نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک قانون هدایت به منظور پایداری حلقة هدایت با وجود دینامیک مرتبة اول رهگیر با استفاده از روش پایداری زمان کوتاه طراحی شده است. با توجه به این‌که مسئلة درگیری رهگیر و هدف در یک مدت زمان محدود تعریف می‌شود، لذا استفاده از مفاهیم پایداری زمان‌ کوتاه در آنالیز پایداری حلقة هدایت اهمیت خاصی دارد. قانون ارائه شده علاوه بر نرخ چرخش خط دید، که در هدایت تناسبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از شتاب رهگیر نیز در محاسبة قانون هدایت استفاده کرده است. شرط پایداری به‌دست آمدة یک عبارت تحلیلی برای محدودة پایداری حلقة هدایت بر اساس زمان پرواز است که وابسته به پارامترهای سیستم و بهره‌های قانون هدایت است. با انتخاب و تنظیم بهره‌های حلقة هدایت، شرط پایداری قانون هدایت جدید نسبت به قانون هدایت تناسبی دارای فضای پایداری بیشتر است و محافظه‌کاری کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short Time Stability Approach to Guidance Law Design

نویسندگان [English]

  • ایمان محمدزمان
  • حمیدرضا مؤمنی

چکیده [English]

In this paper a new guidance law is proposed to guarantee the stability of the guidance loop considering first order pursuit dynamics using short time stability theorem. As homing guidance is operates over a finite time, short time stability criterion which is defined over a specified time interval can be used effectively in guidance loop stability analysis. Proposed guidance law utilizes line of sight angular rate and pursuit

acceleration measurements. Stability region which depends on the pursuit dynamics and guidance gains is an analytical expression in terms of time to go. Stability condition of the new guidance law is less conservatism than classical proportional navigation guidance law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proportional navigation (PN)
  • short time stability
  • pursuit dynamics