نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهرن، ایران

چکیده

راهکارهای مختلفی برای افزایش امنیت سرنشینان فضاپیماها توسعه داده شده که در بین آنها سامانة لغو پرتاب به صورت گسترده‏ای مورد استقبال مراکز فضایی جهان قرار گرفته است. سامانه لغو پرتاب باید بتواند در مواقع بحران در مدت زمان کوتاهی محموله حامل سرنشینان را طبق یک پروفایل سرعت و مسیرمشخص از محل حادثه دور کرده و به زمین برگرداند. با توجه به اینکه اهم حرکت وسیله در فازهای تعقیب و قرارگیری است، کنترل مسیر از طریق کنترل دو کانال فراز و سمت با توجه به محدودیت‌ها و الزامات سیستم انجام می‌شود. با توجه به مانور بالای سامانه لغو پرتاب، در این مقاله کنترل کنندة وضعیت با استفاده از روش غیرخطی وارون دینامیک طراحی می‌شود که در آن فرامین کنترلی بر اساس میزان تراست مورد نیاز برای نازل‌ها ارسال می‌شود. شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد کنترلر طراحی شده قادر است محموله را طبق اهداف تعیین شده هدایت نموده و در مدت تعیین شده از محل حادثه دور کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Nonlinear Attitude Controller for a Launch Abort System of a Manned Spacecraft

نویسندگان [English]

  • Ghasem Kahe
  • Maysam Mohammadi-Amin
  • Arash Sefidan Benisi

Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Various strategies have been developed to increase the safety of spacecraft crews, among which the Launch Abort System has been widely considered by the space centers across the world. The launch abort system should be able to carry the crew module away from the failed launcher or rocket in a short time in accordance with the predetermined profile and recover the crew module on the ground. While the main part of the vehicle flight consists of the tracking, reorientation, and settling phase; attitude control in the flight path is done via the roll and pitch channel. Non-linear dynamic inversion flight control is considered for the attitude control of the LAS. Tracking the predetermined profile for the angle of attack as well as the sideslip angle and maintaining the stability of the vehicle in the flight path are considered as the control objectives based on the requirements. Simulations and analytical evaluations indicate the outperformance of the proposed controller for the attitude control of LAS in line with the predetermined profile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spacecraft
  • Launch abort system
  • Nonlinear attitude Control
[1]    Townsend, Neil, A., "Apollo Experience Report: Launch Escape Propulsion Subsystem," NASA Technical Report, Washington, United States,1973.‏
[2]    Available: [On Line], “A BriefHistory of Launch Aborts,” Drew Ex Machina, 18 November, 2014.
[3]    Apolloabort Modes, Availabel: [On Line], https://en.wikipedia.org/wiki/ Apollo_abort_modes, Accessed on March 2017.
[4]    Emergency Escape Rocket: The Ultimate Lifeboat for Spaceraft, Available: [On Line], http://www. Russian spaceweb.com/soyuz_sas. html, Accessed on Feb 2017.
[5]    Hartman, C.L., Modeling The Launch Abort Vehicle Subsonic Aerodynamics from Free Flight Testing,National Institute of Technology, Nasa, Feb 2010.
[6]    Chan, D. and et al. "Modeling Powered Aerodynamics for the Orion Launch Abort Vehicle Aerodynamic Database." 29th AIAA Applied Aerodynamics Conference, 2011.‏
[7]    At WSMR Next Week, Apollo Launch Escape System Test Scheduled, White Sands Missile Range, The Fourth in a Series of Apollo Spacecraft Launch Escape System, June 1965.
[8]    Davidson, J., Kim,S., Raney, D.,"Orion CrewExploration Vehicle Launch Abort System Guidance and Control Analysis Overview," AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, August 2008.
[9]    McMinn, D. and Jackson, E.,"Simulation Environment for Orion Launch Abort System Control Design Studies," AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference and Exhibit, August 2007.
[10] Sparks, D., Raney D., "Crew Exploration Vehicle Launch Abort Controller Performance Analysis,"AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, August 2009.
[11] Bruce Owens, D. and Aubuchon, V., "Overview of Orion Crew Module and Launch Abort Vehicle Dynamic Stability," AIAA Applied Aerodynamics Conference, June 2011.
[12] Stillwater, R.A., "Pitch Guidance Optimization for the Orion Abort Flight Tests," AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, August 2010.
[13] McNamara, S., Restrepo, C. Medina, E. Whitley, R. "Gain Scheduling for The Orion Launch Abort Vehicle Controller," AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, August 2011.
[14] Sadati, S.H., Menhaj, M.B., Sabzehparvar, M., "Nonlinear Adaptive Flight Control Using Dynamic Inversion and Neural Networds Controller," Journal of Amirkabir, Vol. 18, N. 60/1, 2007, pp 63-71.‏
[15] Snell, S.A., Enns, D.F. and Garrard, W. L. Jr., "Nonlinear Inversion Flight Control for a Supermaneuverable Aircraft," Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol, 15, No 4, 1992, pp 976-984.
[16] Kelly, M. and et al., "Orion Launch Abort Vehicle Attitude Control Motor Testing," 29th AIAA Applied Aerodynamics Conference, 2011.‏
[17] Jinu, I. and et al. "A Flight Dynamics Perspective of the Orion Pad Abort One Flight Test," AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, 2009.‏
[18] Nelson, R.C., Flight Stability and Automatic Control, McGraw-Hill, Second Edition,1998.
[19] Roskam, J., Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Control – Part I, DAR Corporation, 2001.
[20] Lin, Ch.F., Modern Navigation, Guidance and Control Processing, American GNC Corporation, Prentice Hall, 1991.
[21] Blakelock, J.H., Automatic Control of Aircraft and Missiles, John Wiley & Sons Inc. , 1991.
[22] Lee, T. and Kim, Y., "Nonlinear Adaptive Flight Control Using Back-Stepping and Neural Networks Controller," Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 24, No. 4, 2001.
[23] Hu, Sh., Chang, B.C., Yeh, H.H. and Kwatny, H.G., "Robust Nonlinear Controller Design For a Longitudinal Flight Control Problem," Asian Journal of Control, Vol. 2, 2000.
[24] Astrom, K.J., "Adaptive Control, Wiley," International Journal of Control, Vol. 70, No. 7, 1995, pp. 1110–1140.
[25] Kim, N., Improved Methods in Neural Network Based Adaptive Output Feedback Control, With Application To Flight Control, (Thesis PhD), School of Aerospace Engineering, Georgia Institute of Technology, November 2003.
[26] Singh, S.N., Yim, W. and Wells, W.R., "Direct Adaptive and Neural Control of Wing-Rock Motion of Slender Delta Wings," Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol, 18, No 1, 1995, pp 25-30.
[27] Kim, B.S. and Calise, A.J., "Nonlinear Flight Control Using Neural Networks," Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol, 20, No 1, 1997, pp 26-33.