نویسندگان

دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، یک روش سریع و کم‌هزینه که با استفاده از اندازه‌گیری جابه‌جایی حسگر قادر به کالیبراسیون است، ارائه می‌شود. همچنین به‌منظور راستی آزمایی روش ارائه شده از یک میز دو درجه آزادی که یک وسیلة متداول ولی گران برای کالیبراسیون به‌شمار می‌رود، به همراه یک شبکة عصبی چندلایه به‌منظور برقراری رابطة غیرخطی بین ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان دهندة کارایی مناسب و دقت زیاد شبکه در کالیبراسیون است. به‌منظور طراحی شبکة عصبی از امکانات و توابع موجود در محیط برنامه‌نویسی متلب بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Verification of a Low Cost Method for Accelerometers Calibration with a Two-Axis Table

نویسندگان [English]

  • Mohsen Bahrami
  • Behzad Parsi

Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper a low cost calibration method which can calibrate with measuring the sensor displacement is suggested. To verify this calibration method a two-axis table, which is expensive, with artificial neural network (ANN) for mapping non-linear relationships between the inputs and outputs is used. The result illustrates the efficiency of this calibration method. In order to design the artificial neural network the MATLAB software is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calibration
  • Artificial Neural Network
  • Two
  • axis table
  • Microelectro mechanical accelerometers