نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 پژوهشگاه هوافضا ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، گرمایش آیرودینامیکی تولیدشده بر روی بدنة یک کاوشگر فضایی به روش عددی با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت و با درنظر گرفتن اندرکنش گرمایشی سیال و سازه محاسبه شده است. به منظور حل همزمان معادلات گرمایش در جامد و سیال، از شرط مرزی کوپلینگ در دیوارة بدنه استفاده شده است؛ به‌طور‌ی‌که مقادیر دما و شار حرارتی در آن محاسبه می‌شود. مزیت این روش آن است که می‌توان مقادیر دما را در هر نقطه‌ای از پوسته بدنه با یا بدون تقارن محوری و حتی اجزای متصل به آن در زوایای حمله مختلف محاسبه کرد. در این مقاله، نحوة انجام شبیه‌سازی عددی با درنظر گرفتن اثرات لایه مرزی و ضخامت دیوارة سازه و همچنین اثر مدل‌های توربولانس، به صورت کامل شرح داده شده است. نتایج در قالب کانتورهای فشار، سرعت و دما، مقادیر شار حرارتی و همچنین فشار و دمای نقطة سکون دماغه ارائه شده است. در این تحقیق از دو روش عددی و تحلیلی برای صحه‌گذاری مقادیر دمای نقطة سکون و شار حرارتی استفاده شده که دقت خوبی را در نتایج نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aerodynamic Heating Prediction of Flying Body Using Fluid-Solid Conjugate Heat Transfer

نویسندگان [English]

  • Sohayla Abdolahi 1
  • Fskhri Etemadi 1
  • Mohammad Ebrahimi 2

1 Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

2 Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the aerodynamic heating of the flying body during powered flight phase has been numerically investigated. The conjugate simulation of fluid heat transfer and solid heat conduction has been considered. To this aim, the coupling boundary condition has been used for body shell that allows the conjugate heat transfer investigation in the fluid and solid domains simultaneously. The model has been considered as a circular cylinder and spherically blunted cone nose with 350mm in diameter. The investigation has been carried out at different Mach number from 1.5 to 4.2 to cover range of supersonic flow. The advantage of this method is that the wall temperature and heat flux ​​in any part of the nose and body shell with or without axial symmetry, connected components and other protuberances could be calculated at different angles of attack. Finally, the approach has been validated through the results of analytical and numerical methods for aerodynamic heating of axisymmetric vehicles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerodynamic heating
  • numerical simulation
  • Wall temperature
  • heat flux
  • Conjugate heat transfer