ارائة روشی جدید به‌منظور انتخاب پنجرة پرتاب بهینه برای میکروماهوارة نمونه

محمد صادق محمدی؛ مهدی مرتضوی؛ محمد ملکان

دوره 6، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 43-52

چکیده
  در بسیاری ‌از مأموریت‌های فضایی، روز و ساعت پرتاب ماهواره یا همان پنجرة پرتاب باید به گونه‌ای انتخاب شود که الزامات مأموریت برآورده شود. پنجرة پرتاب تابع عوامل زیادی است که در این مقاله برای یک ماهوارة سنجش از دور، از بین آنها دو قید مهم مأموریتی یعنی امکان تولید توان کافی برای ماهواره و امکان انجام مأموریت عکس‌برداری مورد بررسی ...  بیشتر