1. راستی آزمایی روشی ارزان به منظور کالیبراسیون شتاب‌سنج با استفاده از میز دو درجه آزادی

محسن بهرامی؛ بهزاد پارسی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  در این مقاله، یک روش سریع و کم‌هزینه که با استفاده از اندازه‌گیری جابه‌جایی حسگر قادر به کالیبراسیون است، ارائه می‌شود. همچنین به‌منظور راستی آزمایی روش ارائه شده از یک میز دو درجه آزادی که یک وسیلة متداول ولی گران برای کالیبراسیون به‌شمار می‌رود، به همراه یک شبکة عصبی چندلایه به‌منظور برقراری رابطة غیرخطی بین ورودی‌ها و خروجی‌های ...  بیشتر

2. Fuzzy Sliding Mode for Spacecraft Formation Control in Eccentric Orbits

A. Imani؛ M. Bahrami

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393

چکیده
  The problem of relative motion control for spacecraft formation flying in eccentric orbits is considered in this paper. Due to the presence of nonlinear dynamics and external disturbances, a robust fuzzy sliding mode controller is developed. The slopes of sliding surfaces of the conventional sliding mode controller are tuned according to error states using a fuzzy logic and reach the pre-defined slopes. The controller is designed based on the nonlinear model of relative motion and perturbation and atmospheric drag are considered as external disturbances. Using the Lyapunov second method, the stability ...  بیشتر

3. کنترل مقاوم حرکت آرایشی فضاپیما توسط کنترلر مود لغزشی بهینه

امین ایمانی؛ محسن بهرامی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392

چکیده
  در مقاله حاضر، برای کنترل حرکت نسبی در حرکت آرایشی فضاپیما، یک کنترلر مود لغزشی بهینه طراحی می‌شود. این کنترلر براساس معادلات خطی حرکت نسبی در مدار دایروی، طراحی شده و روی سیستم غیرخطی که تحت اغتشاش خارجی است، اعمال می‌گردد. در ابتدا کنترلر بهینه به روش خطی مرتبه دو طراحی و سپس برای مقاوم‌سازی آن، روش کنترلی مود لغزشی انتگرالی به‌کار ...  بیشتر