شبیه سازی فرآیند ردگیری و ارتباط مخابراتی با ماهواره

مهرزاد نصیریان؛ رضا صالح؛ رضا شجاعی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، ، صفحه 51-56

چکیده
  در این مقاله ارتباط تله‌متری و تله‌کامند ایستگاه زمینی با ماهواره شبیه‌سازی شده است. برای شبیه‌سازی از سه نرم‌افزار: پیش‌بین، مانیتورینگ، کنترل، و پردازش بر روی سه کامپیوتر مستقل، بهره گرفته شده است. نرم‌افزار پیش‌بین با توجه به معادلات مداری، زاویة سمت و ارتفاع ماهواره را در حین گذر در اختیار نرم‌افزار مانیتورینگ قرار می‌دهد. ...  بیشتر