نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایة زنجان، زنجان، ایران

2 شرکت صنایع الکترونیک ایران، اصفهان، ایران

چکیده

تعیین اولیة مدار اشیای فضایی ناشناس، مانند ماهواره‌های پرتاب شده به فضا توسط دیگر کشورها و ماهواره‌های نظامی یا زباله‌های فضایی کاتالوگ نشده از الزامات فعالیت‌های فضایی است. بنابراین، با استفاده از اطلاعات موقعیت زاویه‌ای و زمان از رد ماهواره یا شیء مشاهده شده، که با رصد الکترواپتیکی حاصل می‌شود، می‌توان برآوردی نسبتاً دقیق از مدار ماهواره داشت. این مقاله، ابتدا به ارائة تحلیلی الگوریتم‌های سه روش کلاسیکی تعیین مدار پرداخته است که مبتنی بر داده‌های زاویه‌ای از مدار هستند. سپس با استفاده از داده‌های واقعی و شبیه‌سازی نتایج کدهای محاسباتی سه روش را مقایسه کرده و تأثیر جدایی زاویه‌ای یا فاصلة زمانی بین نقاط انتخاب شده از رد ماهواره را در تعیین اولیة مدار نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Time Separation between Observations on Angles-only Preliminary Orbit Determination

نویسندگان [English]

 • Hossein Tahmasbi 1
 • Majed Lashkanpour 2
 • Abolfazl Maleki 2

1 Zanjan University of Basic Sciences, Zanjan, Iran

2 Iran Electronic Industries Company, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Preliminary orbit determination of unknown space object such as satellites that are launched by other countries, military satellites and uncatalogued Space debris is important in space activities. So by means of information of ground based electro-optics systems, orbital elements of satellite can be estimated accurately. In this paper we studied most famous three methods of classical orbit determination analytically which are based on angles-only observations of orbit. Then, by using observable data and simulations, results of computational codes of three methods are compared and the effect of time separation between observed points of satellite path is demonstrated and results are analyzed. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Orbital element
 • Gauss method
 • Laplace method
 • Escobal method
 1. Boulet, D., Methods of Orbit Determination for Micro Computer, WB, Virginia, 1991.
 2. Bate, R. and Muller, D., Fundamental of Astrodynamics, Dover, New York, 1971.
 3. Escobal, P., Methods of Orbital Determination, John Wiley and Sons, New York,1965.
 4. Curtis, H. D., Orbital Mechanics for Engineering Students, 2nd Edition, Elsevier Aerospace Engineering Series, 2010.
 5. Vallado, D. A., Fundamentals of Astrodynamics and Applications, 2nd Edition, Microcosm Press and Springer, 2007.
 6. Mohseni Zonouzi, S.Y. and et al, “Study of Determination of Satellite Time Pass by Means of TLE,” 8th International Congress of Civil Engineering, Shiraz University, 2009 (In Persian)
 7. Nasirian, M., Saleh, R., Shojaei, R., “Simulation of Tracking Process and Telecommunication with Satellite,” Journal of Space Science and Technology (JSST), Vol. 2, No. 5, Fall and Winter 2009, pp. 51-56 (In Persian).
 8. Daneshnia, E.,Nasirian, M. Dehghan, S. M. M., “Satellite Passes Simulation and Calculating the Satellite Rise and Set Times for the Site,” Journal of Space Science and Technology (JSST), Vol. 5, No. 4, Winter 2013, pp. 29-38 (In Persian).