله بازنگری برای دور دوم برای جمع بندی و پاسخ نهایی به داور محترم ارسال می شود.

پذیرش یا عدم پذیرش

پذیرش یا عدم پذیرش مقاله توسط داور تعیین می شود. تصمیم گیری نهایی در خصوص مقاله بر مبنای نظرات داوران و با جمع‌بندی اعضای هیئت تحریریه انجام می شود. لذا پاسخ نهایی پس از تشکیل جلسه هیئت تحریریه از طریق سامانه به نویسنده مسئول همراه با گواهی پذیرش اعلام می شود.