نویسنده = حسن کریمی
تعداد مقالات: 4
1. دینامیک و مدل سازی غیر خطی موتور سیکل انبساطی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-48

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی؛ داود رمش؛ محمد رضا علی خانی


3. شبیه‌سازی دینامیکی سیستم دمش گرم در پیکرة سامانة پیشران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داوود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی


4. بررسی برهم‌کنش موتور و سامانة دمش گرم با مدل شبیه‌ساز دینامیکی

دوره 6، شماره 1، بهار 1392

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی