نویسندگان

چکیده

در این مقاله ارتباط تله‌متری و تله‌کامند ایستگاه زمینی با ماهواره شبیه‌سازی شده است. برای شبیه‌سازی از سه نرم‌افزار: پیش‌بین، مانیتورینگ، کنترل، و پردازش بر روی سه کامپیوتر مستقل، بهره گرفته شده است. نرم‌افزار پیش‌بین با توجه به معادلات مداری، زاویة سمت و ارتفاع ماهواره را در حین گذر در اختیار نرم‌افزار مانیتورینگ قرار می‌دهد. نرم‌افزار مانیتورینگ فرمان‌های لازم را برای قرار گرفتن آنتن در جهت ماهواره به درایورها ارسال می‌کند. داده‌های تله‌متری دریافتی از ماهواره توسط نرم‌افزار مانیتورینگ در اختیار نرم‌افزار پردازش قرار می‌گیرد تا با توجه به پروتکل مورد توافق، اطلاعات مربوطه از آن استخراج شده و برای کاربر نمایش داده شود. کاربر با توجه به وضعیت داده‌های تله‌متری، فرمان لازم را برای ماهواره ارسال می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of Tracking Process and Communication Link with Satellite

نویسندگان [English]

 • M. Nasirian
 • R. Saleh
 • R. Shojaee

چکیده [English]

What is done in this paper is simulation of telemetry and telecommand communication between satellite and earth station as what exists in real earth station. Three software: Satellite predictive motion software, Monitoring and Control (M&C) software, processing Software are used in the simulation. Satellite predictive motion software uses orbital equation extracted from Two Line Elements (TLE) to generate tracking elevation and azimuth angles of satellite. These angles as text file are input of M & C software. The M & C software has four modes as simulation mode, online mode, test mode and emergency mode. In simulation mode Acquisition Of satellite (AOS), Loss Of Satellite (LOS) and Pass Time (PT) are seen. The angles are produced and transferred to antenna servo system for moving antenna to desirable direction. Time of simulation is controllable and received signal level is displayed simultaneously. In this mode when satellite is observable, the telecommand can be send. In online mode all explained capabilities are valid except changing of time. In test mode antenna axis could move in desirable velocity and acceleration. In the other hand, when the satellite becomes lost, the system enters to emergency mode for searching of satellite. In the normal mode after receiving the telemetry data by M & C software this data as text file transferred to processing software. Processing software by protocol which accepted by satellite (HDLC based) recognizes the first and the end of telemetry frame and then extracts and displays the parameters. The telemetry parameters include online and offline data.

کلیدواژه‌ها [English]

 • telemetry
 • telecommand
 • orbit prediction
 • monitoring & control (M & C)
 • processing
 1. Nasirian, , Bolandi, H., Khaki-Sedigh, A. and Khoogar, A. R., “A Satellite Simulator for Photography and Characteristic Determination”, Asian Journal of Geoinformatics, Thailand, Vol. 7, No. 1, 2007.
 2. Nasirian, M., Bolandi, H., Khaki-Sedigh, A. and Khoogar, A. R., Design of an Satellite Attitude Control Simulator, 1st IEEE International Symposium on System and Control in Aerospace and Astronautics, 2006, Jan 19-21, China.
 3. Nasirian, M., Bolandi, H., Khaki-Sedigh, A. and Khoogar, A. R., “A Satellite Simulator For Photography and Characteristic Determination”, Asian Journal of Geoinformatics, Thailand, Vol. 7, No. 1, 2007.
 4. Chobotov, V. A., Orbital Mechanics, 2nd Edition Series, AIAA,1996.
 5. مهرزاد نصیریان، طراحی شبیه سازهای ردگیر ایستگاه زمینی و کنترل وضعیت ماهواره، رساله دکتری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، شهریور 86.
 6. Lane, M. and Cranford, K. H., “An Improved Analytical Drag Theory for the Artificial Satellite Problem”, AIAA Paper No.69-925, August 1969.
 7. King-Hele, D. G., Satellite Orbits in an Atmosphere: Theory and Applications, Blackie Ltd, London, 1987.
 8. Tanenbaum, A. S., Computer Networks, 3rd, Prentice Hall, 1996.
 9. Nasirian, M., Bolandi, H., Khaki. Sedigh, A. and Khoogar, R., “Design an Earth Through Satellite Viewing Simulator with Useful Application”, 26th Asian Conference on Remote Sensing, ACRS, Hanoi, Vietnam, 7-11 November, 2005.
 10. Lin, S., Error Control Coding, Prentice Hall, 1983