نویسندگان

چکیده

اشعه‌های کیهانی در فضا می‌توانند منجر به بروز سرطان خون و بیماری‌های دیگر در فضانوردان ‌شوند. تغییرات میکروگرانشی وزن سلول‌ها بر فعالیت خونسازی و سیستم ایمنی بدن تاثیر دارد. هرچند تغییر فعالیت ارگانیسم بدن در افراد تصادفی است ولی با مدل‌های خاصی قابل بررسی و شبیه‌سازی است. مدل‌های مختلف زیادی وجود دارند که تغییرات خونسازی در مغز استخوان بر اثر تغییر میکروگرانشی را شبیه‌سازی می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از کد نوشته شده برای محاسبه دز جذبی در بافت‌های خون و لنف بر اثر پرتوهای کیهانی، کاهش سلامتی سلول‌های خونی و لنفی در فضا نشان داده شده است. شبیه‌سازی برای بررسی اثر انواع دزهای ورودی به بدن با مقادیر و زمان‌های اعمال مختلف و برای حالت‌های بدون تاثیر تولید و بازسازی سلولی و تغییرات میکروگرانشی و با در نظر گرفتن آن‌ها بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که تاثیر تولید و بازسازی سلولی و تغییرات میکروگرانشی می‌توانند تا حدود صدم درصد در بهبود یا کاهش سلول‌های سالم موثر باشند و در دراز مدت به کم خونی و سرطان خون منجر شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alterations in Blood Cells Due to Increased Exposure in Space

نویسندگان [English]

  • امیر موافقی
  • عفت یاحقی
  • نورالدین محمدزاده

چکیده [English]

Cosmic rays in the atmosphere can cause leukemia and other diseases in the astronauts. Changing in microgravity weight make some unwanted effects on cells of the immune system and hematopoiesis. However, the activity of the body organisms is random in different people, but it can be simulate by special models. There are many different models of hematopoiesis that are simulated the effect of microgravity in the bone marrow. In this study, a self-developed code is used for investigation of absorbed dose effects on declining health of the tissue, blood and lymph, due to cosmic rays in space. The simulation was implemented for different kinds of input dose to body with different time duration. This phenomenon is surveyed for two cases: with considering to effect of production and reproduction of the cells and microgravity and without considering them. The results show effect of production and reproduction of the cell and microgravity can be improve or damage of normal cell about centesimal percent. Also, it can be initiate the anemia and the leukemia on the human at long time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Radiation
  • Cosmic rays
  • Blood cells
  • Microgravity