نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

چکیده

در این مقاله، تحلیل فاصله خطای قانون هدایت صریح مرتبه اول با استفاده از معادلات خطی شده به صورت بی‌بعد به منظور به دست آوردن منحنی‌های بی‌بعد فاصله خطا ارائه می‌شود. اثر انحراف سمت اولیه، هدف مانوری با شتاب ثابت، محدودیت شتاب رهگیر، خطای اثر رادوم و همچنین سیستم کنترل دوجمله‌ای مرتبة پنجم در تحلیل حاضر لحاظ شده‌است. علاوه بر این، بازخورد نرخ زاویة بدنی به رابطه قانون هدایت صریح به عنوان یک روش جبران کلاسیک شناخته شدة اثر رادوم، اضافه شده است. این تحلیل برای مقادیر مختلف توان تابع آلفا که به عنوان نرخ کاهش خطای تلاش صفر به ازای ورودی کنترل واحد تعریف می‌شود، انجام شده‌است. در حالت خاص، قانون هدایت صریح به ازای تابع آلفا با توان واحد، منجر به استراتژی هدایت بهینۀ مرتبه اول برای کمینه‌سازی معیار عملکرد انتگرال مجذور دستور شتاب در کل زمان پرواز می‌شود. با استفاده از ترسیم نمودارهای بی‌بعد ریشة مجذور فاصله خطا برحسب ثابت زمانی نرخ چرخش خط‌دید و ضریب شیب رادوم، علاوه بر تحلیل فاصله خطا، محدودة پایداری به ازای مقادیر مختلف توان تابع آلفا حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Miss Distance Analysis of First-Order Explicit Guidance Law with/without Radome effect

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Mirzaei 1
  • S. Hamid Jalali-Naini 2
  • Ali Arabian Arani 3

