دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1391 (شماره پیاپی 12) 
5. طراحی یک نمونه تقسیم‏کنندة چهارمنشوری دوربین ماهواره

عاطفه عجمی؛ سیامک ناصری؛ داوود هاشمی؛ محبوبه عرب سرخی


7. آرایة خطی از آنتن پلاسما با کاربرد فضایی

فاطمة صادقی کیا؛ فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ سید جواد قیومه بزرگی