نویسندگان

پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

چکیده

آرایة دوتایی از المان‌های تک‌قطبی پلاسمایی با تحریک موج سطحی با روش عددی FDTDمورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. با تغییر توان تحریک المان‌های پلاسمایی، آرایه‌ای حاصل می‌شود که می‌تواند برای فرکانس‌های کاری مختلف مجدداً تغییر شکل دهد. المان‌های پلاسمایی با توان RFدر فرکانس 500 مگاهرتز و فشار گاز آرگون 4/0میلی‌بار از طریق تقسیم‌کنندة توان هم‌فاز و هم‌دامنه تغذیه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که تغییرات توان تحریک می‌تواند فرکانس تشدید آرایه را بین 120مگاهرتز تا 50 مگاهرتز تغییر دهد و در این حالت در فرکانس تشدید جدید مقدار بهره و جهت‌داری آرایه در فرکانس تشدید جدید تقریباً بدون تغییر باقی بماند. با توجه به اهمیت مقدار راندمان تشعشعی یک آنتن، راندمان تشعشعی آرایه در محدودة حداقل و حداکثر توان تحریک مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. حداکثر مقدار راندمان تشعشعی به آرایه‌ای اختصاص دارد که طراحی اولیه بر مبنای آن انجام گرفته و فاصلة میان المان‌ها ربع طول موج است. حال‌آن‌که در سایر مقادیر، در ناحیة فرکانس تشدیدشان، مقدار راندمان تشعشعی تقریباً یکسان است. با استفاده از این ساختار در وسایل نقلیة هوایی و فضایی می‌توان از یک آرایه برای چند منظور مختلف و در چند فرکانس غیرهمسان استفاده کرد تا از تداخل ناشی از هم‌جواری آنتن‌ها اجتناب کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Space Application of a Linear Array of Plasma Antenna

نویسندگان [English]

 • Fateme Sadeghikia
 • Farokh HojatKashani
 • Jalil RashedMohasal
 • S. Javad Giyome- Bozorgi

چکیده [English]

Numerical investigation has been made on a linear array of surface wave driven plasma monopole antenna using finite difference time domain simulation. Variations of the excitation power can be used for construction of a dynamically reconfigurable antenna. Plasma elements in the nominal pressure of 0.4 mb are fed through an RF power at 500 MHz using an equal power divider. The results show that while the variations of the excitation power shift the array resonant frequency between 50 MHz to 120 MHz, the array gain and directivity remain approximately unchanged in the new resonant frequency. Since efficiency is critical to communication systems, the total efficiencies of the reconfigurable array were analyzed from the least to the highest excitation power. The highest efficiency belongs to the array which the separation between elements is a quarter of wavelength. Using this cutting edge technology in space application, it will be possible to transmit through an antenna in a multiple frequency avoiding interference between adjacent antennas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plasmaantennas
 • Impedance input
 • Impedance mutual
 • Interesting for efficiency
 1. Fujimoto, K., Mobile Antenna Systems Handbook, Artech House, June,
 2. Rayner, J. P., Wichello, A. P. and Cheetham, A. D., “Physical Characteristics of Plasma Antennas,” IEEE Transaction on Plasma Science, Vol. 32, No. 1, Februery, 2004, pp. 269-281.
 3. Kumar, R. and Bora, D., “A Reconfigurable Plasma Antenna,” Journal of Applied Physics, Vol. 107, No.5, 2010, pp. 053303-1–053303-9.
 4. Kumar, R. and Bora, D. “Wireless Communication Capability of a Reconfigurable Plasma Antenna,” Journal of Applied Physics, Vol. 109, No.6, 2011, pp. 063303-1 - 063303-9.
 5. Sadeghikia, F., Hodjat-Kashani, F., Rashed-Mohassel, J., and Ghayoomeh-Bozorgi, J., “Characterization of a Surface Wave Driven Plasma Monopole Antenna,” Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol. 26, No. 2-3, 2012, pp. 239-250.
 6. Cerri, G., Leo, R. D., Primiani, V. M., and Russo, P., “Measurement of The Properties of a Plasma Column Used as a Radiating Element,” IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, Vol. 57, No. 2,  2008, pp. 242-247.
 7. Moisan, M. and Zakrzewski, Z., “Plasma Sources Based on the Propagation of Electromagnetic Surface Waves,” Journal of D: Applied Physics, Vol. 24, No.7 , 1991, pp. 1025-1048.
 8. Borg, G.G., Harris, J. H., Miljak, D. G., Martin, N. M., “Application of Plasma Columns to Radio frequency Antennas”, Applied Physics Letters, Vol. 74, No. 22, 1999, pp. 3272-3274.
 9. Borg, G. G., Harris, J. H., Martin, N. M., Thorncraft, D., Milliken, R., Miljak, D. G., Kwan, B., Ng, T. and Kircher, J., “Plasmas as Antennas: Theory, Experiment and Applications”, Physics of Plasmas, Vol. 7, No. 5, May 2000, pp. 2198-2202.
 10. Cerri G., Leo R. D., Primiani V. M., and Russo P., “Measurement of The Properties of a Plasma Column Used as a Radiating Element,” IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, Vol. 57, No. 2,  2008, pp. 242-247.
 11. Anderson, T., Alexeff, I., Farshi, E. and Karnam N., “An Operating Intelligent Plasma Antenna,” 16th IEEE International Conference on Pulsed Power, Albuquerque, New Mexico USA, Vol. 1, No. 1, June, 2000, pp. 353-356.
 12. Popov Oleg, A., High Density Plasma Sources: Design, Physics and Performance, Noyes publication, Park Ridge, New Jersey, 1995.
 13. Sadeghikia, F., Hodjat-Kashani, F., Rashed-Mohassel, J., and Ghayoomeh-Bozorgi, J., “A Yagi-Uda Plasma Monopole Array,” Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol. 25, No. 7, 2012, pp. 885-894.
 14. Nickisch, L. J., and Franke, P. M., “Finite Difference Time Domain Solution of Maxwell's Equations For the Dispersive Ionosphere,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 34, No. 5, 1992, pp. 33-39.
 15. Russo, P., Cerri, G., and Vecchioni, E., “Self-Consistent Analysis of Cylindrical Plasma Antennas,” IEEE Transaction on Antennas and Propagation, Vol. 59, No. 5, 2011, pp. 1503-1511.
 16. Kunz, K. S. and Luebbers, R. J., The Finite Difference Time Domain Method For Electromagnetics, CRC press, Boca Raton, FL,
 17. Taflove, A., Computational Electromagnetics: The Finite Difference Time Domain Method, Artech House, Boston, FL, 1995.
 18. Luebbers, J., Kunz, K. S., Schneider, M. and Hansberger, F., “A Finite Difference Time Domain Near to Far Zone Transformation,” IEEE Transaction on Antennas and Propagation, Vol. 39, No. 4, April, 1991, pp. 429-433.
 19. Naz, M. Y. and Ghaffar, A., Rehman, N. U., Naseer, S. and Zakaullah, M., “Double and Triple Langmuir Probes Measurements in Inductively Coupled Nitrogen Plasma,” Progress In Electromagnetics Research, Vol. 114, 2011, pp.113-128.
 20. Naz, M. Y., Ghaffar, A., Rehman, N. U., Azam, M., Shukrullah, S. and Qayyum, A., “Symmetric and Asymmetric Double Langmuir Probes Characterization of Radio Frequency Inductively Coupled Nitrogen Plasma,” Progress In Electromagnetics Research, Vol. 115, 2011, pp.207-221.