بررسی اثر سینتیک شیمیایی در مدل‌سازی جریان محترق اکسندة گازی بر روی سوخت جامد

مهدی آهنگر؛ رضا ابراهیمی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در این پژوهش مکانیزم احتراق اکسیژن گازی بر روی سطح سوخت جامد HTPBمطالعه شده است. به منظور شبیه‌سازی جریان محترق، معادلات ناویر- استوکس و انتقال اجزای شیمیایی با استفاده از روند ضمنی LU-SWحل شده است. مدل‌سازی این نوع فرآیند احتراقی نیازمند شناخت پدیدة پیرولیز در سطح سوخت جامد است. مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه بیانگر آن است که ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سیستم جدایش کاوشگر 3

محمد علی فارسی؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ نادر آریایی‌فر؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ محسن بهرامی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  سیستم جدایش از ارکان اصلی وسایل و تجهیزات فضایی است. این سیستم وظیفة جداسازی دو بخش فعال و غیرفعال از مجموعة راکت، نظیر جداکردن محموله از موتور و مخزن را برعهده داردکه این مسئله باید با دقت انجام شود. در این مقاله، ضمن بررسی انواع سیستم‌های جدایش، سیستم جدایش جدیدی بر مبنای مأموریت پروازی، هندسة دو بخش جداشونده و همچنین فناوری داخلی، ...  بیشتر

استخراج ویژگی‌های سطح سیستم فضاپیمای سرنشین‌دار بر اساس مدل‌های آماری

مهران میرشمس؛ لیلا خلج‌زاده

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  طراحی فضاپیمای سرنشین‌داری که قابلیت حمل یک تا دو سرنشین را به مدارهای پایینی زمین داشته باشد مستلزم شناسایی نیازمندی‌ها و داشتن اطلاعات فنی از فضاپیماهای توسعه‌یافتة از این دست است. مرور ویژگی‌های این فضاپیماها منجر به مشخص‌شدن نیازمندی‌های سطح سیستم و دستیابی به نتایجی می‌شود که در طراحی و توسعة فضاپیماهای سرنشین‌دار مورد ...  بیشتر

طراحی قانون هدایت با استفاده از روش پایداری زمان کوتاه

ایمان محمدزمان؛ حمیدرضا مؤمنی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در این مقاله یک قانون هدایت به منظور پایداری حلقة هدایت با وجود دینامیک مرتبة اول رهگیر با استفاده از روش پایداری زمان کوتاه طراحی شده است. با توجه به این‌که مسئلة درگیری رهگیر و هدف در یک مدت زمان محدود تعریف می‌شود، لذا استفاده از مفاهیم پایداری زمان‌ کوتاه در آنالیز پایداری حلقة هدایت اهمیت خاصی دارد. قانون ارائه شده علاوه بر نرخ ...  بیشتر

طراحی سیستم تصویربرداری یک ماهوارة چرخان با قابلیت تصویربرداری زمان واقعی، با استفاده از FPGA

هاشم بذرافشان؛ شهریار برادران شکوهی؛ بهمن قربانی واقعی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در این مقاله، بلوک دیاگرام کامل سیستم تصویربرداری یک ماهوارة‌ چرخان با قابلیت تصویربرداری زمان واقعی، طراحی خواهد شد. به علت چرخش ماهواره، سیستم برای شروع تصویربرداری نیاز به تشخیص زاویة مناسب دوربین نیز دارد. این زاویه، شروع مشاهدة قسمتی از زمین است که قرار است تصویربرداری شود. در این مقاله، ابتدا روش تصویربرداری و آشکارساز مناسب ...  بیشتر

بررسی اثر نوع تقویت‌کننده بر خواص حرارتی عایق‌های فداشونده

یوسف قادری دهکردی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در این مقاله به منظور انتخاب یک عایق مناسب از بین چند گزینة موجود مطالعات و بررسی‌های آزمایشگاهی گسترده‌ای صورت گرفته است. بدین منظور خواص و پارامترهای اصلی مشخصة عملکرد هر عایق با آزمایش اندازه‌گیری و در نهایت مقایسه شده‌اند. ویژگی‌های اندازه‌گیری شده شامل خاصیت فداشوندگی و خواص گرمایی- فیزیکی است. عایق‌های مورد بررسی کامپوزیت‌های ...  بیشتر

انتقال بهینة مداری ضربه‌ای بین مدارهای بیضوی هم‌صفحه و غیر‌هم‌محور

محمد نوابی؛ محمد صنعتی‌فر

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  انتقال ماهواره‌ها بین مدار‌ها، در هر مأموریت فضایی جایگاه ویژه‌ای دارد. این انتقال‌ها از دیدگاه کلی به دو دسته انتقالات ضربه‌ای و پیوسته تقسیم‌بندی می‌شوند. مسئلة مهم در هر انتقال، میزان سوخت مصرفی برای انجام انتقال است. این مسئله در انتقالات ضربه‌ای به‌صورت (تغییرات سرعت مورد نیاز برای انتقال) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نتیجه ...  بیشتر

مدل‌سازی مدارهای هاله‌ای و منیفلدهای پایدار و ناپایدار در مسئلة سه جسم محدود

مهدی جعفری ندوشن؛ سید حسین پورتاکدوست

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در این مقاله، تولید مدارهای هاله‌ای و منیفلدهای پایدار و ناپایدار آن در مسئلة سه جسم محدود دایروی مورد توجه قرارگرفته است. مدارهای هاله‌ای در طراحی مأموریت‌های فضایی پیچیده نقش اساسی دارند. مدارهای هاله‌ای در واقع حل تناوبی مسئلة سه جسم محدود دایروی هستند که با اعمال شرایط اولیة خاص حاصل می‌شوند. در این مقاله از خاصیت تقارن معادلات ...  بیشتر