نویسنده

چکیده

در این تحقیق مد‌ل‌سازی رگرسیونی خطی تک متغیره به‌منظور پایش عمق سکی در دریای خزر با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای سقف (سطح 1) و کف (سطح 2) اتمسفر انجام می‌شود. اندازه‌گیری‌های میدانی عمق سکی در دریای خزر توسط 25 گشت دریایی انجام شد. در اینتحقیق 25 تصویر سطح یک سنجنده MERISمورد استفاده قرار گرفت که توسط پردازشگر C2Rتبدیل به داده‌های سطح 2 شدند. قابلیت استخراج عمق سکی از داده‌های ماهواره‌ای سطح 1 و سطح 2 توسط رگرسیون خطی تک متغیره بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از داده‌های سطح 2 بهتر از داده‌های سطح 1 است و با استفاده از داده‌های سطح 2 می‌توان به ترتیب با ضریب همبستگی و درصد خطای مطلق حدود 86/0 و 28/6% عمق شفافیت دریای خزر را تخمین زد.در نهایت نقشةعمق سکی در دریای خزر از تصاویر MERISبه کمک مدل مذکور استخراج شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Empirical Modeling of Clarity in the Caspian Sea using MERIS Data

نویسنده [English]

  • حمید طاهری شهرآئینی

چکیده [English]

In this study, univariate linear regression model was developed for monitoring secchi depth in the Caspian Sea using level 1b and level 2 data. The in-situ measurements were carried outduring 25 one-day campaigns in the Caspian Sea. In this study, 25 level 1b MERIS images were utilized and then converted to level 2 data using C2R processor. The ability of univariate linear regression for the extraction of secchi depth from level 1b and

level 2 wasinvestigated. The results demonstrated that the level 2 data lead to better performance than level 1b data. The level 2 data are able to retrieve the secchi depth in the Caspian Sea with correlation coefficient and percent of absolute error about 0.86 and 28.6%, respectively. Finally, secchi depth map of Caspian Sea was retrieved from MERIS level 2 images using developed univariate empirical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secchi depth
  • Clarity model
  • MERIS
  • Caspian Sea
  • Univariate regression