پرسش‌های متداول

1- ترتیب نام نویسندگان در مقاله و سامانه چگونه باشد؟

ترتیب نویسندگان بایستی در مقاله و سامانه بارگذاری مقاله یکسان باشد.

2- زمان بررسی اولیه یک مقاله و اعلام اینکه مقاله متناسب با محور فصلنامه است یاخیر، چقدر است؟

بین سه روز تا یک هفته

3- زمان فرایند داوری چقدر است؟

اولین پاسخ حداکثر ظرف سه ماه اعلام می شود.

جمع‌بندی نظرات داوران به چه صورت می‌باشد

جمع‌بندی نظرات داوران توسط دبیر تخصصی صورت گرفته و جمع‌بندی و تصمیم گیری نهایی توسط سردبیر و اعضای محترم هیئت تحریریه انجام می‌شود.

شرایط نویسندگان مقاله

الزاماً یکی از نویسندگان مقاله، عضو هیأت علمی و یا پژوهشگر صنعتی با ذکر وابستگی مناسب باشند. هر یک از نویسندگان مقاله اعم از عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی می‌توانند نویسنده مسئول باشند.

پیگیری وضعیت مقاله

برای پیگیری وضعیت مقاله با شماره کاربری نویسنده مسئول وارد سامانه شوید.

حذف مقاله از سامانه

با ارسال ایمیل از داخل سامانه توسط نویسنده عهده‌دار و با موافقت سردبیر صورت می‌گیرد.

گواهی پذیرش مقاله

پس از تصمیم گیری نهایی توسط سردبیر و اعضای محترم هیئت تحریریه گواهی پذیرش صادر و از طریق پست الکترونیکی سامانه ارسال می گردد.

تعداد مقاله در هرشماره از فصلنامه

حداقل 6 مقاله در هر شماره از فصلنامه چاپ می شود.