نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

4 استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه رنِس فرانسه

10.22034/jsst.2024.1455

چکیده

در مقاله حاضر، مبتنی بر استفاده از دی‌الکتریک‌های پلاسمایی در امتداد روزنه آنتن شیپوری هرمی، آنتن جدیدی معرفی می‌شود که دارای قابلیت بازپیکربندی و کنترل پذیری در مقدار بهره و جهت پرتو تشعشعی است. در این آنتن، چهار تیغه‌ی پلاسمایی عمود بر دهانه روزنه و در امتداد محور آنتن و چهار تیغه-ی پلاسمایی دیگر به‌صورت مورب با تیغه‌های قبل قرار دارند. برخورداری از قابلیت روشن و خاموش شدن مستقل هر تیغه و یا کنترل مقدار فرکانس پلاسما در تیغه‌ها سبب می‌شود در هر حالت امکان هدایت پرتو تشعشعی و نیز کنترل مقدار بهره برای آنتن وجود داشته باشد. تحلیل‌های پارامتری در خصوص گسترش طول و زاویه‌ی این تیغه‌ها نشان می‌دهد که انتخاب مقادیر اولیه مناسب برای ابعاد و زاویه تیغه‌ها نقش مهمی در بازه زاویه‌ای هدایت پرتو و مقدار بهره آنتن دارد. این ساختار برای آنتن شیپوری در فرکانس مرکزی GHz 10 طراحی‌شده است و امکان طراحی آن برای سایر بازه‌های فرکانسی نیز وجود دارد. در نمونه طراحی‌شده، مقدار کنترل‌پذیری بهره تشعشعی با استفاده از تیغه‌های پلاسمایی dB 5/6 و حداکثر میزان هدایت پرتو تشعشعی تا 12± درجه مشاهده‌شده است. کنترل دینامیکی مقدار بهره و هدایت جهت پرتو، کاربردهای زیادی در سیستم‌های ارتباط فضایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Reconfigurable and Steerable Horn Antenna Using Plasma Dielectric Slabs for Controllable Gain and Beam Steering

نویسندگان [English]

 • Jaafar Bazrafshan 1
 • Fatemeh Sadeghikia 2
 • Ali Karami Horestani 3
 • Mohamed Himdi 4

1 PhD Student, Associate Professor, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

4 Professor, University of Rennes 1

چکیده [English]

