نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تحلیل جامعی در شبیه‌سازی آیرودینامیکی و دینامیکی جدایش بوستر در ماهواره‌برهای شامل بوسترهای موازی با استفاده از نرم افزارهای موجود انجام گرفته است. در این شبیه‌سازی، معادلات شش درجه آزادی و معادلات حاکم بر جریان به صورت کوپل و هم زمان حل شده‌اند. بررسی کاملی روی اثرات طول بوستر و سرعت ماهواره بر در لحظة جدایش انجام شده و نتایج حاصل نشان‌دهندة آن است که اثرات امواج شوک و انبساطی حاصل از بدنة اصلی روی بوستر، مسیر حرکت بوستر را به گونه‌ای تعیین می‌نماید که یا منجر به برخورد بوستر با موشک حامل و در نهایت یک جدایش ناایمن شده یا اینکه جدایش ایمن را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Length and Velocity Variation Effects on Unsteady Separation of Parallel Boosters

نویسندگان [English]

  • مصطفی هادی دولابی
  • علی محمد گرجی
  • حمیدرضا تاجیک

چکیده [English]

This study, focuses to simulate separation process in different launchers numerically using fluent software. In present case, an aerodynamic equations coupled with rigid body dynamics, because of resultant aerodynamic forces and gravity, is developed to simulate the detachment motion of strap-on boosters. As can be seen from the results, by changing in booster elongation and changing in operation mach number and the effect of expansion waves from the core rocket and the booster, separation trajectory follows safe separation or collision between core and booster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • launcher
  • Separation
  • Parallel boosters
  • UDF