شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل عملکرد سامانة تنظیم‌کنندة سرعت ظاهری

حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ مهیار نادری‌تبریزی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  در این مقاله، هدف اصلی شبیه‌سازی سامانة تنظیم‌کنندة سرعت ظاهری است، به ترتیبی که این سامانه بتواند سرعت جسم پرنده را با ایجاد تغییرات مجاز در اندازة نیروی پیشران در هر لحظه از زمان پرواز با سرعت تعیین شده یکسان کند تا در نهایت جسم پرنده در دستیابی به هدف تعیین شده، موفق باشد. برای این کار نیاز به یک شبیه‌ساز دینامیکی سامانة پیشرانش ...  بیشتر

شبیه‌سازی دینامیکی سامانة تخلیة همزمان سیال در مخازن یک موتور پیشران مایع

مهیار نادری‌تبریزی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ حسن کریمی مزرعه‌شاهی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در این پژوهش به بررسی سامانة تخلیة همزمان مخازن به عنوان یک سامانه کنترل برون موتوری پرداخته می‌شود. وظیفه این سامانه تنظیم نسبت مصرف مؤلفه‌های پیشران به نحوی است که در انتهای فاز فعال پرواز، جرم پیشرانِ مردة باقیمانده‌ در مخازن حداقل باشد. با استفاده از این سامانه می‌توان بر قابلیت مداری، برد یا جرم محمولة اجسام پرنده فضایی افزود. ...  بیشتر