نویسندگان

چکیده

اشعه‌های کیهانی در فضا می‌توانند منجر به بروز سرطان خون و بیماری‌های دیگر در فضانوردان ‌شوند. تغییرات میکروگرانشی وزن سلول‌ها بر فعالیت خونسازی و سیستم ایمنی بدن تاثیر دارد. هرچند تغییر فعالیت ارگانیسم بدن در افراد تصادفی است ولی با مدل‌های خاصی قابل بررسی و شبیه‌سازی است. مدل‌های مختلف زیادی وجود دارند که تغییرات خونسازی در مغز استخوان بر اثر تغییر میکروگرانشی را شبیه‌سازی می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از کد نوشته شده برای محاسبه دز جذبی در بافت‌های خون و لنف بر اثر پرتوهای کیهانی، کاهش سلامتی سلول‌های خونی و لنفی در فضا نشان داده شده است. شبیه‌سازی برای بررسی اثر انواع دزهای ورودی به بدن با مقادیر و زمان‌های اعمال مختلف و برای حالت‌های بدون تاثیر تولید و بازسازی سلولی و تغییرات میکروگرانشی و با در نظر گرفتن آن‌ها بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که تاثیر تولید و بازسازی سلولی و تغییرات میکروگرانشی می‌توانند تا حدود صدم درصد در بهبود یا کاهش سلول‌های سالم موثر باشند و در دراز مدت به کم خونی و سرطان خون منجر شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alterations in Blood Cells Due to Increased Exposure in Space

نویسندگان [English]

 • A. Movafeghi
 • E. Yahaghi
 • N. Mohammadzadeh

چکیده [English]

Cosmic rays in the atmosphere can cause leukemia and other diseases in the astronauts. Changing in microgravity weight make some unwanted effects on cells of the immune system and hematopoiesis. However, the activity of the body organisms is random in different people, but it can be simulate by special models. There are many different models of hematopoiesis that are simulated the effect of microgravity in the bone marrow. In this study, a self-developed code is used for investigation of absorbed dose effects on declining health of the tissue, blood and lymph, due to cosmic rays in space. The simulation was implemented for different kinds of input dose to body with different time duration. This phenomenon is surveyed for two cases: with considering to effect of production and reproduction of the cells and microgravity and without considering them. The results show effect of production and reproduction of the cell and microgravity can be improve or damage of normal cell about centesimal percent. Also, it can be initiate the anemia and the leukemia on the human at long time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space Radiation
 • Cosmic rays
 • Blood cells
 • Microgravity
 1. Liou, K. N., An Introduction to Atmospheric Radiation, Second Edition, Elsevier Science, 2002, pp. 40-47.
 2. Grabham, P., “Project Title: Effects of Space Radiation Effects of Space Radiation on the Function of Human Brain Capillaries and the Blood-brain-barrier: Implications for Neurodegenerative Disorders on the Radiosensitivity of Man in Space,” Peters, 2012
 3. Jones, T. D., Morris, M. D. and Young, R. W., “A Mathematical Model of Radiation-Induced Myelopoiesis,” Radiat Res, Vol. 128, No. 3, 1991, pp. 258-266.
 4. ICRP, “Assessment of Radiation Exposure of Astronauts in Space,” Draft Report for Consultation, 2012, pp. 10-15.
 5. “Space Faring: The Radiation Challenge, An Nterdisciplinary Guide on Radiation and Human Space Flight,” NASA, EP-2008-08-120-MSFC, 2008, pp. 21-438-446.
 6. Esposito, R. D., Durante, M., Gialanella, G., Grossi, G., Pugliese, M., Scampoli, P. and Jones T. D. “A Model of Radiation-Induced Myelopoiesis in Space,” Physica Medica, 17, No. 1, 2001, pp.181-182.
 7. Wilson, J. W., Miller, J., Konradi, A. and Cucinotta, F. A., “Shielding Strategies for Human Space Exploration,” NASA Conference Publication 3360, NSN 7540-01-280-5500, 1997.
 8. Committee for Evaluation of Space Radiation Cancer Risk Model; National Research Council, “Technical Evaluation of the NASA Model for Cancer Risk to Astronauts Due to Space Radiation,” The National Academies Press, Washington, DC., 2001.
 9. Esposito, R. D., et al. “On the Radiosensivity of Man in Space,” Advanced Space Research, 27, No. 2, 2001, pp. 345-354.
 10. Pinsky, L. S., et al. “Event Generators for Simulating Heavy Ion Interactions of Interest in Evaluating Risks in Human Spaceflight,” IEEE Aerospace Conference, Big Sky, United States, 2005.
 11. Yasuda, H., Yajima, K., Takada, M., Sato, and Nakamura, T. T., “Development of Cosmic Radiation and Energetic Particle Analyzing System: CREPAS,” Progress in Nuclear Science and Technology, Vol. 1, 2011, pp.356-359.
 12. “Human Space Biology at SCKCEN: From in Vitro CELL Experiments to the Follow up -of Astronauts”Operational Office: Boeretang 200, BE-2400 MOL – Scientific Report 2007, pp. 17-25.
 13. Talbot, N. C., Caperna, Th. J., Blomberg, L., Graninger P. G. and Stodieck, L. S., “The Effects of Space Flight and Microgravity on the Growth and Differentiation of PICM-19 Pig Liver Stem Cells,” The Society for In Vitro Biology, Vol. 46, No. 6, DOI 10.1007/s 11626-010-9302-6, 2010.
 14. Heather, L., Nichols, N. Zh. and Xuejun, W., “Proteomics and Genomics of Microgravity,” Physiol Genomics, Vol. 26, No. 3, 2006, pp. 163–171.
 15. ICRP Annals of the ICRP, ICRP Publication 54, Individual Monitoring for Intakes of Radionuclides, Workers: Design and Interpretation, 1st Edition, Vol. 19/1-3, Pergamon Press, 1988, pp. 1-32.
 16.  Mathews, J. H. and Fink, K. K., Numerical Method Using Matlab, 4th Edittion, 2004, pp. 489-496.