نویسنده = سیدامیرحسین فقهی
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی حجم حساس در محاسبة سطح مقطع آسیب پرتوییSEU ناشی از پرتوهای فضایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

سعید بوربور؛ سیدامیرحسین فقهی؛ حمید جعفری


2. بررسی و محاسبة آسیب پرتویی ناشی از طیف پرتوهای خورشیدی بر ساختار کریستالی قطعات نیمه‌هادی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

ابوالفضل اسماعیلیان؛ سید امیرحسین فقهی؛ حمید جعفری؛ علی پهلوان


3. اندازه‌گیری میزان تأثیر تابش نوترون بر ثابت آسیب جریان معکوس α دیود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

امیر حسینی؛ سیدامیرحسین فقهی؛ حمید جعفری؛ میربشیر آقایی