نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات تغییر پارامترهای مداری و ارزیابی اهمیت آن در طراحی اولیة ماهواره می‌پردازد. بدین منظور گروهی از مأموریت‌های LEOبا دو هدف اصلی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. هدف اول، شناخت انواع و ساز و کارهای تأثیرات ناشی از تغییر پارامترهای مداری بر عملکرد منابع انرژی در زیرسیستم توان الکتریکی است. هدف دوم، ارزیابی میزان این تأثیرات بر طراحی اولیه و اهمیت آنهاست. مطالعات برای مأموریت هر ماهوارة مکعبی، درمدارهایی با ارتفاع‌ها و زاویه‌های میل متفاوت انجام گرفته است، و برای هر مدار روند برآورد مشخصات و تعیین میزان کارایی آرایه‌های خورشیدی و باتری در طی مأموریت‌ بررسی شده است. همچنین تعامل‌های مختلف با سایر زیرسیستم‌ها که ناشی از تغییر مشخصات مداری است و موجب تأثیرات غیرمستقیم بر زیرسیستم توان الکتریکی می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که پارامترهای ارتفاع و زاویة میل از طریق فاکتورهایی نظیر پریود،‌ مدت زمان خورشیدگرفتگی، نسبت‌ روشنایی به خورشید‌گرفتگی، زاویة تابش به آرایه‌های خورشیدی و همچنین میزان شارهای دریافتی از خورشید؛ راندمان و عملکرد منابع انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج بیانگر آن است که افزایش ارتفاع مدار، حاشیه‌های بهتری را برای طراحی زیرسیستم توان فراهم می‌سازد و لذا مطلوب تلقی می‌شود، اما برای زاویة میل مقدار بهینه‌ای وجود دارد، که باید در روند طراحی مد نظر قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Impacts of Orbit Parameters Change on Specifications and Performance of Power Sources of LEO Satellites

نویسندگان [English]

 • O. Shekoofa
 • M. Taherbane

چکیده [English]

This paper intends to study the impacts of orbit parameters change and evaluate their importance in Electrical Power Subsystem (EPS) design. Two main objectives have been followed in this research: 1) understanding the impacts of the orbital parameters change and the mechanisms of their interactions with the EPS design and operation, 2) evaluation of the importance of their effects. To this end, a typical cube satellite has been considered in different LEO orbits, to investigate the impacts of variation in the main orbit parameters e. g. altitude and inclination angle. Then the sizing, operation and performance of power sources have been evaluated via comparing the results of in-orbit simulations of EPS operation. In addition, some indirect impacts of the orbit parameters change are evaluated, by analysis and calculation of the interaction between EPS and other subsystems such as Telecommunication and Telemetery (TMTC), Attitude Determination and Control Subsystem (ADCS) and Thermal Control. The results show how the sizing and operation of solar array and battery are under the influence of orbit parameters change via certain factors such as orbit period, duration and the fraction of eclipse to sunlit phases, received solar irradiance by solar panels, and received thermal fluxes from the sun. According to the acquired results, any altitude increment leads to have better margins in power source sizing but there is an optimum value for inclination angle from this point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • LEO Orbit
 • orbit parameters
 • electrical power subsyste
 • solar array
 • Battery
 1. Eakman, D., Lambeck, R., Mackowski, M. and Slifer, L., "Small Spacecraft Power and Thermal Subsystems," NASA Contractor Report 195029, McDonnell Douglas Aerospace, 1994.
 2. Wertz, J. R. and Larson, W. J., Space Mission Analysis and Design, Kluwer Academic Publishers, USA, 1991.
 3. Gilmor, D. G., Satellite Thermal Control Handbook, The Aerospace Corporation Press, El Segundo, California, 1994.
 4. Patel, M. R., Spacecraft Power Systems, CRC Press, 2004.
 5. Anigstein, P. A. and Sanchez Pena, R. S., "Analysis of Solar Panel Orientation in Low Altitude Satellites," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 34, No. 2, 1998.
 6. Brewe, J. C., The 1996 NASA Aerospace Battery Workshop [microform]: Proceedings of a Workshop / Sponsored by the NASA Aerospace Flight Battery Systems Program, Held Huntsville, Alabama, December 3-5, 1996.