1 Ph.D. Student, Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Tarbiyat Modares of University, Tehran, Iran

3 PhD Student, Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The miss distance analysis of the first-order explicit guidance law (EGL) is carried out using linearized equation of motion in the normalized form in order to obtain normalized miss distance curves. The initial heading error, constant target, acceleration limit, radome refraction error, and fifth-order binomial control system are considered. Moreover, body rate feedback is added to the explicit guidance law as a well-known classical compensation method of the radome effect as in proportional navigation. The analysis is performed for different values of the power of the alpha function, defined as the time decrease rate of the zero-effort miss to unit control input. As a special case, the EGL with unit power gives the first-order optimal guidance strategy for minimizing the integral of the square of the commanded acceleration during the total flight time. For the performance/stability analysis, the rms miss distance versus turning rate time constant and radome slope can be plotted for different values of the power of alpha function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terminal Guidance
  • Explicit guidance
  • Optimal Guidance
  • Miss distance analysis
  • Radome refraction
[1]   R. G. Cottrell, "Optimal Intercept Guidance for Short-Range Tactical Missiles," AIAA Journal, vol. 9, no. 7, pp. 1414-1415, 1971, doi: 10.2514/3.6369.
[2]   I. Rusnak, and L. Meir, "Optimal Guidance Law for High-Order Autopilot," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 14, no. 5, pp. 1056-1058, 1990.
[3]   I. Rusnak, and L. Meir, "Modern Guidance Law for Acceleration Constrained Missile and Maneuvering Target," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 26, no. 4, pp. 618-624, 1991.
[4]   T. R. Blackburn, "Method for Improving Autopilot Lag Compensation in Intercept Guidance," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 19, no. 3, pp. 724-726, 1996, doi: 10.2514/3.21686.
[5]   S. H. Jalali-Naini, "Modern Explicit Guidance Law for High-Order Dynamics," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 27, no. 5, pp. 918-922, 2004, doi: 10.2514/1.5902.
[6]   R. T. Yanushevsky and W. J. Boord, "New Approach To Guidance Law Design," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 28, no. 1, pp. 162-166, 2005, doi: 10.2514/1.6154.
[7]   S. H. Jalali-Naini, "Miss Distance Analysis of Proportional Navigation Using Normalized Equations with Radome Effect, Saturation, and Body Rate Feedback," Journal of Aeronautical Engineering, vol. 14, no. 1, pp. 1-11, 2012 (in Persian).
[8]   O. Maklouf, S. Basha, and A. Eljubrani, "Performance Evaluation of Proportional Navigation Homing Guidance Law," in 5th International Conference on Control Engineering & Information Technology, 2017, vol. 33, pp. 14-18.
[9]   R. Yanushevsky, Modern Missile Guidance. Taylor & Francis, 2007.
[10] D. S. Chauhan and R. Sharma, "A Computing Based Simulation Model for Missile Guidance in Planar Domain," Journal of the Institution of Engineers (India): Series C, vol. 99, no. 6, pp. 607-628, 2018/12/01 2018, doi: 10.1007/s40032-017-0386-6.
[11] A. E. Bryson and Y. C. Ho, Applied Optimal Control. Hemisphere, New York, 1975.
[12] P. Zarchan, Tactical and Strategic Missile Guidance. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2012.
 [13] F. W. Nesline and P. Zarchan, "Miss Distance Dynamics in Homing Missiles," in 17th Fluid Dynamics, Plasma Dynamics, and Lasers Conference, 1984, p. 1844.
[14] W. R. Yueh and C. F. Lin, "Guidance Performance Analysis with in-Flight Radome Error Calibration," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 8, no. 5, pp. 666-669, 1985, doi: 10.2514/3.20039.
[15] J. M. Lin and Y. F. Chau, "Radome Slope Compensation Using Multiple-Model Kalman Filters," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 18, no. 3, pp. 637-640, 1995, doi: 10.2514/3.21438.
[16] P. Gurfil and N. J. Kasdin, "Improving Missile Guidance Performance by in-Flight Two-Step Nonlinear Estimation of Radome Aberration," IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 12, no. 4, pp. 532-541, 2004, doi: 10.1109/TCST.2004.825056.
[17] P. Zarchan and H. Gratt, "Adaptive Radome Compensation Using Dither," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 22, no. 1, pp. 51-57, 1999, doi: 10.2514/2.4370.
[18] M. Khosravi Samani, M. Nikusokhan, and I. Mohammadzaman, "Robust Compensation of Radome Error Using µ-Synthesis Technique,"  Journal of Aeronautical Engineering, vol. 20, no. 2, pp. 56-66, 2018 (in Persian).
[19] S. Lin, D. Lin, and W. Wang, "A Novel Online Estimation and Compensation Method for Strapdown Phased Array Seeker Disturbance Rejection Effect Using Extended State Kalman Filter," IEEE Access, vol. 7, pp. 172330-172340, 2019, doi10.1109/ ACCESS.2019.2956256.
[20] C.-L. Lin, "Stability Analysis of Radome Error and Calibration Using Neural Network," IEEE Transactions on AES, vol. 37, no. 4, pp. 1442-1450, 2001.
[21] X. Cao, C. Dong, Q. Wang, and Y. Chen, "Radome Slope Estimation in Flight Using Fuzzy Adaptive Multiple Model for Active Homing Missile," in 9th International Conference on Electronic Measurement & Instruments, Beijing China, 16-19 Aug. 2009, pp. 4-1017-4-1022, doi: 10.1109/ ICEMI.2009.5274149.
[22] J.-M. Lin and C.-H. Lin, "High Altitude Air Defence with Intelligence Fuzzy Terminal Guidance Law by Taking Turning Rate and Radome Error Slope into Consideration," Proc. of the 8th Asisn Control Conference, Taiwan, 2011.
[23] F. W. Nesline. and P. Zarchan, "A New Look at Classical vs Modern Homing Missile Guidance," Journal of Guidance and Control, vol. 4, no. 1, pp. 78-85, 1981, doi: 10.2514/3.56054.
[24] F. W. Nesline, and P. Zarchan, "Radome Induced Miss Distance in Aerodynamically Controlled Homing Missiles," AIAA Guidance and Control  Conference, AIAA-84-1845, USA, 1984.
[25] S. H. Jalali-Naini, "Generalized Explicit Guidance Law for Time-Variant High-Order Dynamics," in Proceedings of the 4th Iranian Aerospace Society Conference, Iranian Aerospace Society, Tehran, Iran, 2003, pp. 249-261.
[26] S. H. Jalali-Naini, and A. Arabian Arani, "Explicit Guidance Law with Variable Navigation Coefficient," Presented at the 29th Annual International Conference of the Iranian Association of Mechanical Engineers, Tehran, Iran, 2021 (in Persian).
[27] S. H. Jalali-Naini, and A. Arabian Arani, "Miss Distance Analysis of Proportional Navigation for High-Order Binomial Control Systems in Presence of Noise and Target Maneuvers," Journal of Aeronautical Engineering, vol. 18, no. 1, pp. 34-50, 2016 (in Persian).
[28] S. H. Jalali-Naini, "Normalized Miss Distance Analysis of Single-Lag Optimal Guidance Law with Radome Effect, Saturation, and Fifth-Order Control System," Scientia Iranica, vol. 21, no. 5, pp. 1683-1692, 2014.
[29] K. Chen, Q. Xia,  X. Du, and Y. Yao, "Influence of Seeker Disturbance Rejection and Radome Error on the Lyapunov Stability of Guidance Systems," Mathematical Problems in Engineering. vol. 2018, pp. 1-9, 2018. doi:10.1155/2018/1890426
[30] I. Klein, and I. Rusnak, "Loop-Shaping Approach to Mitigate Radome Effects in Homing Missiles," Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 40, No. 7, pp. 1789-1795, 2017.
[31] S. Lin, W. Wang, W. Lin, and C. Li, "The Research of Loop-shaping Method to Mitigate the Total Error Effect in air-to-air Missiles," Optik, vol. 181, pp. 923–932, 2019.
[32] I. Klein, I. Rusnak, "Compensation of Parasitic Loops in Homing Systems via an Observer-Compensator Approach," 58th Israel Annual Conference on Aerospace Sciences, March 14-15, 2018, pp. 456-466.