This paper presents a novel approach for designing a reconfigurable and steerable antenna utilizing plasma dielectric slabs along the aperture of a pyramidal horn antenna. The antenna offers electronic control over both the radiation gain and the direction of the main beam. The proposed configuration consists of four plasma slabs aligned perpendicular to the horn aperture along the horn axis, complemented by four diagonally connected plasma slabs. Each plasma slab can be independently switched ON or OFF, enabling dynamic adjustment of the radiation gain and steering of the main beam. Numerical investigations demonstrate that toggling the plasma slabs or controlling the plasma frequency of these slabs allows for fine-grained control over the radiation gain and beam steering of the pyramidal horn antenna. The selection of appropriate dimensions and angles for the plasma slabs plays a crucial role in achieving the desired beam steering angle and radiation gain control. To validate the concept, the proposed antenna configuration is designed and numerically simulated at a frequency of 10 GHz. The results indicate that the radiation gain of the antenna can be significantly enhanced, reaching up to 6.5 dBi. Additionally, the main beam direction can be steered within a range of ±12 degrees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Horn antenna
 • Dielectric plasma slabs
 • Beam direction
 • Gain control
 • Reconfigurable antenna
 • Beam steering antenna
 • space communication
 1. bali, M. R. Alizadeh Pahlavani, and H. fayazi, “The design and fabrication of a plasma limiter to protect communication systems”, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 10, no. 1, pp. 99-107, 2022 (in persian)
 2. Anderson, Plasma Antennas, Artech house, second edition, 2021.
 3. Kumar, “A review of plasma antennas,” National Conference on Higher Education: Ways Ahead, Delhi, India, Nov. 2014.
 4. P. Rayner, A. P. Whichello, and A. D. Cheetham, “Physical characteristics of plasma antennas,” IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 32, no. 1,pp. 269–281, 2004, doi: 10.1109/TPS.2004.826019.
 5. Sadeghikia, M. T. Noghani, and M. R. Simard, “Experimental study on the surface wave driven plasma antenna,” AEU-International Journal of Electronics and Communications, vol. 70, no. 5, pp. 652–656, 2016, doi: https://doi.org/10.1016/j.aeue.2016.01.024.
 6. R. Dorbin, J. A Rashed Mohassel, F. Sadeghikia, and H. Binti Ja’afar, “Analytical estimation of the efficiency of surface-wave-excited plasma monopole antennas,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 70, no. 4, pp. 3040-3045, 2022, doi:  10.1109/TAP.2021.3139967 .
 7. R. Dorbin, A. K Horestani, F. Sadeghikia, M. T Noghani, and H. Binti Ja’afar, “Analytical study on the resonance frequency of tunable surface-wave-excited plasma antennas,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 70, no. 10, pp. 9073-9082, 2022, doi: 10.1109/TAP.2022.3184510 .
 8. Talafi Noghani, A. Karami Horestani, F. Sadeghikia, and M. R. Dorbin, “Theoretical modeling of resonant wavelength in 3-layered plasma antennas,” Waves in Random and Complex Media, vol.31, no. 6, pp.1587-1596, 2021, doi: https://doi.org/10.1080/17455030.2019.1687959 .
 9. Sadeghikia, F. Hodjat-Kashani, J. Rashed-Mohassel, and J. Ghayoomeh-Bozorgi, “Characterization of a surface wave driven plasma monopole antenna,” Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 26, no. 2-3, pp. 239-250, 2012, doi: https://doi.org/10.1163/156939312800030857 .
 10. Sadeghikia, M. R. Doorbin, Hajar. Jaafar, A. K Horestani, and M. T Noghani, “An overview on the implementation of surface wave driven plasma antennas,” In 2021 IEEE Symposium on Wireless Technology & Applications (ISWTA), pp. 53-57, 2021, doi: 10.1109/ISWTA52208.2021.9587357 .
 11. Sadeghikia, F. Hodjat-Kashani, J. Rashed-Mohassel, and J. Ghayoomeh-Bozorgi, “The effects of the tube characteristics on the performance of a plasma monopole antenna,” Progress In Electromagnetics Research, Moscow, Russia, 1209, 2012.
 12. Sadeghikia , F. Hodjat-Kashani, J. Rashed-Mohassel, and J. Ghayoomeh-Bozorgi, “Characteristics of plasma antennas under radial and axial density variations,” Progress In Electromagnetics Research, Moscow, Russia, pp. 1212–1215, 2012.
 13. Sadeghikia, A. K. Horestani, M. T. Noghani, M. R. Dorbin,H. Mahdikia, and H. Ja'afar, “A study on the effect of the radius of a cylindrical plasma antenna on its radiation efficiency,” International journal of engineering and technology, vol. 7, pp. 204-206, 2018.
 14. Sadeghikia, M. T. Noghani, and M. R. Dorbin, “A study on the physical characteristics and development of plasma reflectors,” Journal of radar, vol. 9, no. 1, pp. 35-44, 2021 (in persian)
 15. Sadeghikia, M. R. Dorbin, A. K. Horestani, M. T. Noghani, and H. Ja’afar, “Tunable inverted-F antenna using plasma technologies,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 18, no.4, pp. 702– 706, 2019, doi:  10.1109/LAWP.2019.2901354 .
 16. Sadeghikia, M. R. Dorbin, A. K. Horestani, M. T. Noghani, and H. Ja’afar, “Multi-beam frequency tunable antenna based on plasma-nested helix,” In 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), pp. 1-3, IEEE, 2019.
 17. O. Arend, F. C. C. De. Castro, C. Müller, and M. C. F. De. Castro, “Toroidal plasma lens antenna,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 1155 – 1158, Nov. 2016, doi: 10.1109/LAWP.2016.2625800.
 18. K Horestani, M. T Noghani, F. Sadeghikia, M. R. Dorbin, M. Valipour, and F. Martín, “Reconfigurable and frequency tunable inverted F antenna based on plasma technology,” In 2019 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), pp. 1175-1177, 2019, doi: 10.1109/ICEAA.2019.8879280 .
 19. Sadeghikiya, F. Hojatkashani, J. Rashed Mohasel, and S. J. Ghiyome Bozorgi, "Space application of a linear array of plasma antenna," Journal of Space Science and Technology, vol. 5, n. 3, pp. 59-66, 2012 (in Persian)
 20. Sadeghikia, “Plasma antenna technology in space missions,” Journal of space science and technology, vol. 10, no. 1, pp. 27-34, 2017 (in Persian)
 21. T. Jusoh, O. Lafond, F. Colombel, and M. Himdi, “Performance and radiation patterns of a reconfigurable plasma corner-reflector antenna,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 12, pp. 1137-1140, 2013, doi: 10.1109/LAWP.2013.2281221 .
 22. T. Jusoh, O. Lafond, F. Colombel, and M. Himdi, “Performance of a reconfigurable reflector antenna with scanning capability using low-cost plasma elements”, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 55, no. 12, pp. 2869-2874, 2013, doi: https://doi.org/10.1002/mop.27958.
 23. Sadeghikia, M. Valipour, M. T. Noghani, H. Ja’afar, and A. K. Horestani, “3D beam steering end-fire helical antenna with beamwidth control using plasma reflectors,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 69, no. 5, pp. 2507–2512, 2021, doi: 10.1109/TAP.2020.3031473 .
 24. Sadeghikia, M. Valipour, A. K. Horestani, M. Himdi, and T. Anderson, “Beam-Steerable Helical Antenna Using Plasma Reflectors,” In 2022 16th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), pp. 1-4, IEEE,  2022, doi: 10.23919/EuCAP53622.2022.9769604 .
 25. Ja’afar, M. T. B. Ali, A. N. B. Dagang, H. M. Zali, and N. A. Halili, “A reconfigurable monopole antenna with fluorescent tubes using plasma windowing concepts for 4.9-GHz application,” IEEE Transaction on Plasma Science, vol. 43, no. 3, pp. 815-820, 2015, doi:  10.1109/TPS.2015.2398878 .
 26. Anderson, “Antenna Beam Focusing and Steering with Refraction Through a Plasma,”  In 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), pp. 1-5, 2019.
 27. F. Sadeghikia, K. Zafari, MR. Dorbin, M. Himdi and A. K. Horestani, “Reconfigurable biconcave lens antenna based on plasma technology,” Scientific Report, vol. 13, no.1, p. 9213, 2023, doi: https://doi.org/10.1038/s41598-023-36332-9